Trình tự, thủ tục xây dựng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày 22/4/2024, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, có hiệu lực 01/7/2024. Theo đó đã quy định chi tiết trình tự, thủ tục thanh lập Tổ bảo vệ anh ninh, trật tự, công nhận thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và các biểu mẫu để thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

I. Trình tự thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

 Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 14/2024/TT-BCA thì Trình tự, thủ tục thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, công nhận thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự như sau:

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày lập Biên bản kết quả xét tuyển, Công an cấp xã có văn bản kèm theo các tài liệu sau đây báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ra quyết định thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, quyết định công nhận Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: Biên bản kết quả xét tuyển Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; danh sách đề nghị công nhận là Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (Mẫu số 05 Phụ lục kèm theo Thông tư này); danh sách giới thiệu đề nghị công nhận là Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (Mẫu số 06 Phụ lục kèm theo Thông tư này).

Đề cương tuyên truyền Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Trình tự, thủ tục xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

2. Tại thôn, tổ dân phố đã bổ nhiệm Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 3 Điều 16 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Công an cấp xã căn cứ năng lực, trình độ chuyên môn của người đã được bổ nhiệm Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng có văn bản báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định công nhận là Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Công an cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (Mẫu số 08 Phụ lục kèm theo Thông tư này), quyết định công nhận Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (Mẫu số 08 Phụ lục kèm theo Thông tư này) và giao Công an cấp xã niêm yết công khai quyết định tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Công an cấp xã, tại nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng ở thôn, tổ dân phố.

II. Biểu mẫu thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

THAM GIA LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân …………..(1)…

Họ và tên công dân đề nghị: ………………………….………………

Hiện đang thường trú (tạm trú) tại:………………………………………

Số điện thoại:………….

Tôi đề nghị được tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Gửi kèm theo đơn này hồ sơ tuyển chọn theo quy định:……………….

………………………………………………………………………….

Kính đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

….(2)…. ngày …. tháng…. năm…..
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi cụ thể tên Ủy ban nhân dân cấp xã (hoặc Ủy ban nhân dân huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã).

(2) Địa danh.

Chế độ phụ cấp đối với dân quân tự vệ
Trình tự, thủ tục xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Mẫu số 02

……………(1)…………….
……………(2)…………….
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

PHIẾU XÉT TUYỂN

TỔ VIÊN TỔ BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ

– Nhất trí hoặc không nhất trí, đề nghị đánh dấu (X) vào ô tương ứng.

– Phiếu hợp lệ là phiếu có đóng dấu treo của Ủy ban nhân dân cấp xã và được đánh dấu (X) vào ô tương ứng.

– Phiếu không hợp lệ: Phiếu đánh dấu vào cả 02 ô nhất trí và không nhất trí; bị tẩy xóa; dùng các dấu khác ngoài dấu (X) đánh vào ô tương ứng; phiếu không có dấu treo của Ủy ban nhân dân cấp xã; phiếu trắng, phiếu trống không đánh dấu vào ô tương ứng.

Stt

Họ và tên công dân tham gia xét tuyển

Năm sinh

Nhất trí đề nghị công nhận Tổ viên

Không nhất trí đề nghị công nhận Tổ viên

1.
2.

Ghi chú:

(1) Ghi cụ thể tên Ủy ban nhân dân cấp xã (hoặc Ủy ban nhân dân huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã).

(2) Thôn, tổ dân phố thuộc cấp xã (trường hợp không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã thì để trống).

Mẫu số 03

……………(1)…………….
……………(2)…………….
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

BIÊN BẢN

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN TỔ VIÊN TỔ BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ

(BỎ PHIẾU KÍN)

Hôm nay, vào……….giờ…………, ngày……..tháng………năm……

Tại:…………………………………………………(3)…………………………………………………

Đã tổ chức họp Hội đồng xét tuyển Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với tổng số thành viên Hội đồng xét tuyển có mặt dự họp……(4) ….. ; cụ thể như sau:

1. Danh sách thành viên Hội đồng xét tuyển có mặt dự họp:

– Chủ tịch Hội đồng:

Ông (Bà):…………………………………………………………………………………………..

– Phó Chủ tịch Hội đồng:

Ông (Bà):………………………………………………………………………………………….

– Thành viên gồm:

Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………

Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………

Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………

Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………

2. Danh sách thành viên Tổ kiểm phiếu:

– Tổ trưởng:

Ông (Bà):…………………………………………………………………………………………..

– Tổ phó:

Ông (Bà):………………………………………………………………………………………….

– Ủy viên gồm:

Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………

Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………

– Thư ký:

Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………

3. Kết quả kiểm phiếu:

– Tổng số thành viên Hội đồng xét tuyển có mặt dự họp: ………(4)……………..

– Tổng số phiếu phát ra:……………….

– Tổng số phiếu thu về:……………….

– Số phiếu hợp lệ:…………………….

– Số phiếu không hợp lệ:……………..

– Kết quả như sau:

Stt

Họ và tên công dân tham gia xét tuyển

Tổng số thành viên Hội đồng xét tuyển có mặt dự họp nhất trí đề nghị công nhận Tổ viên (4)

Tổng số thành viên Hội đồng xét tuyển có mặt dự họp không nhất trí đề nghị công nhận Tổ viên (4)

Ghi chú

Biên bản được lập vào…….. giờ………, ngày……… tháng…….. năm…… và được đọc công khai tại cuộc họp.

THƯ KÝ TỔ KIỂM PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi cụ thể tên Ủy ban nhân dân cấp xã (hoặc Ủy ban nhân dân huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã).

(2) Ghi cụ thể thôn, tổ dân phố thuộc cấp xã (trường hợp không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã thì để trống).

(3) Địa chỉ nơi tổ chức họp xét tuyển Tổ viên.

(4) Ghi cụ thể tổng số thành viên Hội đồng xét tuyển có mặt dự họp trên tổng số thành viên Hội đồng xét tuyển được thành lập theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

 

Mẫu số 04

……………(1)…………….
……………(2)…………….
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

BIÊN BẢN

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN TỔ VIÊN TỔ BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ

(GIƠ TAY BIỂU QUYẾT CÔNG KHAI)

Hôm nay, vào……….giờ…………, ngày……..tháng………năm……

Tại:…………………………………………………(3)…………………………………………………

Đã tổ chức họp Hội đồng xét tuyển Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với tổng số thành viên Hội đồng xét tuyển có mặt dự họp……(4) ….. ; cụ thể như sau:

– Chủ tịch Hội đồng:

Ông (Bà):…………………………………………………………………………………………..

– Phó Chủ tịch Hội đồng:

Ông (Bà):………………………………………………………………………………………….

– Thành viên gồm:

Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………

Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………

Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………

Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ tay:

Stt

Họ và tên công dân tham gia xét tuyển

Tổng số thành viên Hội đồng xét tuyển có mặt dự họp nhất trí đề nghị công nhận Tổ viên (4)

Tổng số thành viên Hội đồng xét tuyển có mặt dự họp không nhất trí đề nghị công nhận

Tổ viên (4)

Ghi chú

Biên bản được lập vào…….. giờ………, ngày……tháng…….. năm……… và được đọc công khai tại cuộc họp.

THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký và ghi rõ họ tên)

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN
……(5)….
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi cụ thể tên Ủy ban nhân dân cấp xã (hoặc Ủy ban nhân dân huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã).

(2) Ghi cụ thể thôn, tổ dân phố thuộc cấp xã (trường hợp không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã thì để trống).

(3) Địa chỉ nơi tổ chức họp xét tuyển Tổ viên.

(4) Ghi cụ thể tổng số thành viên Hội đồng xét tuyển có mặt dự họp trên tổng số thành viên Hội đồng xét tuyển được thành lập theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

(5) Chủ tịch Hội đồng xét tuyển hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng xét tuyển được ủy quyền điều hành cuộc họp.

Mẫu số 05

……………(1)…………….
……………(2)…………….
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

DANH SÁCH

Đề nghị công nhận là Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân ……(3)………………..

Căn cứ kết quả xét tuyển Tổ viên (có biên bản gửi kèm theo), Công an …(4)… đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân ……(5)…………… xem xét, quyết định công nhận Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự đối với các ông (bà) có tên sau đây:

Stt

Họ và tên

Địa chỉ

Tổng số thành viên Hội đồng xét tuyển có mặt dự họp nhất trí đề nghị công nhận Tổ viên

(tỷ lệ %)

 

TRƯỞNG/PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN …(6)……
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi cụ thể tên Ủy ban nhân dân cấp xã (hoặc Ủy ban nhân dân huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã).

(2),(4),(6) Công an cấp xã (hoặc Công an huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã).

(3),(5) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã).

 

Mẫu số 06

……………(1)…………….
……………(2)…………….
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

DANH SÁCH

Giới thiệu đề nghị công nhận là Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân ……(3)………………..

Căn cứ kết quả xét tuyển Tổ viên (có biên bản gửi kèm theo), Công an …(4)…… giới thiệu các ông (bà) có tên sau đây và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân ……(5)……… xem xét, quyết định công nhận là Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự:

Stt

Họ và tên

Địa chỉ

Giới thiệu đề nghị công nhận (7)

 

 

TRƯỞNG/PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN …(6)……
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi cụ thể tên Ủy ban nhân dân cấp xã (hoặc Ủy ban nhân dân huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã).

(2),(4),(6) Công an cấp xã (hoặc Công an huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã).

(3),(5) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã).

(7) Ghi cụ thể là Tổ trưởng hoặc Tổ phó.

 

Mẫu số 07

……………(1)…………….
……………(2)…………….
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BÁO CÁO

Đề nghị cho thôi tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân………(3)………….

Căn cứ quy định về trường hợp cho thôi tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Công an ….(4)…….. đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân…..(5) …….. xem xét, quyết định cho thôi tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đối với ông (bà):…………………..

Thành viên:………………………………(6)………………………………………………

Lý do thôi tham gia:……………………………….(7)………………….

– Ý kiến của Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố:…………

– Ý kiến của Trưởng thôn (Tổ trưởng tổ dân phố):……………………….

– Ý kiến của Công an …….(8)……………………………………………….

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân ……(9)…….xem xét, quyết định./.

 

TRƯỞNG/PHÓ TRƯỞNG
CÔNG AN …(10)…

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi cụ thể tên Ủy ban nhân dân cấp xã (hoặc Ủy ban nhân dân huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã).

(2),(4) (8) (10) Công an cấp xã (hoặc Công an huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã).

(3),(5) (9) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nơi không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã).

(6) Ghi cụ thể thành viên là Tổ trưởng hoặc Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

(7) Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 17 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để ghi cho phù hợp.

Mẫu số 08

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN(1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC(2)
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …/QĐ-.. (3)…

(4)…, ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ……….(5)……………….

THẨM QUYỀN BAN HÀNH (6)

Căn cứ…………………………………………………………. (7)……………………………………..;

Căn cứ………………………………………………………………………………………………………… ;

Theo đề nghị của…………………………………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.……………………………………………………… (8)……………………………………

Điều 2………………………… (8)

Điều 3. …………………………(8)……………………………………..

Nơi nhận:
– Như Điều……..;
– Lưu: VT ..(9)…(10)…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu của cơ quan, tổ chức)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành Quyết định.

(3) Chữ viết tắt của cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành Quyết định.

(4)  Địa danh.

(5) Trích yếu nội dung quyết định (ví dụ Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển; Quyết định về việc công nhận Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; Quyết định về việc thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; Quyết định về việc cho thôi tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Quyết định giải thể Tổ bảo vệ an ninh, trật tự …).

(6) Thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chức vụ của người đứng đầu; nếu thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về tập thể lãnh đạo hoặc cơ quan, tổ chức thì ghi tên tập thể hoặc tên cơ quan, tổ chức đó.

(7) Các căn cứ để ban hành quyết định.

(8) Nội dung, hiệu lực, trách nhiệm thi hành…. quyết định.

(9) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(10) Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *