Mẫu Quyết định công nhận Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc mẫu quyết định công nhận tập huấn viên hòa giải ở cơ sở. Các tập huấn viên được thành lập theo quyết định sẽ là lực lượng nòng cốt trong việc tiếp thu các kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức về hòa giải cơ sở, tập huấn lại cho các hòa giải viên ở cơ sở.

Dưới đây là mẫu quyết định công nhận tập huấn viên hòa giải ở cơ sở cấp huyện, đối với cấp tỉnh, cấp xã thì cũng áp dụng tương tự biểu mẫu này.

Mẫu quyết định công nhận tập huấn viên hòa giải cơ sở
Mẫu quyết định công nhận tập huấn viên hòa giải cơ sở

ỦY BAN NHÂN DÂN

QUẬN, HUYỆN, TP

Số:        /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày      tháng       năm 2020

 QUYẾT ĐỊNH

Công nhận Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở thành phố Tam Kỳ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”;

Căn cứ Kế hoạch số 1234/KH-UBND ngày tháng năm 2020 của UBND tỉnh HD về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” trên địa bàn tỉnh HD;

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày tháng năm 2020 của UBND huyện, quận, thị xã, thành phố triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn huyện, quận thị xã, thành phố;

Theo đề nghị của Phòng Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các ông (bà) có tên sau là Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở huyện, quận, thị xã, thành phố, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn A – Trưởng Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố;

2. Ông Nguyễn Thanh B – Ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, quận, thị xã, thành phố;

3. Bà Nguyễn Thị H – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, quận, thị xã, thành phố;

4. Ông Nguyễn Văn T – Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố;

5. Bà Nguyễn Thị TH – Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, quận thị xã, thành phố;

6. Ông Đoàn Công H – Hội Luật gia quận, huyện, thị xã, thành phố;

7. Bà Nguyễn H Hiền – Chuyên viên Phòng Tư pháp.

Điều 2. Các Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở huyện, quận, thị xã, thành phố được tham gia các lớp tập  huấn, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do cấp trên tổ chức và có trách nhiệm hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2019 -2022.

Khi tham gia nhiệm vụ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở, các Tập huấn viên được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan của quận, huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Thanh T

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *