Tư liệu

Nơi cung cấp các tư liệu trong các lĩnh vực tuyên truyền pháp luật, các bộ câu hỏi thi pháp luật trực tuyến, bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng

Mẫu Quy ước xây dựng tộc họ văn hóa mới nhất năm 2021

Mẫu quy ước tộc họ văn hóa

TỘC…………..                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………..                                          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc  QUY ƯỚC TỘC…………….  LỜI MỞ ĐẦU Tộc ước  (hay còn gọi là quy ước dòng họ) có chức năng giúp điều tiết các mối quan hệ giữa tập thể và các cá nhân trong …

Read More »

Quyết định 1521/QĐ-TTg  Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác PBPL

Quyết định 1521/QĐ-TTg  Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác PBPL

Ngày 06/10/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1521/QĐ-TTg  Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong …

Read More »

Quảng Nam: Các hoạt động vui chơi, giải trí được hoạt động lại từ 6h ngày 06/9/2020

Quảng Nam cho phép các hoạt động vui chơi giải trí hoạt động trở lại

Ngày 05/9/2020, UBND tinh Quảng Nam  ban hành Quyết định 2456/QĐ-UBND về việc chấm dứt thực hiện Quyết định số 2220/QĐ-UBND và Công văn số 4232/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, chấm dứt việc thực hiện Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân …

Read More »