Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 13/01 đến – 19/01/2020

  1. Chính phủ bãi bỏ 03 Nghị định về Quỹ bảo trì đường bộ

Ngày 13/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 09/2020/NĐ-CP về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ.

Theo đó, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

Thứ nhất, Nghị định 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quỹ bảo trì đường bộ.

Thứ hai, Nghị định 56/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

Văn bản mới
Văn bản mới ban hành

Thứ ba, Nghị định 28/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định 56/2014/NĐ-CP ngày 30/05/2014 và Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/3/2020.

  1. Phải cung cấp bản tin động đất ngay sau khi hoàn thành

Ngày 13/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 03/2020/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

Theo đó, bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai phải được cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền trong vòng 15 phút, từ thời điểm hoàn thành bản tin dự báo, cảnh báo gần nhất. Đối với bản tin động đất, cảnh báo sóng thần thì phải được cung cấp ngay sau khi hoàn thành.

Khi nhận được tin áp thấp nhiệt đới/bão gần hoặc trên Biển Đông, tin cảnh báo lũ hoặc tin lũ, Đài Tiếng nói Việt Nam phải tổ chức phát tin 02 giờ/lần vào đầu giờ, liên tục cả ngày và đêm trên các kênh phát sóng của Đài. Đối với tin áp thấp nhiệt đới/bão/lũ khẩn cấp thì Đài phải tổ chức phát ngay 02 lần liên tiếp, sau đó mỗi giờ lại phát 01 lần vào đầu giờ, liên tục cả ngày và đêm trên các kênh của Đài cho đến khi nhận được tin mới hoặc có yêu cầu thay đổi thời gian phát tin.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/3/2020.

  1. Tiếp tục thí điểm cho người nhiễm HIV vay vốn tạo việc làm tại 15 tỉnh thành

Ngày 10/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2/2020/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương.

Theo đó, Thủ tướng quyết định tiếp tục thí điểm cho vay vốn tạo việc làm đối với những đối tượng hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương tại 15 tỉnh, thành phố đến hết ngày 31/12/2020.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng bổ sung quy định về việc ủy quyền vay vốn với các trường hợp trên. Cụ thể, các trường hợp vay vốn thông qua hộ gia đình mà thành viên của hộ gia đình không là chủ thể tham gia việc vay vốn thì phải ủy quyền cho người đại diện đứng ra vay vốn thông qua văn bản.

Nguồn vốn cho vay này không còn được bố trí từ ngân sách Nhà nước theo kế hoạch hàng năm và các nguồn huy động hợp pháp khác như quy định cũ mà sẽ do Ngân sách Nhà nước cấp 50% trên tổng số kế hoạch nguồn vốn hàng năm và Ngân hàng Chính sách xã hội huy động 50% còn lại. Chênh lệch lãi suất và chi phí quản lý trong hoạt động này do Ngân sách Nhà nước cấp bù.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/3/2020.

  1. Thủ tướng chỉ đạo tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100

Ngày 16/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg  Về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Nghị định 100/2019/NĐ-CP  với các hình thức đa dạng, phong phú đến mọi tầng lớp nhân dân; đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của các quy định trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và tính phòng ngừa, cảnh báo giúp nâng cao nhận thức và giảm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại Nghị định 100; tổ chức cuộc vận động sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng thực hiện “Đã uống rượu, bia không lái xe”, trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu gương hành động.

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *