Tag Archives: theo dõi thi hành pháp luật

Mẫu báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật

Mẫu báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật

Ngày 21/6/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 04/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều …

Read More »