Mẫu Công văn đề nghị phối hợp tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu Mẫu Công văn đề nghị phối hợp tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân  xã, phường, nhiệm kỳ 2021-2026.

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

XÃ (PHƯỜNG)……………

BAN THƯỜNG TRỰC

Số:       /MTTQ-BTT

V/v đề nghị phối hợp tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND xã(phường)………nhiệm kỳ 2021-2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          ………, ngày ….. tháng ……. năm 2021

Kính gửi: …………………………………………

 Ngày ……., Ủy ban MTTQ Việt Nam xã ( phường)…………. tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND xã (phường)……khóa …….., nhiệm kỳ 2021-2026 gồm ….. người. Trong đó, có ….người ứng cử đại biểu HĐND xã (phường) …… nhiệm kỳ 2021-2026 có nơi cư trú thường xuyên tại xã (phường)……………………… (có danh sách kèm theo)

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCT UBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì những người ứng cử đại biểu HĐND có tên trong danh sách sơ bộ phải được tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cư tri nơi cư trú.

mẫu kịch bản chương trình hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã
Mẫu Công văn đề nghị phối hợp tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân  xã, phường, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện quy định trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã ( phường)…………………..đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, (phường)……….nơi có người ứng cử đại biểu HĐND xã( phường)…………… cư trú phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử theo quy định của pháp luật; thông tin về thời gian, địa điểm, địa chỉ tổ chức Hội nghị để BTT UBMTTQ Việt Nam xã( phường)….. được biết; sau khi kết thúc hội nghị cử tri, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã (phường)……….gửi biên bản hội nghị về Ủy ban MTTQ Việt Nam xã( phường)….. (Địa chỉ ………………………….) để tổng hợp trình hội nghị hiệp thương lần thứ ba theo quy định./.

Rất mong các đồng chí quan tâm, tạo điều kiện để Ban Thường UBMTTQVN xã (phường)………. thực hiện tốt các bước theo quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Ban Thường trực UBMTTQVN xã;

– Lưu: VT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *