Trắc nghiệm Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu

Decuongtuyentruyen.com biên soạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp…

Câu 1. Theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP thì Thời điểm nghỉ hưu là?

a) kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định

b) kết thúc ngày cuối cùng của năm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định

c) kết thúc trước ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định

d) kết thúc sau ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định

Đáp án A

Câu 2. Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là?

a) kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định

b) kết thúc ngày cuối cùng của năm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định

c) kết thúc trước ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định

d) thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động

Đáp án D

Bộ câu hỏi  Trắc nghiệm Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu
Bộ câu hỏi Trắc nghiệm Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu

Câu 3. Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là?

a) bắt đầu ngày đầu tiên của tuần liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

b) bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

c) bắt đầu ngày đầu tiên của quý liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

d) bắt đầu ngày đầu tiên của năm liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

Đáp án B

Câu 4. Trường hợp hồ sơ của người lao động không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì việc xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí như thế nào?

a) lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

b) lấy ngày 31 tháng 12 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

c) lấy ngày 01 tháng 12 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

d) lấy ngày 30 tháng 01 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

Đáp án A

Câu 5. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là?

a) đủ 60 tuổi 01 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 02 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

b) đủ 60 tuổi 02 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 03 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

c) đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

d) đủ 60 tuổi 04 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Đáp án C

Câu 6. Năm 2021 Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường   đối với lao động nam là?

a) 60 tuổi 3 tháng   b) 60 tuổi 6 tháng   c) 60 tuổi 9 tháng  d) 61 tuổi

Đáp án A

Câu 7. Năm 2022 Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường   đối với lao động nam là?

a) 60 tuổi 3 tháng   b) 60 tuổi 6 tháng  c) 60 tuổi 9 tháng   d) 61 tuổi

Đáp án B

Câu 8. Năm 2023 Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường   đối với lao động nam là?

a) 60 tuổi 3 tháng   b) 60 tuổi 6 tháng   c) 60 tuổi 9 tháng  d) 61 tuổi

Đáp án C

Câu 9. Năm 2024 Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường   đối với lao động nam là?

a) 60 tuổi 3 tháng   b) 60 tuổi 6 tháng  c) 60 tuổi 9 tháng  d) 61 tuổi

Đáp án D

Câu 10. Năm 2023 Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động nam  trong điều kiện lao động bình thường là?

a) 50 tuổi 4 tháng    b) 50 tuổi 8 tháng c) 51 tuổi   d) 51 tuổi 4 tháng

Đáp án C

Liên hệ email trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu gồm 53 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức tại đây

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *