Mẫu quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế

Tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến hết sức phức tạp, tuy nhiên một số cá nhân thuộc diện phải cách ly y tế nhưng cố tình không chấp hành dẫn đến khó khăn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch thì trường hợp không chấp hành cách ly y tế thì sẽ bị cưỡng chế cách ly y tế.

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc mẫu Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế và các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục cách ly y tế để bạn đọc tham khảo, áp dụng.

Mẫu quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế
Mẫu quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế

1. Mẫu Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế

Mẫu này được xây dựng trên cơ sở quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 101/2010/NĐ-CP, cụ thể như sau:

 

TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:………../QĐ-CCĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa danh, ngày 05 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID 19 CẤP…

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ biên bản về việc không hấp hành biện pháp cách ly theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền ngày 04 tháng 8 năm 2020;

Xét đề nghị của cơ sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế đối với ông/bà có tên dưới đây:

Họ và tên: Nguyễn Văn A, sinh năm 1988, Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 2000001234, cấp ngày 12/2/2012 của Công an tỉnh QN

Nghề nghiệp: Tự do

Địa chỉ thường trú: Thôn x, xã Y, huyện T, tỉnh QN

Đã bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà theo Quyết định số 01/QĐ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thời hạn cách ly 14 ngày, từ ngày 25/7 đến ngày 08/8/2020. Tuy nhiên, trong thời gian tự cách ly tại nhà, ông Nguyễn Văn A đã không chấp hành đúng các quy định về cách ly y tế đã bị UBND xã lập biên bản ngày 04/8/2020.

Điều 2. Địa điểm thực hiện cưỡng chế cách ly y tế

Trung tâm Y tế huyện X, tỉnh Y.

Điều 3. Thời gian cưỡng chế cách ly y tế: 14 ngày, kể từ ngày 05/8/2020.

Điều 4. Trung tâm Y tế huyện X, tỉnh Y, UBND xã và ông Nguyễn Văn A có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
– Trung tâm Y tế huyện;
– UBND xã;
– Công dân Nguyễn Văn A;
– Lưu:VT.

2. Thẩm quyền cưỡng chế cách ly y tế (Điều 9 Nghị định 101/2010/NĐ-CP)

2.1. Thẩm quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định này, cụ thể:

Clip hướng dẫn lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt hành chính vi phạm phòng, chống dịch Covid – 19

+ Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch quyết định việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc tại cơ sở y tế đối với các đối tượng quy định tại khoản 1, điểm b khoản 2 và khoản 4 Điều 1 Nghị định này;

+ Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định này;

+ Người đứng đầu cơ quan phụ trách cửa khẩu quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định này.

2.2. Thời điểm ban hành quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế:

a) Trường hợp đối tượng thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 1 của Nghị định này: trong vòng 24 giờ, kể từ khi phát hiện đối tượng thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không tuân thủ;

b) Trường hợp đối tượng thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định tại các khoản 3 Điều 1 của Nghị định này: trong vòng 06 giờ, kể từ khi phát hiện đối tượng thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không tuân thủ.

3. Thủ tục áp dụng cưỡng chế cách ly y tế (Điều 10 Nghị định 101/2010/NĐ-CP)

3.1. Trường hợp đối tượng thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế đang ở trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

a) Trưởng khoa, phòng nơi quản lý người bệnh thực hiện việc thông báo nội dung của quyết định cho đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly, thân nhân của họ và người trực tiếp chăm sóc cho người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế;

b) Thủ trưởng cơ quan công an nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở có trách nhiệm phân công cán bộ phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc thực hiện cưỡng chế cách ly y tế và giám sát việc thực hiện cưỡng chế cách ly y tế trên cơ sở đề nghị của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

(Hướng dẫn lập biên bản và xử phạt VPHC trong phòng, chống covid 19)

3.2. Trường hợp đối tượng thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế là đối tượng kiểm dịch y tế biên giới:

a) Tổ chức kiểm dịch y tế biên giới thực hiện việc thông báo nội dung của quyết định cho:

– Đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế và thân nhân của họ;

– Thân nhân hoặc người chịu trách nhiệm vận chuyển đối với đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế là thi hài, hài cốt;

– Chủ hàng hóa, phương tiện vận tải trong trường hợp đối tượng bị áp dụng biện pháp cách ly y tế là hàng hóa, phương tiện vận tải, mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người;

b) Cơ quan phụ trách an ninh tại cửa khẩu có trách nhiệm phối hợp với tổ chức kiểm dịch y tế biên giới trong việc thực hiện cưỡng chế cách ly y tế và giám sát việc thực hiện cưỡng chế cách ly y tế theo đề nghị của Thủ trưởng tổ chức kiểm dịch y tế biên giới.

3.3. Trường hợp đối tượng thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế đang lưu trú ở vùng có dịch, cơ quan công an cấp xã nơi đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly đang cư trú có trách nhiệm:

a) Thông báo nội dung của quyết định cho đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly, thân nhân của họ và người được giao nhiệm vụ chăm sóc cho người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế;

b) Thực hiện việc đưa người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế từ nơi lưu trú đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để thực hiện việc cách ly y tế;

c) Phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc giám sát đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế.

3.4. Việc quản lý người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế thực hiện theo quy định tại Điều 13 của Nghị định này.

Tóm lại, đối với các trường hợp cách ly y tế mà không chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế cách ly và bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly theo điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị Định số số 176/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Rubi

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 comments

  1. phạm văn dưỡng

    ai là người soạn thảo quyết định cách ly y tế tại nhà.

  2. phạm văn dưỡng

    Ý tế soạn thảo quyết định cách ly y tế tại nhà rồi tham mưu BCĐ ký ban hành quyết định hay là BCĐ tự soạn thảo và ký ban hành quyết định.
    Chân thành cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *