Chủ tịch UBND các cấp tổ chức đối thoại với thanh niên vào tháng 3

Ngày 01/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/20121/NĐ-CP Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, có hiệu lực thi hành từ 01/3/2021.

Tháng 3 đối thoại với thanh niên

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp tổ chức đối thoại với thanh niên vào tháng 3 hằng năm. Trường hợp không thể tổ chức trong tháng 3 thì tổ chức đối thoại vào thời gian phù hợp, nhưng phải đảm bảo ít nhất 1 năm 1 lần.

Đề cương giới thiệu Luật Thanh niên năm 2020
Chủ tịch UBND các cấp tổ chức đối thoại với thanh niên vào tháng 3

Thành phần tham gia đối thoại thanh niên

+ Chủ trì: Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp chủ trì đối thoại định kỳ; Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ trì đối thoại theo yêu cầu của tổ chức thanh niên.

+ Thành phần tham gia đối thoại gồm: Đại diện lãnh đạo Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp; Đại diện các cơ quan chuyên môn của cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức đối thoại; Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên cùng cấp; Đại diện thanh niên do Đoàn thanh niên cùng cấp giới thiệu; Đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

(Những điểm mới của Luật Thanh niên 2020 với Luật Thanh niên 2005)

Nội dung đối thoại

+ Việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên;

+ Hoạt động của các cơ quan, tổ chức liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên;

+ Những nội dung thuộc thẩm quyền hoặc trách nhiệm báo cáo với cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị của thanh niên;

+ Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, rèn luyện, tham gia phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

+ Những kiến nghị, đề xuất khác của thanh niên.

Rubi

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *