Trắc nghiệm Quy định 04-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu tỉnh ủy, thành ủy

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Quy định 04-QĐ/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu , giúp việc tỉnh ủy, thành ủy và Quy định số 46-QĐ/TW, ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy.

Hiện nay, decuongtuyentruyen.com đã cập nhật Bộ câu hỏi trắc nghiệm Quy định 137-QĐ/TW năm 2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

 Bộ câu hỏi phù hợp cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể.

Câu 1. Quy định 04-QĐi/TW năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy do Ban Chấp hành Trung ương ban hành , quy định?

A.Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo.

B. Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh, thành phố.

C. Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác tôn giáo.

D. Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”.

Đáp án B

Trắc nghiệm Quy định 04-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu tỉnh ủy, thành ủy
Trắc nghiệm Quy định 04-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu tỉnh ủy, thành ủy

Câu 2. Theo Quy định 04-QĐ/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành ủy thì nội dung nào sau đây không thuộc nhiệm vụ tham mưu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy?

a) Nghiên cứu, tham mưu xây dựng nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, kết luận của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

b) Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức xây dựng Đảng.

c) Nghiên cứu, đề xuất và giúp ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy tổ chức thực hiện chương trình công tác; xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc.

d) Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đáp án C

Câu 3. Theo Quy định 04-QĐ/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành ủy thì ban tổ chức tỉnh ủy có nhiệm vụ:

a) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có lien quan nghiên cứu, đề xuất với ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn

b) Tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của tỉnh uỷ và hoạt động của các cấp uỷ, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan thuộc tỉnh uỷ. Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của ban thường vụ, thường trực tỉnh uỷ, bí thư, phó bí thư và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

c) Phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ ở địa phương; quản lý báo chí, xuất bản và xử lý những sai phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản.

d) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

Đáp án D

Câu 4. Quy định 04-Qđi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành ủy, trong đó chức năng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gồm những chức năng nào?

a) Là cơ quan tham mưu của tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường vụ tỉnh ủy và thường trực tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương

b) Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của tỉnh ủy

c) Cả 2 phương án A, B đều đúng

d) Cả 2 phương án A, B đều sai

Đáp án C

Câu 5. Theo Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ, quy định số lượng biên chế của Văn phòng Tỉnh uỷ là:

a) 58 biên chế

b) 59 biên chế

c) 60 biên chế

d) Do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với tổng số biên chế được giao và cân đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc khác của Tỉnh uỷ.

Đáp án D

Câu 6. Quy định số 46-QĐ/TW, ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy, trong đó chức năng của Ban Tổ chức huyện ủy gồm những chức năng nào?

a) Là cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực huyện ủy về công tác: Tổ chức, cán bộ, đảng viên.

b) Phương án C và D đúng

c) là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện.

d) Là cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực huyện ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: Tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ

Đáp án B

Câu 7. Quy định số 46-QĐ/TW, ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy; trong đó nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo huyện ủy gồm những nhiệm vụ nào ?

a) Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

c) Thẩm định, thẩm tra và phối hợp

d) Cả 3 phương án A, B, C đều đúng.

Đáp án D

Câu 8. Quy định số 46-QĐ/TW, ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy trong đó chức năng của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra huyện ủy gồm những chức năng nào?

a) Là cơ quan tham mưu, giúp ủy ban kiểm tra huyện ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện theo quy định của Điều lệ Đảng

b) Thực hiện các nhiệm vụ do huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy giao

c) Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của huyện ủy.

d) Cả 3 phương án A, B, C đều đúng.

Đáp án D

Câu 9. Quy định số 04 -QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư quy định nội dung gì?

a) Quy định về chức năng, nhiệm vụ, cúa cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy.

b) Quy định về quyền hạn, tổ chức bộ máy của cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy.

c) Cả 2 phương án A và B đều đúng

d) Không có phương án đúng

Đáp án C

Câu 10. Theo Quy định số 04 -QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư, đầu mối bên trong của các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy do cơ quan nào quyết định ?

a) Tỉnh ủy

b) Thường Trực Tỉnh ủy

c) Ban thường vụ tỉnh ủy quyết định

d) Ban Tổ chức Trung ương

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Quy định 04-QĐ/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu , giúp việc tỉnh ủy, thành ủy, gồm 31 câu. Quy định số 46-QĐ/TW, ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy gồm 13 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *