Trắc nghiệm Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

Decuongtuyentruyen.com biên soạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế,  phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp… 

Câu 1.  Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 29 về Giáo dục và đào tạo là?

a) quốc sách hàng đầu, là công cuộc của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.

b) quốc sách hàng đầu, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.

c) quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.

Đáp án C

Câu 1. Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 29 về Đầu tư cho giáo dục là?

a) đầu tư cho tương lai, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

b) đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

c) đầu tư lâu dài, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Đáp án B

Trắc nghiệm Nghị quyết 29-NQ/TW  của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
Trắc nghiệm Nghị quyết 29-NQ/TW của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

Câu 2. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nội dung không có trong đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng?

a) giảm áp lực   b) tốn kém cho xã hội  c) bảo đảm độ tin cậy, trung thực   d) đầy đủ nội dung

Đáp án D

Câu 4. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo đại học không theo hướng?

a) chú trọng năng lực phân tích   b) sáng tạo, tự cập nhật   c) đổi mới kiến thức   d) đổi mới kiểm tra, đánh giá

Đáp án D

Câu 5. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân không theo hướng?

a) hệ thống giáo dục mở   b) học tập suốt đời  c) dạy và học tập trung   d) xây dựng xã hội học tập

Đáp án C

Câu 6. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, quan điểm không có trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới?

a) những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết   b) quan điểm, tư tưởng chỉ đạo

c) mục tiêu, nội dung, phương pháp  d) năng lực lãnh đạo

Đáp án D

Câu 7. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chọn quan điểm không phải là quan điểm chỉ đạo?

a) Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân

b) Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo.

c) Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục và đào tạo

d) Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả

Đáp án D

Câu 8. Đâu là nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8, khoá XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế ?

a) Hệ thống giáo dục và đào tạo ngoài công lập góp phần đáng kể vào phát triển giáo dục và đào tạo chung của toàn xã hội.

b) Cơ bản bảo đảm bình đẳng giới trong giáo dục và đào tạo.

c) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học.

d) Tiếp tục xây dựng nền giáo dục mở, hoàn thiện mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo.

Đáp án C

Câu 9. Theo kết luận số 51-KL/TW thì Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW thì Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và xoá mù chữ như thế nào?

a) chuyển biến tốt hơn   b) được duy trì vững chắc  c) chuyển biến tích cự  d) đạt nhiều kết quả quan trọng

Đáp án B

Liên hệ email trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, gồm 56 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức tại đây

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *