Điều kiện đưa người lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản

Ngày 03/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có hiệu lực 20/5/2020.

1. Đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản

Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định Điều kiện giới thiệu doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi thực tập tại Nhật Bản như sau:

Doanh nghiệp dịch vụ không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong vòng 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị giới thiệu với phía Nhật Bản, được xem xét giới thiệu để đưa người lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Đưa người lao động đi thực tập kỹ năng ở Nhật bản

1. Có cơ sở vật chất để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và đào tạo tiếng Nhật đáp ứng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 của Nghị định này.

2. Có nhân viên nghiệp vụ chuyên trách thị trường Nhật Bản với ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong hoạt động đưa người lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản; nhân viên khai thác thị trường ngoài nước và nhân viên quản lý lao động làm việc ở nước ngoài có chứng chỉ tiếng Nhật trình độ từ N2 (chuẩn JLPT) hoặc tương đương trở lên.

3. Đáp ứng các tiêu chuẩn đối với doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản theo thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản.

2. Hồ sơ, thủ tục

Hồ sơ, thủ tục giới thiệu doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi thực tập ky năng tại Nhật Bản như sau:

1. Hồ sơ đề nghị giới thiệu bao gồm:

a) Văn bản đề nghị theo Mẫu số 07 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

(Điều kiện đưa người lao động đi làm việc tại Đài Loan)

b) Các tài liệu chứng minh đáp ứng quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 21 của Nghị định này (nếu thay đổi so với hồ sơ doanh nghiệp tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

2. Thủ tục giới thiệu:

a) Doanh nghiệp dịch vụ nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giới thiệu trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đưa tên doanh nghiệp dịch vụ vào danh sách các doanh nghiệp để giới thiệu với cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản, đồng thời có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp dịch vụ thực hiện. Trường hợp không giới thiệu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Rubi

Mẫu số 07

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………
V/v đề nghị giới thiệu với cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản

……, ngày … tháng … năm …

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tên công ty viết bằng tiếng Việt:………………………………………………………

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:……………………………………………..

Tên công ty viết tắt:………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………; E-mail: ……………………..; Website……………..

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số………………./LĐTBXH-GP ngày … tháng …. năm……

Công ty cam kết nội dung đã khai trong Biểu Thông tin khái quát (kèm theo) là chính xác.

Đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giới thiệu Công ty với cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản để Công ty được đưa người lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản./.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên và chức danh)

THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI THỰC TẬP KỸ NĂNG TẠI NHẬT BẢN

(Kèm theo Công văn số… ngày…tháng…năm…của…)

Tên Công ty:…………………………………………………………………………………

Tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………. Email:……………….Website:…………………..

Ngày thành lập doanh nghiệp: …………………………………………………………

Ngày chứng nhận:………………………………………………………………………….

Ngành nghề kinh doanh: ………………………………………………………………..

Vốn: …………………………………………………………………………………………….

Doanh thu (năm gần nhất): ……………………………………………………………..

Số nhân viên chính thức (trong đó số nhân viên phụ trách đưa người lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản): …………………………………………………..

Tên người chịu trách nhiệm thực hiện Chương trình Thực tập kỹ năng:……

Chức vụ:……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………Email:…………………….Website:……………….

Liên hệ tại Nhật Bản:

(Tên gọi):………………………………………………………………………………………

(Tên người đại diện (trường hợp là pháp nhân):…………………………………

Điện thoại: …………….Fax:………… Email:…………….Website:……………….

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *