Quy định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2025

Luật Đất đai năm 2024 chính thức có hiệu lực thi hành 01/01/2025, theo đó đã sửa đổi, bổ sung quy định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không đúng quy định.

Quy định thu hồi giấy chứng nhận cấp không đúng

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai năm 2024 thì Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận trong trường hợp: Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.

Trình tự thủ tục thu hồi giấy chứng nhận

Theo quy định tại  khoản 3 Điều 152 Luật Đất đai năm 2024 thì

Hướng dẫn cấp sổ đỏ đối với phần diện tích đất tăng thêm
Quy định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2025

Việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp đã nêu ở trên mà không thuộc khoản 4 Điều này (trường hợp người được cấp giấy đã chuyển nhượng hợp pháp cho người khác theo quy định của pháp luật đất đai) được thực hiện theo quy định sau đây:

Thu hồi theo kết luật của Tòa án, Thanh tra

+ Trường hợp Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai có bản án, quyết định có hiệu lực thi hành, trong đó có kết luận về việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp thì việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện theo bản án, quyết định đó;

+ Trường hợp cơ quan thanh tra có văn bản kết luận giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp xem xét, xác định giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo lại cho cơ quan thanh tra;

Thu hồi khi tự phát hiện

+ Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 136 của Luật này phát hiện giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì kiểm tra lại, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định;

+ Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai;

Thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận

+ Cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đã cấp  là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 136 của Luật này.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã có văn bản thu hồi giấy chứng nhận đã cấp thuộc các trường hợp nêu trên mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giao nộp giấy chứng nhận đã cấp thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 136 của Luật này quyết định hủy giấy chứng nhận đã cấp.

Như vậy, so với Luật Đất đai năm 2013 thì việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Luật Đất đai 2024 có một số quy định mới như: Bổ sung thu hồi giấy chứng nhận trong trường hợp có có bản án, quyết định có hiệu lực thi hành, trong đó có kết luận về việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp thì việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện theo bản án, quyết định đó; Bổ sung quy định trường hợp thu hồi mà người sử dụng đất hông chấp hành thì ban hành quyết định hủy giấy chứng nhận.

Rubi

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *