Chế độ phụ cấp đối với dân quân tự vệ từ 15/8/2020

Ngày 30/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 72/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.

Theo đó, từ ngày 15/8/2020, chế độ phụ cấp đối với dân quân tự vệ như sau:

1. Chế độ phụ cấp chức vụ đối với chỉ huy Dân quân tự vệ

Phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được chi trả hàng tháng, mức hưởng như sau:

+ Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức: 357.600đ.

Chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ
Chính sách đối với dân quân tự vệ

+ Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã; Phó chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; Tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn; Hải đoàn trưởng, chính trị viên Hải đoàn; Hải đội trưởng, Chính trị viên hải đội dân quân thường trực; Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội  dân quân tự vệ cơ động: 327.800đ.

+ Phó Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên phó tiểu đoàn; Phó Hải đoàn trưởng, Chính trị viên phó hải đoàn; Phó Hải đội trưởng, Chính trị viên phó hải đội dân quân thường trực; Phó Đại đội trưởng, Chính trị viên phó đại đội Dân quân tự vệ cơ động: 312.900 đồng;

+ Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội; Hải đội trưởng, Chính trị viên hải đội; Trung đội trưởng dân quân cơ động, Trung đội trưởng dân quân thường trực: 298.000 đồng;

(Tải đề cương tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ)

+ Thôn đội trưởng: 178.800đ và hưởng thêm 29.800đ khi kiêm nhiệm chức vụ tiểu đội trưởng hoặc 35.760đ khi kiêm nhiệm chức vụ trung đội trưởng dân quân tại chỗ. Trường hợp thôn chỉ tổ chức dân quân tại chỗ thì được hưởng thêm 29.800đ.

+ Phó Đại đội trưởng, Chính trị viên phó đại đội; Phó Hải đội trưởng, Chính trị viên phó hải đội: 223.500 đồng;

+  Trung đội trưởng; Tiêu đội trưởng dân quân thường trực: 178.800 đồng;

+ Tiểu đội trưởng, Thuyền trưởng, Khẩu đội trưởng: 149.000 đồng.

2. Chế độ phụ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần của Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng

a) Đối với Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã

+ Mức phụ cấp hàng tháng được thực hiện theo quy định của người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

+ Trường hợp chưa tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian công tác liên tục tử đủ 60 tháng trở lên, khi nghỉ việc được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng  mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng…

b)  Đối với thôn đội trưởng: Mức hưởng phụ cấp hàng tháng do UBND tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định nhưng không thấp hơn 745.000đ…

Rubi

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *