Trắc nghiệm Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Bộ câu hỏi phù hợp cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi công chức vào khối Đảng, đoàn thể, Nhà nước.

Câu 1. Quy định 69-QĐ/TW   về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm được ban hành ngày tháng năm nào?

a) Ngày 05/7/2022    b) Ngày 06/7/2022   c) Ngày 07/7/2022   d) Ngày 08/7/2022

Đáp án B

Câu 2. Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022  về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm do cơ quan nào ban hành?

a) Ban Chấp hành Trung ương   b) Ban Bí thư    c) Bộ Chính trị   d) Quốc hội

Đáp án C

Câu 3. Theo Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm thì Khi xem xét kỷ luật phải căn cứ vào?

a) nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể, các tình tiết tăng nặng, ý thức, thái độ tự phê bình, tiếp thu phê bình và kết quả sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

Trắc nghiệm Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
Trắc nghiệm Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

b) nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể, các tình giảm nhẹ, ý thức, thái độ tự phê bình, tiếp thu phê bình và kết quả sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

c) nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể, ý thức, thái độ tự phê bình, tiếp thu phê bình và kết quả sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

d) nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, ý thc, thái độ tự phê bình, tiếp thu phê bình và kết quả sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

Đáp án D

Câu 4. Theo Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm thì Một hành vi vi phạm chỉ bị kỷ luật?

a) một lần bằng một hình thức kỷ luật

b) một lần bằng một hoặc nhiều hình thức kỷ luật

c) một lần bằng nhiều hình thức kỷ luật

d) tất cả đáp án trên đều đúng

Đáp án A

Câu 5. Theo Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm thì Khi cùng một thời điểm xem xét kỷ luật nếu có từ hai hành vi vi phạm trở lên thì?

a) xem xét, kết luận từng hành vi vi phạm và tách riêng từng hành vi vi phạm để thi hành các hình thức kỷ luật khác nhau và kỷ luật nhiều lần.

b) xem xét, kết luận từng hành vi vi phạm và quyết định chung bằng một hình thc kỷ luật cao nht; không tách riêng từng hành vi vi phạm để thi hành các hình thức kỷ luật khác nhau và kỷ luật nhiều lần.

c) xem xét, kết luận từng hành vi vi phạm và quyết định chung bằng một hình thức kỷ luật cao nhất

d) không tách riêng từng hành vi vi phạm để thi hành các hình thức kỷ luật khác nhau và kỷ luật nhiều lần.

Đáp án B

Câu 6. Theo Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm thì Sau thời gian bao lâu, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật (trừ quyết định kỷ luật khai trừ đối với đảng viên hoặc quyết định kỷ luật giải tán đối với tổ chức đảng), nếu tổ chức đảng, đảng viên không khiếu nại, không tái phạm hoặc không có vi phạm mới đến mức phải kỷ luật thì quyết định kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực?

a) Sau 6 tháng   b) Sau 9 tháng  c) Sau 12 tháng   d) Sau 18 tháng

Đáp án C

Câu 7. Theo Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm thì Tổ chức đảng bị kỷ luật đã chuyển giao, chia tách, sáp nhập hoặc kết thúc hoạt động thì?

a) việc công bố quyết định kỷ luật thực hiện ở tổ chức đảng đã tiếp nhận việc chuyển giao, chia tách, sáp nhập

b) việc công bố quyết định kỷ luật thực hiện ở tổ chức đảng đã tiếp nhận việc chuyển giao, chia tách, sáp nhập và tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng đó.

c) việc công bố quyết định kỷ luật thực hiện ở tổ chức đảng đã tiếp nhận việc chuyển giao, chia tách, sáp nhập hoặc tổ chức đảng cấp trên của tổ chức đảng đó.

d) việc công bố quyết định kỷ luật thực hiện ở tổ chức đảng đã tiếp nhận việc chuyn giao, chia tách, sáp nhập hoặc tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng đó.

Đáp án D

Câu 8. Theo Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm thì đảng viên vi phạm pháp luật đến mức nào thì khai trừ ra khỏi Đảng?

a) Đến mức bị xử phạt vi phạm hành chính, phải truy cứu trách nhiệm hình sự, bị truy nã, bị toà án tuyên phạt từ hình phạt cải tạo không giam giữ trở lên

b) Đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, bị truy nã, bị toà án tuyên phạt từ hình phạt cải tạo không giam giữ trở lên

c) Đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, bị truy nã, bị toà án tuyên phạt từ hình phạt tù trở lên

d) Đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, bị truy nã, bị toà án tuyên phạt từ hình phạt cải tạo không giam giữ

Đáp án B

Câu 9. Một trong những nguyên tắc  xử lý kỷ luật Theo Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm là?

a) Kỷ luật đng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử phạt của pháp luật

b) Kỷ luật đảng có thể hay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử phạt của pháp luật

c) Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể hoặc các hình thức xử phạt của pháp luật

d) Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể

Đáp án A

Câu 10. Đảng viên bị kỷ luật về đảng thì cấp ủy quản lý đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội có thẩm quyền, trong thời hạn bao nhiêu ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước, đoàn thể?

a) 07 ngày   b) 10 ngày    c) 15 ngày   d) 30 ngày

Đáp án D

Câu 11. Đảng viên thực hiện đề xuất về đi mới, sáng tạo theo Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị, được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhưng xảy ra thiệt hại thì cơ quan có thm quyền xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá khách quan, toàn diện; nếu đã thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung thì?

a) min kỷ luật hoặc giảm nhẹ trách nhiệm.

b) chưa xem xét kỷ luật

c) miễn kỷ luật

d) giảm nhẹ trách nhiệm

Đáp án A

Câu 12. Tổ chức Đảng Không giữ vững vai trò lãnh đạo, để nội bộ mất đoàn kết, gim sút ý chí chiến đu; để một số ít người hoặc cá nhân lợi dụng, thao túng dn đến có quyết định sai trái hoặc áp dụng không đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì kỷ luật bằng hình thức nào?

a) Khiển trách   b) Cảnh cáo  c) giải tán    d) Cảnh cáo hoặc khiển trách

Đáp án A

Câu 13. Đảng viên  Tr thù, trù dập người góp ý, đấu tranh, phê bình, tố cáo hoặc người cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ, người làm chứng liên quan đến vi phạm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân mình thì kỷ luật bằng hình thức ?

a) Khiển trách    b) Cảnh cáo    c) Cách chức    d) Khai trừ

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải Tin học ôn thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức  tại đây

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *