Từ 10/12/2020: Chủ tịch tỉnh, huyện không được ủy quyền đối thoại với người khiếu nại

Luật Khiếu nại năm 2011, Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại và các Thông tư của Thanh tra Chính phủ quy định về đối thoại giải quyết khiếu nại như sau:

+ Theo quy định tại Điều 30 Luật Khiếu nại thì: Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại; việc đối thoại phải tiến hành công khai, dân chủ.

+ Tại Điều 39 Luật Khiếu nại quy định: Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại tiến hành đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, hướng giải quyết khiếu nại. Việc tổ chức đối thoại lần hai thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật này.

ủy quyền đối thoại với người khiếu nại
ủy quyền đối thoại với người khiếu nại

+ Tại khoản 1 Điều 21 Thông tư 07/2013/TT-TTCP  được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 02/2016/TT-TTCP sửa đi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính,Các trường hợp đối thoại như sau:

> Trong quá trình giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, người giải quyết khiếu nại lần đầu tiến hành đối thoại nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau.

> Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại phải tiến hành đối thoại.

> Trong quá trình giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, người giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai phải tiến hành đối thoại.

Như vậy, Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi hành đã nêu rõ người giải quyết khiếu nại phải tổ chức đối thoại, tuy nhiên trong thực tiễn người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thường ủy quyền cho cấp phó hoặc cơ quan Thanh tra cùng cấp tổ chức đối thoại dẫn đến nhiều kiến nghị của người khiếu nại vượt quá thẩm quyền của người được ủy quyền đối thoại nên các cuộc đối thoại không mang lại kết quả như mong muốn.

(Điểm mới của Nghị định 124/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khiếu nại)

Để khắc phục những hạn chế, bất cập trên, ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, có hiệu lực 10/12/2020 và thay thế cho Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật khiếu nại.

Theo đó, Nghị định 124 đã quy định rõ việc đối thoại lần 2 như sau:

 + Đối với người giải quyết khiếu nại lần 2 là Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc sở hoặc tương đương thì phải trực tiếp đối thoại với người khiếu nại (không được ủy quyền cho cấp phó hoặc người đứng đầu các cơ quan chuyên môn như lâu nay vẫn thực hiện).

+ Người giải quyết khiếu nại lần hai là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ , Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải tổ chức đối thoại trong trường hợp khiếu nại phức tạp (có nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung, có nhiều ý kiến khác nhau của cơ quan có thẩm quyền về biện pháp giải quyết, người khiếu nại có thái độ gay gắt, dư luận xã hội quan tâm, vụ việc ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội).

+ Đối với các trường hợp khác thì người giải quyết khiếu nại có thể phân công cấp phó của mình hoặc thủ trưởng cơ quan chuyên môn cùng cấp hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ xác minh đối thoại với người khiếu nại.

Như vậy, với sự ra đời của Nghị định 124/2020NĐ-CP thì mọi trường hợp đối thoại giải quyết khiếu nại lần 2 ở cấp huyện thì Chủ tịch UBND cấp huyện phải tổ chức đối thoại, không được ủy quyền cho cấp phó hoặc thủ trưởng cơ quan chuyên môn.

Phương Thảo

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *