Quảng Nam tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid 19 đến ngày 03/5/2020

Ngày 22/4/2020 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành  Quyết định 1170 /QĐ-UBND về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu toàn văn để bạn đọc theo dõi (tải quyết định ở cuối bài viết)

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống
dịch bệnh Covid-19

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;
Căn cứ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ vào chiều ngày 22/4/2020;
Xét tình hình thực tiễn và yêu cầu của tỉnh Quảng Nam trong công tác  phòng, chống dịch bệnh Covid-19; theo tinh thần thống nhất của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp chiều ngày 22/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm dừng một số hoạt động sau đây để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh:
1. Các hoạt động tiếp tục tạm dừng:
a) Quán bar, vũ trường, internet công cộng, trò chơi điện tử, karaoke, xoa bóp (massage), rạp chiếu phim, rạp hát, trị liệu, spa, thẩm mỹ.
b) Các hoạt động văn hóa, lễ hội, hội thi, hội diễn, lễ kỷ niệm, triển lãm.
c) Các bãi tắm biển công cộng.
2. Phạm vi áp dụng: Trên toàn tỉnh Quảng Nam.
3. Thời gian áp dụng: Từ ngày 23/4/2020 đến hết ngày 03/5/2020.
Điều 2. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành;
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường,
thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan nêu tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

TRẦN VĂ TÂN

Tải toàn văn Quyết định 1170 /QĐ-UBND

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *