Trắc nghiệm Nghị quyết số 119/2020/QH14 về chính quyền đô thị Đà Nẵng

Decuongtuyentruyen.com biên soạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị định số 34/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng   phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp…

Câu 1. Theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội thì Chính quyền địa phương ở thành phố Đà Nẵng là?

a) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố

b) chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố

c) là Ủy ban nhân dân thành phố

d) Tất cả đáp án đều sai

Đáp án A

Nghị quyết số 119/2020/QH14 về chính quyền đô thị Đà Nẵng
Nghị quyết số 119/2020/QH14 về chính quyền đô thị Đà Nẵng

Câu 2. Theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội thì Chính quyền địa phương ở các quận thuộc thành phố Đà Nẵng là?

a) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân quận

b) Ủy ban nhân dân quận

c) Hội đồng nhân dân quận

d) Tất cả đáp án đều sai

Đáp án B

Câu 3. Theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội thì Ủy ban nhân dân quận là?

a) cơ quan quyền lực nhà nước ở quận, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

b) cơ quan hành chính nhà nước ở quận, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

c) cơ quan hành chính nhà nước ở quận, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

d) cơ quan hành chính nhà nước ở quận, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố

Đáp án C

Câu 4. Theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội thì Chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận tại thành phố Đà Nẵng là?

a) Ủy ban nhân dân phường

b) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân phường

c) Hội đồng nhân dân phường

d) Tất cả đáp án đều sai

Câu 5. Theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội thì Ủy ban nhân dân phường là?

a) cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận;

b) cơ quan quyền lực nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận;

d) cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận;

d) cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận

Đáp án A

Câu 6. Theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội thì  Việc tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính khác của thành phố Đà Nẵng được thực hiện theo quy định của?

a) Luật Tổ chức chính quyền địa phương

b) Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

c) Pháp luật có liên quan

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

Câu 7. Theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội thì  Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng được thực hiện từ khi nào?

a) từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.

b) từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.

c) từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.

d) từ ngày 01 tháng 9 năm 2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.

Đáp án C

Câu 8. Theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội thì  Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?

a) Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình, trong đó bao gồm dự toán ngân sách của chính quyền địa phương cấp dưới; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

b) Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội dài hạn, trung hạn và hằng năm của thành phố, trong đó bao gồm kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trung hạn và hằng năm của quận và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm của phường;

c) Thông qua chủ trương thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính quận, phường;

d) Tất cả nhiệm vụ trên

Đáp án D

Câu 9. Theo Nghị định số 34/2021/NĐ-CP của Chính phủ thì thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận?

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận thuộc thành phố Đà Nẵng

c) Chủ tịch quận thuộc thành phố Đà Nẵng

d) Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận thuộc thành phố Đà Nẵng

Đáp án C

Liên hệ email trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị định số 34/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, gồm 71 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức tại đây

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *