Trắc nghiệm tìm hiểu Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010. Bộ câu hỏi phù hợp cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi công chức ngành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Câu 1.  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  là?

a) cơ quan thuộc Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

c) cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đáp án B

Câu 2. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ?

a) tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối ; thực hiện chức năng của Ngân hàng trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ.

b) tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối ; thực hiện chức năng của Ngân hàng trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Nhà nước.

c) tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối ; thực hiện chức năng của Ngân hàng trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Nhân dân.

Đáp án A

Trắc nghiệm tìm hiểu Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Trắc nghiệm tìm hiểu Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Câu 3. Chính sách tiền tệ quốc gia là?

a) các quyết định về tiền tệ ở tầm quốc gia của cơ quan nhà nước , bao gồm quyết định mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền biểu hiện bằng chỉ tiêu lạm phát, quyết định sử dụng các công cụ và biện pháp để thực hiện mục tiêu đề ra

b) các quyết định về tiền tệ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm quyết định mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền biểu hiện bằng chỉ tiêu lạm phát, quyết định sử dụng các công cụ và biện pháp để thực hiện mục tiêu đề ra

c) các quyết định về tiền tệ ở tầm quốc gia của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm quyết định mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền biểu hiện bằng chỉ tiêu lạm phát, quyết định sử dụng các công cụ và biện pháp để thực hiện mục tiêu đề ra

Đáp án C

Câu 4. Thẩm quyền quyết định chỉ tiêu lạm phát hằng năm được thể hiện thông qua việc quyết định chỉ số giá tiêu dùng và giám sát việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia?

a) Chính phủ

b) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

c) Bộ trưởng Bộ Tài chính

d) Quốc hội

Đáp án D

Câu 5. Thẩm quyền quyết định việc sử dụng các công cụ và biện pháp điều hành để thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định của Chính phủ?

a) Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

b) Bộ trưởng Bộ Tài chính

c) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

d) Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Đáp án A

Câu 6. Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước nhằm?

a) ổn định thị trường; bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

b) ổn định giá trị đồng tiền; bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

c) ổn định giá trị đồng tiền; bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội theo định hướng thị trường

đáp án B

Câu 7. Đâu không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước?

a) Xây dựng chỉ tiêu lạm phát hằng năm trình Quốc hội quyết định và tổ chức thực hiện.

b) Tổ chức, điều hành và phát triển thị trường tiền tệ.

c) Tổ chức hệ thống thống kê, dự báo về tiền tệ và ngân hàng; công khai thông tin về tiền tệ và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

d)Tổ chức in, đúc, bảo quản, vận chuyển tiền giấy, tiền kim loại; thực hiện nghiệp vụ phát hành, thu hồi, thay thế và tiêu huỷ tiền giấy, tiền kim loại.

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 gồm 53 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải Tin học ôn thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức  tại đây

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *