Tổng hợp mẫu biên bản họp, quyết định công nhận hương ước, quy ước

Decuongtuyentuyentruyen.com tổng hợp và giới thiệu các biểu mẫu trong việc họp thông qua hương ước, quyết định công nhận hương ước, quy ước…

1. Mẫu Biên bản họp bàn, biểu quyết thông qua hương ước, quy ước
(Áp dụng đối với trường hợp tổ chức họp thôn, tổ dân phố)

UBND Xã……….. (1)

Thôn………(2)—————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

BIÊN BẢN HỌP
Bàn, biểu quyết thông qua hương ước, quy ước

Hôm nay, hồi……giờ…. ngày …. tháng …. năm…., tại: …………(3),
thôn……..(2) đã tổ chức cuộc họp bàn, biểu quyết thông qua hương ước, quy ước.

Biểu mẫu biên bản họp thông qua hương ước, quy ước
Biểu mẫu biên bản họp thông qua hương ước, quy ước

Chủ trì cuộc họp:…………………………………………………………………
Thư ký cuộc họp:…………………………………………………………………
Thành phần tham gia:
– Số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình:………… chiếm tỷ lệ…….%
– Tổ chức, đoàn thể tham dự:………………………………………………..
1. Nội dung cuộc họp (4)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Kết quả biểu quyết (5):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Cuộc họp kết thúc vào hồi …….. giờ cùng ngày. Các thành viên tham dự đã
thống nhất nội dung biên bản.
Chủ trì (Ký, ghi rõ họ tên); Thư ký(Ký, ghi rõ họ tên); Đại diện cử tri(Ký, ghi rõ họ tên)
(1) Tên xã/phường/thị trấn.
(2)Tên thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương
(3) Địa điểm tổ chức họp.
(4) Nêu trình tự, diễn biến cuộc họp (Chủ trì phát biểu, cử tri, người tham dự thảo luận, Chủ trì tổng hợp ý kiến, đề xuất phương án biểu quyết…).
(5) Theo số lượng người tham dự, có tính ra tỷ lệ %..

2. Biên bản xác nhận kết quả bàn, biểu quyết thông qua hương ước, quy ước (Áp dụng đối với trường hợp tổ chức phát phiếu tới cử tri hoặc cử
tri đại diện hộ gia đình)

UBND Xã……….. (1)

Thôn………(2)

—————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

BIÊN BẢN
Xác nhận kết quả lấy ý kiến biểu quyết thông qua hương ước, quy ước

Hôm nay, hồi……giờ…. ngày …. tháng …. năm…., tại: …………(3),
thôn……..(2) , chúng tôi gồm:
– Ông/bà:……………………………….Trưởng thôn (4)
– Ông/bà: ……………………………….Trưởng ban công tác mặt trận
– Ông/bà: ……………………………….Đại diện Tổ phát phiếu
Xác nhận kết quả lấy ý kiến biểu quyết thông qua hương ước, quy ước như sau:
1. Tổng số phiếu phát ra…………, tổng số phiếu thu về:………. chiếm
tỷ lệ…….%.
2. Tổng số phiếu tán thành:………….., chiếm tỷ lệ:……….%
3. Tổng số phiếu không tán thành (hoặc phiếu trắng):…………., chiếm tỷ
lệ…………%.
4. Kết quả (5):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Trưởng thôn (4)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Trưởng ban công tác mặt trận
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện Tổ phát phiếu
(Ký, ghi rõ họ tên)
(1) Tên xã/phường/thị trấn.
(2)Tên thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương
(3) Địa điểm tổ chức họp.
(4) Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố và tương đương.
(5)Nêu cụ thể: Hương ước, quy ước đã được thông qua (hoặc không thông qua)

3. Biên bản xác nhận kết quả bàn, biểu quyết thông qua hương ước, quy ước (Áp dụng đối với trường hợp kết hợp giữa cuộc họp với phát  phiếu lấy ý kiến của những cử tri không dự họp)

UBND Xã……….. (1)

Thôn………(2)

—————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

BIÊN BẢN

Xác nhận kết quả lấy ý kiến biểu quyết thông qua hương ước, quy ước

Hôm nay, hồi……giờ…. ngày …. tháng …. năm…., tại: …………(3),
thôn……..(2) , chúng tôi gồm:
– Ông/Bà:……………………………….Trưởng thôn (4)
– Ông/bà: ……………………………….Trưởng ban công tác mặt trận
– Ông/bà: ……………………………….Đại diện Tổ phát phiếu
Xác nhận kết quả lấy ý kiến biểu quyết thông qua hương ước, quy ước như sau:
1. Tổng số cử tri tán thành (kết hợp cả biểu quyết tại cuộc họp và phát phiếu
lấy ý kiến của cử tri không dự họp):………… chiếm tỷ lệ…….%.
2. Tổng số cử tri không tán thành hoặc phiếu trắng (kết hợp cả biểu quyết tại
cuộc họp và phát phiếu lấy ý kiến của cử tri không dự họp):………….,
chiếm tỷ lệ…………%.
3. Kết quả (5):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Trưởng thôn (4)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Trưởng ban công tác mặt trận
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện Tổ phát phiếu
(Ký, ghi rõ họ tên)
(1) Tên xã/phường/thị trấn.
(2)Tên thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương.
(3) Địa điểm tổ chức họp.
(4) Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố và tương đương.
(5)Nêu cụ thể: Hương ước, quy ước đã được thông qua (hoặc không thông qua.)

4. Quyết định công nhận hương ước, quy ước

UBND HUYỆN (1)

—————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(1), ngày, tháng năm 2020

—————-

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận hương ước, quy ước

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày 20 tháng
4 năm 2007;
Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của
Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;
Căn cứ Thông tư số ……../2020/TT-BVHTTDL ngày tháng năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về công nhận
hương ước, quy ước;
Căn cứ …………………(2);
Xét đề nghị của Phòng Văn hóa – Thông tin tại văn bản số…….. và Ủy ban nhân dân Xã……..(3) tại văn bản số……….,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kèm theo Quyết định này Hương ước/Quy ước
Thôn…….(4).Xã……(3)…..(5)
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Xã……. tổ chức theo dõi, quản lý và đôn đốc việc thực hiện Hương ước/Quy ước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
…………(6)…….. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                         

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(1) Tên huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. (2) Căn cứ bổ sung có liên quan theo quy định của địa phương nếu có. (3) Tên xã/phường/thị trấn. (4) Tên thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương. (5) Trường hợp công nhận hương ước, quy ước của nhiều thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương trong một xã/phường/thị trấn thì kể tên thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương tại điều này. (6) Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *