Hướng dẫn cách ghi biên bản cuộc họp của các cơ quan Đảng

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc biên bản các hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cuộc họp đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương theo Hướng dẫn 16-HD/VPTW ngày 23/02/2023 của Văn phòng Trung ương Đảng  về ghi biên bản các hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cuộc họp đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương.

TÊN CƠ QUAN
BAN HÀNH VĂN BẢN
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

Số…1 …-BB/…

……2……, ngày… tháng… năm…3

BIÊN BẢN

Hội nghị …4

5

—–

– Thời gian: (ghi thời gian bắt đầu vào hồi … giờ …, ngày … tháng … năm …).

– Địa điểm: (ghi địa điểm diễn ra hội nghị).

– Nội dung: (ghi chi tiết, đầy đủ nội dung hội nghị).

– Người chủ trì: (ghi rõ họ và tên, chức vụ).

– Người ghi biên bản: (ghi rõ họ và tên, chức vụ).

– Tài liệu sử dụng trong hội nghị: (ghi tên các tài liệu sử dụng trong hội nghị).

– Thông tin khác (nếu có).

1. Thành phần hội nghị

1.1. Đại biểu chính thức

– Có mặt: … đồng chí.

– Vắng mặt: … đồng chí (ghi rõ họ và tên, lý do vắng mặt).

1.2. Đại biểu mời dự (nếu có)

1.3. Thông tin về cơ quan báo chí, truyền hình đưa tin (nếu có)

Hướng dẫn cách ghi biên bản cuộc họp của các cơ quan Đảng
Hướng dẫn cách ghi biên bản cuộc họp của các cơ quan Đảng

2. Diễn biến hội nghị

Ghi chi tiết diễn biến hội nghị, các ý kiến phát biểu, ý kiến kết luận về từng vấn đề, các vấn đề khác phát sinh trong hội nghị.

Ghi rõ họ và tên của người phát biểu. Trường hợp người phát biểu trùng họ và tên với đại biểu khác thì ghi thêm chức vụ, đơn vị công tác của người phát biểu.

Đối với các dự thảo báo cáo, đề án… trình bày tại hội nghị có văn bản thì biên bản có thể ghi “có văn bản kèm theo”.

Đối với các vấn đề hội nghị biểu quyết, biên bản ghi rõ hình thức biểu quyết (bỏ phiếu, giơ tay, ấn nút điện tử…), số ủy viên có mặt, số ủy viên vắng mặt tại thời điểm biểu quyết, số ủy viên tán thành, số ủy viên không tán thành… Riêng hình thức bỏ phiếu thì lập biên bản kiểm phiếu riêng và ghi “có biên bản kiểm phiếu kèm theo”.

3. Kết luận hội nghị6

Ghi các ý kiến kết luận hội nghị. Mỗi vấn đề kết luận ghi thành một mục riêng.

– Hội nghị kết thúc vào hồi… giờ…, ngày… tháng… năm…

– Thủ tục khác (nếu có).

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

(chữ ký)

Họ và tên

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
7

(chữ ký, đóng dấu)

Họ và tên

____________________

1 Số văn bản ghi liên tục trong một nhiệm kỳ cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn.

2 Địa danh ban hành văn bản.

3 Ngày tháng năm ban hành văn bản.

4 Ghi tên hội nghị (Ban chấp hành/ban thường vụ/thường trực tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy/đảng đoàn/ban cán sự đảng) lần thứ mấy (nếu có), ngày tháng năm.

5 Trích yếu nội dung văn bản.

6 Trường hợp hội nghị bàn và kết luận từng vấn đề thì ghi đúng theo diễn biến, không tách các kết luận riêng.

7 Ghi chức vụ của người chủ trì hội nghị.

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *