Quảng Nam giảm đến 50% phí tham quan Hội An, Mỹ Sơn

Ngày 15/7/2020, HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND Giảm mức thu phí tham quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực 01/8/2020.

Theo đó, HĐND đã thống nhất giảm mức thu phí tham quan trên đia bàn tỉnh Quảng Nam quy đinh tại Nghi ̣quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 và Nghi ̣quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hôi đồng nhân dân tỉnh về Quy đinh mức thu, nộp, quản lý và sử dung đối với một số loại phí thuộc thẩm quyền. Cu ̣thể mức thu phí tham quan sau khi giảm như sau:
a) Đô thi ̣cổ Hôi An: ̣ 10.000 đồng/người/công trình (Theo Nghị quyết 33 thì: 20.000 – 30.000 đồng/người/công trình)

Giá vé tham quan tại Hội An - Quảng Nam
GIá vé tham quan du lịch tại Quảng Nam

b) Tháp cổ Mỹ Sơn: 20.000 đồng/người/lượt (Theo Nghị quyết 33 thì: 40.000 đồng/người/lượt;
c) Tháp cổ Bằng An, Chiên Đàn, Khương Mỹ: 10.000 đồng/người/lượt (Theo Nghị quyết 33 thì 10.000 – 20.000đồng/người/lượt);
d) Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh – Chămpa: 10.000 đồng/người/lươt; (Theo Nghị quyết 33 thì  20.000đồng/người/lượt);
d) Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm: 35.000 đồng/người/lươt; (Theo Nghị quyết 33 thì Năm 2017: 70.000 đồng/người/lượt. Những năm tiếp theo nếu điều chỉnh tăng phí tham quan, giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, nhưng tối đa không quá 100.000 đồng/người/lượt.)
e) Di tích lich sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An: 15.000 đồng/người/lượt (Theo Nghị quyết 21 thì 30.000 đồng/người/lượt).
Thời gian áp dụng: ̣ Từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020.
Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020 thực hiện mức thu phí tham quan các điểm nêu trên theo quy định tại Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 và Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Rubi

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *