Tổng hợp mẫu biên bản họp, quyết định công nhận hương ước, quy ước

Decuongtuyentuyentruyen.com tổng hợp và giới thiệu các biểu mẫu trong việc họp thông qua hương ước, quyết định công nhận hương ước, quy ước…

1. Mẫu Biên bản họp bàn, biểu quyết thông qua hương ước, quy ước
(Áp dụng đối với trường hợp tổ chức họp thôn, tổ dân phố)

UBND Xã……….. (1)

Thôn………(2)—————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

BIÊN BẢN HỌP
Bàn, biểu quyết thông qua hương ước, quy ước

Hôm nay, hồi……giờ…. ngày …. tháng …. năm…., tại: …………(3),thôn……..(2) đã tổ chức cuộc họp bàn, biểu quyết thông qua hương ước, quy ước.

Biểu mẫu biên bản họp thông qua hương ước, quy ước
Biểu mẫu biên bản họp thông qua hương ước, quy ước

Chủ trì cuộc họp:…………………………………………………………………
Thư ký cuộc họp:…………………………………………………………………
Thành phần tham gia:
– Số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình:………… chiếm tỷ lệ…….%
– Tổ chức, đoàn thể tham dự:………………………………………………..
1. Nội dung cuộc họp (4)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Kết quả biểu quyết (5):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Cuộc họp kết thúc vào hồi …….. giờ cùng ngày. Các thành viên tham dự đã thống nhất nội dung biên bản.
Chủ trì (Ký, ghi rõ họ tên); Thư ký(Ký, ghi rõ họ tên); Đại diện cử tri(Ký, ghi rõ họ tên)
(1) Tên xã/phường/thị trấn.
(2)Tên thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương
(3) Địa điểm tổ chức họp.
(4) Nêu trình tự, diễn biến cuộc họp (Chủ trì phát biểu, cử tri, người tham dự thảo luận, Chủ trì tổng hợp ý kiến, đề xuất phương án biểu quyết…).
(5) Theo số lượng người tham dự, có tính ra tỷ lệ %..

2. Biên bản xác nhận kết quả bàn, biểu quyết thông qua hương ước, quy ước (Áp dụng đối với trường hợp tổ chức phát phiếu tới cử tri hoặc cửtri đại diện hộ gia đình)

UBND Xã……….. (1)

Thôn………(2)

—————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

BIÊN BẢN
Xác nhận kết quả lấy ý kiến biểu quyết thông qua hương ước, quy ước

Hôm nay, hồi……giờ…. ngày …. tháng …. năm…., tại: …………(3),
thôn……..(2) , chúng tôi gồm:
– Ông/bà:……………………………….Trưởng thôn (4)
– Ông/bà: ……………………………….Trưởng ban công tác mặt trận
– Ông/bà: ……………………………….Đại diện Tổ phát phiếu
Xác nhận kết quả lấy ý kiến biểu quyết thông qua hương ước, quy ước như sau:
1. Tổng số phiếu phát ra…………, tổng số phiếu thu về:………. chiếmtỷ lệ…….%.
2. Tổng số phiếu tán thành:………….., chiếm tỷ lệ:……….%
3. Tổng số phiếu không tán thành (hoặc phiếu trắng):…………., chiếm tỷlệ…………%.
4. Kết quả (5):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Trưởng thôn (4)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Trưởng ban công tác mặt trận
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện Tổ phát phiếu
(Ký, ghi rõ họ tên)
(1) Tên xã/phường/thị trấn.
(2)Tên thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương
(3) Địa điểm tổ chức họp.
(4) Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố và tương đương.
(5)Nêu cụ thể: Hương ước, quy ước đã được thông qua (hoặc không thông qua)

3. Biên bản xác nhận kết quả bàn, biểu quyết thông qua hương ước, quy ước (Áp dụng đối với trường hợp kết hợp giữa cuộc họp với phát  phiếu lấy ý kiến của những cử tri không dự họp)

UBND Xã……….. (1)

Thôn………(2)

—————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

BIÊN BẢN

Xác nhận kết quả lấy ý kiến biểu quyết thông qua hương ước, quy ước

Hôm nay, hồi……giờ…. ngày …. tháng …. năm…., tại: …………(3),
thôn……..(2) , chúng tôi gồm:
– Ông/Bà:……………………………….Trưởng thôn (4)
– Ông/bà: ……………………………….Trưởng ban công tác mặt trận
– Ông/bà: ……………………………….Đại diện Tổ phát phiếu
Xác nhận kết quả lấy ý kiến biểu quyết thông qua hương ước, quy ước như sau:
1. Tổng số cử tri tán thành (kết hợp cả biểu quyết tại cuộc họp và phát phiếu lấy ý kiến của cử tri không dự họp):………… chiếm tỷ lệ…….%.
2. Tổng số cử tri không tán thành hoặc phiếu trắng (kết hợp cả biểu quyết tại cuộc họp và phát phiếu lấy ý kiến của cử tri không dự họp):………….,chiếm tỷ lệ…………%.
3. Kết quả (5):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Trưởng thôn (4)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Trưởng ban công tác mặt trận
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện Tổ phát phiếu
(Ký, ghi rõ họ tên)
(1) Tên xã/phường/thị trấn.
(2)Tên thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương.
(3) Địa điểm tổ chức họp.
(4) Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố và tương đương.
(5)Nêu cụ thể: Hương ước, quy ước đã được thông qua (hoặc không thông qua.)

Nghị quyết hoặc biên bản cuộc họp hoặc biên bản lấy ý kiến thông qua hương ước, quy ước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

NGHỊ QUYẾT/BIÊN BẢN CUỘC HỌP/BIÊN BẢN LẤY Ý KIẾN
thông qua hương ước/quy ước ….
 (1)

Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Hôm nay, ngày … (2), tại…. (3) … cộng đồng dân cư… (1) đã tổ chức họp/lấy ý kiến thông qua hương ước/quy ước… (1).

1. Thành phần dự họp/lấy ý kiến:

– Tổng số hộ gia đình thuộc cộng đồng dân cư:….

– Số người đại diện hộ gia đình có mặt/Số người đại diện hộ gia đình trả lời ý kiến:…..

– Số hộ gia đình không có người đại diện tham dự/Số người đại diện hộ gia đình không trả lời ý kiến:…..

2. Nội dung cộng đồng dân cư bàn/lấy ý kiến về hương ước/quy ước …(4) …

3. Hình thức cộng đồng dân cư thông qua:… (5) …

4. Kết quả biểu quyết tại cuộc họp/tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng phiếu của hộ gia đình (6):

– Số đại diện hộ gia đình tán thành:….

– Số đại diện hộ gia đình không tán thành:…

– Số đại diện hộ gia đình có ý kiến khác:…

Kết quả hương ước/quy ước … (1) được thông qua/không được thông qua/tổng số hộ gia đình thuộc cộng đồng dân cư, đạt tỷ lệ:…(%)

5. Nội dung thông qua/không được thông qua của cộng đồng dân cư:… (4)

Nghị quyết/biên bản này được cộng đồng dân cư… (1) …thống nhất nội dung và có đại diện ký xác nhận dưới đây.

 

02 ĐẠI DIỆN CÁC HỘ GIA ĐÌNH CỦA… (1)
(Ký)
Họ và tên

TM. BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN… (1)
TRƯỞNG BAN
(Ký)Họ và tên

TM. CỘNG ĐỒNG
DÂN CƯ (1) …
… (7) …
 (Ký)Họ và tên

 


Nơi nhận:
………….

 

___________________

(1) Tên thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/plei/tổ dân phố/khu phố/khối phố/khóm/tiểu khu và tương đương.

(2) Cụ thể thời gian họp/lấy ý kiến: Ngày, tháng, năm.

(3) Địa điểm tổ chức cuộc họp/lấy ý kiến.

(4) Ghi rõ nội dung toàn văn hay một phần hương ước/quy ước.

(5) Ghi rõ hình thức họp (biểu quyết bằng hình thức giơ tay hay bỏ phiếu kín)/phát phiếu lấy ý kiến.

(6) Lấy ý kiến bằng phiếu ghi rõ số phiếu phát ra, số phiếu thu về/số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ.

(7) Trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố.

Văn bản đề nghị công nhận hương ước, quy ước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

… (1) .., ngày …….. tháng…….. năm…….

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HƯƠNG ƯỚC/QUY ƯỚC

Kính gửi: Ủy ban nhân dân … (2) ……….

Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số …/2023/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư;

Trên cơ sở quyết định của cộng đồng dân cư… (1) họp/lấy ý kiến ngày…tháng….năm… về việc bàn thông qua hương ước/quy ước.

Cộng đồng dân cư… (1) … thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân …. (2)…. công nhận hương ước/quy ước… (1) … (Hồ sơ đề nghị công nhận hương ước/quy ước gửi kèm).

Chúng tôi cam kết tuân thủ nguyên tắc quy định tại Điều 4 Nghị định số …/2023/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân…. (2) ….xem xét, công nhận.

 


Nơi nhận:
………….

TM. CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ … (1) …
… (3) …
(Ký)
Họ và tên

___________________

(1) Tên thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/plei/tổ dân phố/khu phố/khối phố/khóm/tiểu khu và tương đương.

(2) Tên xã/phường/thị trấn.

(3) Trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố.

4. Quyết định công nhận hương ước, quy ước

UBND XÃ (1)

—————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(1), ngày, tháng năm 2023

—————-

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận hương ước, quy ước

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm năm 2022;
Căn cứ Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư;

Theo đề nghị của Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố…(2)…,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Công nhận kèm theo Quyết định này Hương ước/Quy ước ….(2).
Điều 2. Giao Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố…(2)…. tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Hương ước/Quy ước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4..…………(3)…….. Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố, cộng đồng dân cư…(2) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                         

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 5. Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hương ước, quy ước.

UBND XÃ (1)

 


Về việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế hương ước/quy ước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(1), ngày, tháng năm 2023

—————-

QUYẾT ĐỊNH

Kính gửi: Trưởng thôn/ Tổ trưởng tổ dân phố …(2)
Thực hiện Nghị định số /2023/NĐ-CP ngày tháng năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư,qua rà soát Hương ước/Quy ước ….(2) đã được công nhận tại Quyết định…(3)hoặc báo cáo của Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố…(2)…, Ủy ban nhân dân …(1) đề nghị Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố…(2)… thực hiện:
1. Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế hương ước, quy ước…(2) bảo đảm mục đích, nguyên tắc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước quy định tại các Điều 3 và 4 Nghị định số /2023/NĐ-CP ngày tháng năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.
2. Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thực hiện theo quy định tại khoản 4Điều 11Nghị định số /2023/NĐ-CP ngày tháng năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.
3. Hồ sơ đề nghị công nhận hương ước/quy ước …(2) được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế gửi Ủy ban nhân dân …(1) trước ngày….tháng… năm… để xem xét, công nhận./.

Nơi nhận:                                                         

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

6. Quyết định tạm ngừng thực hiện hương ước, quy ước

UBND XÃ (1)

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(1), ngày, tháng năm 2023

—————-

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm ngừng thực hiện hương ước/ quy ước
____________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN…..(1)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm năm 2022;
Căn cứ Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư;
Theo đề nghị của …,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm ngừng thực hiện toàn bộ hoặc (3) Hương ước/Quy ước ….(2) đã được công nhận tại Quyết định…(4). Lý do:….(5).
Điều 2. Giao Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố…(2)…. phổ biến đến toàn thể hộ gia đình, công dân cư trú tại cộng đồng dân cư về việc tạm ngừng thực hiện Hương ước/Quy ước …(2); trong thời gian…(6)…kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố…(2)… phải thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc thủ tục đề nghị công nhận Hương ước/Quy ước ….(2) theo quy định tại Nghị định số /2023/NĐ-CP ngày tháng năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4.…………(7)…….. Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố và cộng đồng dân cư… (2)…chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                         

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Quyết định bãi bỏ hương ước, quy ước

UBND…. (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:     /QĐ-UBND

… (1), ngày… tháng… năm….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ hương ước/quy ước

ỦY BAN NHÂN DÂN…..(1)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; Theo đề nghị của Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố…(2)…

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ hoặc (3) hương ước/quy ước …. (2) đã được công nhận tại Quyết định… (4). Lý do:…. (5)

Điều 2. Giao Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố… (2) …. phổ biến đến toàn thể hộ gia đình, công dân cư trú tại cộng đồng dân cư về việc bãi bỏ hương ước/quy ước… (2).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định…(4) hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 4.………… (6) …….. Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố và cộng đồng dân cư… (2) …chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Ủy ban MTTQVN… (1)
………….

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ký, đóng dấu)
Họ và tên

___________________

(1) Tên xã/phường/thị trấn.

(2) Tên thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/plei/tổ dân phố/khu phố/khối phố/khóm/tiểu khu và tương đương.

(3) Nêu rõ điểm, khoản, điều, nội dung hương ước, quy ước bị bãi bỏ một phần.

(4) Số hiệu, ngày tháng năm Quyết định công nhận hương ước/quy ước bị bãi bỏ.

(5) Nêu rõ lý do nội dung vi phạm theo quy định tại khoản, điều Nghị định số    /2023/NĐ-CP ngày tháng năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

(6)Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Decuongtuyentuyentruyen.com tổng hợp và giới thiệu các biểu mẫu trong việc họp thông qua hương ước, quyết định công nhận hương ước, quy ước…

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *