Chương trình hội nghị hiệp thương lần 2, 3 và hội nghị cử tri nơi cư trú

Để phục vụ cho việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2, lần 3 và hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm đối với người ứng cử   đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc mẫu kịch bản chương trình hội nghị hiệp thương lần 2, lần 3 và hội nghị cử tri nơi cư trú:

1. Chương trình hội nghị hiệp thương lần 2

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

– Hội nghị cử Chủ tọa trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn và thư ký hội nghị.

– Phát biểu khai mạc của Chủ toạ hội nghị.

mẫu kịch bản chương trình hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã
Chương trình hội nghị hiệp thương lần 2, 3 và hội nghị cử tri lấy ý kiến nơi cư trú

– Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn (khối phố), tình hình người tự ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn (nếu có).

– Hội nghị thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn căn cứ vào các nội dung sau đây:

+ Tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân;

(Mẫu Công văn đề nghị phối hợp tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND  xã, phường, nhiệm kỳ 2021-2026.)

+ Kết quả điều chỉnh của Thường trực Hội đồng nhân dân xã, thị trấn về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

+ Kết quả thỏa thuận tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất;

+ Hồ sơ, biên bản giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, khối phố gửi đến;

+ Ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn.

(Chú ý, tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2 chưa xem xét đối với người ứng cử có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử theo nguyện vọng).

– Hội nghị thảo luận, thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn (khối phố) giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn[1], người tự ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) của người tự ứng cử; nêu ra các vấn đề cần xác minh, làm rõ đối với những người ứng cử. Trong kế hoạch này, có thể kết hợp với việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, huyện giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện đang cư trú ở địa phương.

– Thông qua biên bản và danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn

– Kết thúc hội nghị.

2. Chương trình hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

+ Người chủ trì hội nghị tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự hội nghị. Người chủ trì có trách nhiệm sau đây:

– Giới thiệu mục đích, yêu cầu của hội nghị;

– Giới thiệu Thư ký hội nghị để hội nghị quyết định;

– Báo cáo về số lượng cử tri được mời, số lượng cử tri có mặt;

– Giới thiệu danh sách người ứng cử;

– Đọc tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 7 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 37 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

+ Thư ký hội nghị đọc tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử.

+ Cử tri phát biểu ý kiến đối với từng người ứng cử.

+ Người ứng cử phát biểu.

+ Đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử phát biểu ý kiến.

Hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hội nghị cử Tổ kiểm phiếu gồm từ 03 đến 05 người (trong đó, cử 01 người làm tổ trưởng).

Trường hợp hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay thì Tổ kiểm phiếu đếm, tính kết quả biểu quyết đối với từng người ứng cử.

Trường hợp hội nghị biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thì phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú phải đóng dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã hoặc của Ủy ban nhân dân cấp xã. Trên phiếu tín nhiệm ghi rõ họ và tên người ứng cử. Nếu có nhiều người ứng cử thì ghi rõ họ và tên của nhưng người ứng cử, xếp theo vần chữ cái A, B, C… Cử tri gạch tên người ứng cử mà mình không tín nhiệm và bỏ vào hòm phiếu.

+ Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết.

Những trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để hội nghị hiệp thương lần thứ 3 xem xét, quyết định[1]. Trường hợp đặc biệt là những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhưng do điều kiện công tác đặc thù ít tiếp xúc với cử tri và nhân dân nơi cư trú nên không đạt được trên 50% tổng số phiếu tín nhiệm của cử tri tham dự hội nghị [2]…

3.Chương trình hội nghị  lần 3

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

– Hội nghị cử chủ toạ trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn và thư ký hội nghị.

– Phát biểu khai mạc của Chủ toạ hội nghị.

– Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử; trong đó nêu rõ những trường hợp cần xem xét do có vụ việc cử tri nêu (nếu có) và danh sách người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn.

Những trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại hội nghị hiệp thương, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để hội nghị hiệp thương xem xét, quyết định; trong đó, trường hợp đặc biệt là những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhưng do điều kiện công tác đặc thù ít tiếp xúc với cử tri và nhân dân nơi cư trú nên không đạt được trên 50% tổng số phiếu tín nhiệm của cử tri tham dự hội nghị.

– Hội nghị tiến hành thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

(Tại hội nghị này, có thể xem xét, quyết định cho rút khỏi danh sách ứng cử đối với những người ứng cử có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn theo nguyện vọng nhưng phải đảm bảo danh sách có số dư theo quy định của Luật bầu cử).

Trường hợp không thỏa thuận được thì hội nghị quyết định biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hội nghị cử Tổ kiểm phiếu gồm từ 03 đến 05 người (trong đó, cử 01 người làm Tổ trưởng). Trường hợp quyết định biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thì phiếu biểu quyết phải đóng dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn. Chỉ các đại biểu thuộc thành phần hội nghị hiệp thương có mặt tại hội nghị mới được quyền biểu quyết.

– Hội nghị thông qua biên bản và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân[2].

– Kết thúc hội nghị.

Rubi

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *