UBND cấp xã có trách nhiệm cung cấp những thông tin gì cho công dân?

Trong khối các cơ quan hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp xã là nơi tiếp nhận hầu hết các thông tin chính thức của các cơ quan nhà nước cấp trên như các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật… và là cấp cơ sở gần với người dân nhất, nơi cung cấp và giải đáp mọi nhu cầu, vướng mắc cho người dân.

UBND cấp xã cung cấp hầu hết các thông tin

Để tạo thuận lợi cho công dân và giảm chi phí tiếp cận thông tin cho công dân, Luật Tiếp cận thông tin quy định:

Trách nhiệm cung cấp thông tin của UBND cấp xã
Trách nhiệm cung cấp thông tin của UBND cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra và thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 của Luật này (thông tin công dân không được tiếp cận); đối với trường hợp quy định tại Điều 7 của Luật này (thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện) thì cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định. (Khoản 1 Điều 9 Luật Tiếp cận thông tin).

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp cho công dân cư trú trên địa bàn thông tin do mình và do các cơ quan ở cấp mình tạo ra, thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cung cấp cho công dân khác thông tin này trong trường hợp liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ (điểm h khoản 2 Điều 9 Luật Tiếp cận thông tin).

Công dân không phải trả phí tiếp cận thông tin

Theo Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin thì: Công dân được cung cấp thông tin không phải trả phí, lệ phí, trừ trường hợp luật khác có quy định.

Người yêu cầu cung cấp thông tin phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin theo Thông tư 46/2018/TT_BTC  quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin như sau:

STTCông việc thực hiệnĐơn v tínhMc thu (đồng)
1Phô tô tài liệu giấy (đã bao gồm vật tư)
1.1Phô tô đen trắngTrang A43.000
1.2Phô tô màuTrang A418.000
2In từ phim, ảnh gốc (đã bao gồm vật tư)
2.1Cỡ từ 15×21 cm trở xuốngTấm36.000
2.2Cỡ từ 20x25cm đến 20x30cmTấm54.000
2.3Cỡ từ 25x35cm đến 30x40cmTấm135.000
3In sao tài liệu ghi âm (không bao gồm vật tư)Phút nghe27.000
4In sao phim điện ảnh (không bao gồm vật tư)Phút chiếu54.000
5In tài liệu đã số hóa (toàn văn tài liệu – thông tin cấp 1)
5.1– In đen trắng (đã bao gồm vật tư)Trang A42.000
5.2– In màu (đã bao gồm vật tư)Trang A414.000
– Mức chi phí phô tô tài liệu khổ A3 bằng 2 lần mức chi phí phô tô tài liệu khổ A4;

– Mức chi phí phô tô tài liệu khổ A2 bằng 4 lần mức chi phí phô tô tài liệu khổ A4;

– Mức chi phí phô tô tài liệu khổ A1 bằng 8 lần mức chi phí phô tô tài liệu khổ A4;

– Mức chi phí phô tô tài liệu khổ A0 bằng 16 lần mức chi phí phô tô tài liệu khổ A4.

 Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin

Để được cung cấp thông tin thì công dân cần phải có Phiếu yêu cầu theo mẫu sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……….., ngày….tháng…..năm……

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN
(Dành cho công dân)

Kính gửi:………………………………………………………

1. Họ, tên cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin:………………………………………………..

2. Người đại diện/Người giám hộ1:………………………………………………………………

3. Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu ………………………………………………

cấp ngày……. /……. /……. tại……………………………………………………………………

4. Nơi cư trú2:………………………………………………………………………………………

5. Số điện thoại3……………………………….; Fax………………………; E-mail:……………

6. Tên văn bản/hồ sơ/tài liệu yêu cầu cung cấp:……………………………………………….

7. Mục đích yêu cầu cung cấp thông tin:…………………………………………………………

8. Yêu cầu cung cấp thông tin này lần thứ:

a) Lần đầub) Khác: ……….. (ghi rõ số lần đã yêu cầu cung cấp thông tin có nội dung nêu trên)

9. Số lượng bản in, sao, chụp văn bản, hồ sơ, tài liệu:………………………………………

10. Phương thức nhận văn bản, hồ sơ, tài liệu:………………………………………………

□ Nhận tại nơi yêu cầu cung cấp thông tin

□ Nhận qua bưu điện (ghi rõ địa chỉ nhận):……………………………………………………

□ Fax (ghi rõ số fax): …………………………………………………………………………….

□ Nhận qua mạng điện tử (ghi rõ địa chỉ nhận): ………………………………………………

□ Hình thức khác (ghi rõ):…………………………………………………………………………

11. Văn bản kèm theo (trong trường hợp tiếp cận thông tin có điều kiện):…

NGƯỜI YÊU CẦU
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

1 Theo quy định của bộ luật dân sự về người đại diện, người giám hộ đối với người yêu cầu cung cấp thông tin là người chưa thành niên, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi…

2 Ghi nơi cư trú của người đại diện/người giám hộ.

3 Ghi số điện thoại, fax, email của người đại diện/giám hộ.

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *