Mẫu kế hoạch biên chế công chức hằng năm theo Nghị định 62/2020/NĐ-CP

Mẫu kế hoạch biên chế công chức hằng năm trong cơ quan, tổ chức hành chính;  mẫu thống kê và báo cáo về vị trí việc làm, tình hình thực hiện biên chế công chức được quy định tại Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức, có hiệu lực 20/7/2020.

1.Mẫu Kế hoạch biên chế công chức hằng năm của Bộ, ngành…..

PHỤ LỤC IA

KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HẰNG NĂM TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ)

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về vị trí việc làm và biên chế công chức
Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về vị trí việc làm và biên chế công chức

TT

Loại hình tổ chc

Số lượng tổ chức

Biên chế được giao năm …

Có mặt đến 31/3/…

Kế hoạch biên chế năm…

Tăng, giảm giữa kế hoạch BC năm… so vi BC được giao năm

Tổng số

Chia ra

Tổng s

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Biên chế công chức

HĐLĐ theo NĐ 68 và NĐ 161

Công chc

HĐLĐ theo NĐ 68 và NĐ 161

Công chức

HĐLĐ theo NĐ 68 và NĐ 161

Công chức

HĐLĐ theo NĐ 68 và NĐ 161

1

2

3

4=5+6

5

6

7=8+9

8

9

10=11+12

11

12

13=14+15

14

15

 

Tổng cộng (I+II+III+IV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

VỤ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Tổ chức khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thanh tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Vụ A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Vụ …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

CỤC VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cục A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Chi cục (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cục B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Chi cục (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cục …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

TNG CỤC VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổng cục A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Cục thuộc Tổng cục (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tổng cục B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Cục thuộc Tổng cục (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cục …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

CÁC TỔ CHỨC KHÁC CÓ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổ chức A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tổ chc B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký tên)


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN
TỔ CHỨC CÁN BỘ

(Ký tên)

…., ngày…..tháng….năm…….
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU BỘ, NGÀNH
(Ký tên, đóng dấu)

2. Mẫu Kế hoạch biên chế công chức hằng năm của Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương…

PHỤ LỤC IB

KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HẰNG NĂM TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ)

TT

Loại hình tổ chức

Số lưng tổ chức

Biên chế được giao năm …

Có mặt đến 31/3/…

Kế hoạch biên chế năm…

Tăng, giảm giữa kế hoạch BC năm… so với BC được giao năm…

Tng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Số biên chế công chức

Số HĐLĐ theo NĐ 68 và NĐ 161

Công chức

HĐLĐ theo NĐ 68 và NĐ 161

Biên chế công chức

HĐLĐ theo NĐ 68 và NĐ 161

Biên chế công chức

Số HĐLĐ theo NĐ 68 và NĐ 161

1

2

3

4=5+6

5

6

7=8+9

8

9

10=11+12

11

12

13=14+15

14

15

 

Tổng cộng (A+B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

CP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sở A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Chi cục (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sở B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Chi cục (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

Các tổ chức khác có sử dụng biên chế công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Tổ chức khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

CP HUYỆN             

1

Huyện A             

a

Phòng             

b

Tổ chức khác             

2

Huyện B             

a

Phòng             

b

Tổ chức khác             

Huyện …             

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký tên)


GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
(Ký tên, đóng dấu)

…., ngày….tháng….năm…..
CHỦ TỊCH UBND TỈNH/
THÀNH PHỐ…

(Ký tên, đóng dấu)

 3. Mẫu thống kế, tổng hợp việc sử dụng biên chế của  Bộ, ngành….

PHỤ LỤC IIA

THỐNG KÊ, TỔNG HỢP VIỆC SỬ DỤNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM BÁO CÁO
(Kèm theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ)

TT

Loại hình tổ chức

Số lượng tổ chức

Biên chế được giao năm …

Có mặt đến 31/12/…

Biên chế chưa thực hiện năm…

Tổng s

Chia ra

Tng s

Công chức

HĐLĐ theo NĐ 68 và NĐ 161

Tổng số

Chia ra

Biên chế công chức

HĐLĐ theo NĐ 68 và NĐ 161

Công chức

HĐLĐ theo NĐ 68 và NĐ 161

1

2

3

4=5+6

5

6

7=8+9

8

9

10=11+12

11

12

 

Tổng cộng (I+II+III+IV)

          

I

VỤ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG          

1

Văn phòng          

 

– Phòng          

 

– Tổ chức khác          

2

Thanh tra          

 

– Phòng          

3

Vụ A          

 

– Phòng          

4

Vụ …          

          

II

CỤC VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG          

1

Cục A          

 

– Phòng          

 

– Chi cục (nếu có)          

2

Cục B          

 

– Phòng          

 

– Chi cục (nếu có)          

Cục …          

III

TỔNG CỤC VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG          

1

Tổng cục A          

 

– Vụ          

 

– Cục thuộc Tổng cục (nếu có)          

2

Tổng cục B          

 

– Vụ         *

 

– Cục thuộc Tổng cục (nếu có)          

Tổng cục …          

IV

CÁC TỔ CHỨC KHÁC CÓ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC          

1

Tổ chức A          

 

Phòng          

2

Tổ chức B          

 

Phòng          

Tổ chc …          

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký tên)


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN
TỔ CHỨC CÁN BỘ

(Ký tên)

…., ngày….tháng….năm…..
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU BỘ, NGÀNH
(Ký tên, đóng dấu)

4. Mẫu thống kế, tổng hợp việc sử dụng biên chế của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ……..……

PHỤ LỤC IIB

THỐNG KÊ, TỔNG HỢP VIỆC SỬ DỤNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM BÁO CÁO
(Kèm theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ)

TT

Loại hình t chức

Số lưng tổ chức

Biên chế được giao năm …

Có mặt đến 31/12/…

Biên chế chưa thực hiện năm…

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Công chức

HĐLĐ theo NĐ 68 và NĐ 161

Tng số

Chia ra

Biên chế công chức

HĐLĐ theo NĐ 68 và NĐ 161

Công chức

HĐLĐ theo NĐ 68 và NĐ 161

1

2

3

4=5+6

5

6

7=8+9

8

9

10=11+12

11

12

 

Tổng cộng (A+B)          

A

CẤP TỈNH          

1

Sở A          

a

Phòng          

b

Chi cục (nếu có)          

2

Sở B          

a

Phòng          

b

Chi cục (nếu có)          

Sở …          

          

n

Các tổ chức khác có sử dụng biên chế công chức          

a

Phòng          

b

Tổ chức khác          

B

CP HUYỆN          

1

Huyện A          

a

Phòng          

b

Tổ chức khác          

2

Huyện B          

a

Phòng          

b

Tổ chức khác          

Huyện …          

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký tên)


GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
(Ký tên, đóng dấu)

….., ngày…..tháng…..năm…..
CHỦ TỊCH UBND TỈNH/
THÀNH PHỐ…

(Ký tên, đóng dấu)

 5. Mẫu tổng hợp số lượng vị trí việc làm của Bộ, ngành…

PHỤ LỤC IIIA

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM …
(Kèm theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ)

TT

Loại hình tổ chức

Số lượng vị trí việc làm

Tổng số

Chia ra:

Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý

Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành

Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn

Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ

Vị trí việc làm HĐLĐ theo NĐ 68 và NĐ 161

1

2

3=4+5+6+7+8

4

5

6

7

8

 

Tổng cộng (I+II+III+IV+V)

      

I

LÃNH ĐẠO BỘ, NGÀNH      

II

CÁC TỔ CHỨC THUỘC BỘ, NGÀNH      

1

Văn phòng      

2

Thanh tra      

3

Vụ A      

4

Vụ…      

      

III

CỤC VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG      

1

Cục A      

2

Cục B      

. . .

       

IV

TỔNG CỤC VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG      

1

Tổng cục A      

a

Văn phòng      

b

Thanh tra      

c

Vụ A      

Vụ …      

Cục (thuộc Tổng cục)      

2

Tổng cục B      

      

 

       

V

CÁC TỔ CHỨC KHÁC CÓ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC      

1

Tổ chức A      

2

Tổ chức B      

      

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký tên)


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN
TỔ CHỨC CÁN BỘ

(Ký tên)

…., ngày….tháng….năm…..
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU BỘ, NGÀNH
(Ký tên, đóng dấu)

 6. Mẫu tổng hợp số lượng vị trí việc làm của Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương…

PHỤ LỤC IIIB

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐẾN 31 THÁNG 12 NĂM …
(Kèm theo Nghị 
định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ)

TT

Loại hình tổ chức

Số lượng vị trí việc làm

Tng s

Chia ra:

Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý

Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành

Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung

Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ

Vị trí việc làm HĐLĐ theo NĐ 68 và NĐ 161

1

2

3=4+5+6+7+8

4

5

6

7

8

 

Tổng cộng (A+B)      

A

CP TỈNH      

I

LÃNH ĐẠO TỈNH      

II

CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN      

1

Sở A      

2

Sở B      

      

 

       

      

Văn phòng…      

Thanh tra tỉnh      

III

CÁC TỔ CHỨC KHÁC CÓ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC      

1

Văn phòng…      

      

Ban Quản lý…      

      

B

CP HUYỆN      

I

Huyện A      

II

Huyện B      

 

       

 

       

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký tên)


GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
(Ký tên, đóng dấu)

….., ngày…..tháng…..năm…..
CHỦ TỊCH UBND TỈNH/

THÀNH PHỐ…
(Ký tên, đóng dấu)

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *