Mẫu Thông báo cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc  Mẫu Thông báo cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT- BCA của Bộ Công an quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân, để bạn đọc tham khảo làm mẫu thông báo cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực khác.

Mẫu thông báo tổ chức cưỡng chế vi phạm hành chính
Mẫu thông báo tổ chức cưỡng chế vi phạm hành chính

 TÊN CƠ QUAN                                

Số:…………/TB-CCHC   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh., ngày ……… tháng ……… năm ………

THÔNG BÁO

Về việc cuỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 Kính gửi: Ghi rõ họ và tên của Chủ tịch UBND cấp xã nơi thực hiện việc cưỡng chế

Căn cứ Điều 86 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số…………………………………………………….…. ngày……../……../……..do….…….ký.

Cơ quan:……………sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu trên đối với:

Ông(Bà)/Tổ chức(Tên tổ chức, người đại diện theo pháp luật):………

Sinh ngày:………………../…………………./………………………Quốc tịch:……..

   Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động hoặc Mã số doanh nghiệp:…………..

Nơi ở hiện tại/Địa chỉ trụ sở:………………………………………..

CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu/GCN đăng ký hoặc GP thành lập số:……

Ngày cấp:…………………………………………………………………Nơi cấp:………………………………………………………………………………………………………………………

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản……….Điều………..Nghị định số …..ngày………./………./……………quy định:

(Ghi Tên của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể) và không tự nguyện thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Nội dung cưỡng chế:

Ghi rõ từng hình thức cưỡng chế như: Cưỡng chế thu tiền phạt, cưỡng chế khắc phục hậu quả…theo các biện pháp của Nghị định 166/2013/ND-CP của Chính phủ về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Thời gian cưỡng chế: Xem quy định về thời gian cưỡng chế

Vậy xin thông báo để Ông(Bà)/Tổ chức………… .. biết và phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu:……….

NGƯỜI RA THÔNG BÁO

(Ký, đóng dấu; ghi rõ chức vụ, họ tên)

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *