Mẫu quyết định thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh cấp trái pháp luật

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc biểu mẫu quyết định thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh do UBND cấp xã cấp trái với quy định của Luật Hộ tịch. Đối với các giấy tờ hộ tịch khác các bạn có thể sử dụng mẫu này để thực hiện thu hồi, hủy bỏ.

Theo Luật Hộ tịch thì các trường hợp các trường hợp phải thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch gồm: Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; làm hoặc sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ của người khác để đăng ký hộ tịch; Cam đoan, làm chứng sai sự thật để đăng ký hộ tịch; Làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ hộ tịch hoặc thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch; Lợi dụng việc đăng ký hộ tịch hoặc trốn tránh nghĩa vụ đăng ký hộ tịch nhằm động cơ vụ lợi, hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước hoặc trục lợi dưới bất kỳ hình thức nào; Người có thẩm quyền quyết định đăng ký hộ tịch thực hiện việc đăng ký hộ tịch cho bản thân hoặc người thân thích theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình; và các trường hợp cấp trái quy định của Luật Hộ tịch.

Biểu mẫu quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch
Biểu mẫu quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN, THỊ XÃ, TP

Số:            /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày         tháng   năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Thu hồi và hủy bỏ Giấy khai sinh

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Xét Tờ trình số       /TTr-PTP ngày   tháng   năm 2020 của Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi và hủy bỏ Giấy khai sinh, số 510, quyển số 05 do UBND xã, phường, thị trấn  cấp ngày 07/02/1991 cho ông: Nguyễn Huy A, sinh ngày 13/01/1978, thường trú tại thôn/tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, huyện, tỉnh QN.

Lý do: UBND xã, phường, thị trấn   cấp Giấy khai sinh số 510, quyển số 05 cho ông Nguyễn Huy A không đúng theo quy định tại điều, khoản của Luật Hộ tịch.

Điều 2. Giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh  đã cấp tại Điều 1 và thực hiện ghi chú vào Sổ hộ tịch theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng Phòng Tư pháp, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và ông Nguyễn Huy A căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *