Trắc nghiệm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 17

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm   tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 để phục vụ cho thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị.

Câu 1. Chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là?

a) “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khát vọng vươn lên, đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; giữ vững quốc phòng – an ninh; phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước

b) “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khát vọng vươn lên, đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; giữ vững quốc phòng – an ninh; phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình khá của cả nước

c) “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khát vọng vươn lên, đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; giữ vững quốc phòng – an ninh; phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình của cả nước

d) “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khát vọng vươn lên, đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; giữ vững quốc phòng – an ninh; phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm khá của cả nước

Đáp án A

Trắc nghiệm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 17
Trắc nghiệm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 17

Câu 2. Theo mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thì đến năm 2030 Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm?

a) thuộc nhóm trung bình cao của cả nước

b) thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước

c) Thuộc nhóm tỉnh trung bình của cá nước

d) Tất cả 3 phương án trên đầu sai

Đáp án B

Câu 3. Theo   Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thì Tốc độ tăng trưởng kinh tế (tính theo GRDP) bình quân giai đoạn 2020 – 2025 đạt bao nhiêu phần trăm?

a) 7 – 8%

b) 7,5 – 8, 5%

c) 7,5 – 8%

d) 8 – 8,5%

Đáp án C

Câu 4. Theo   Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thì Tốc độ tăng trưởng kinh tế (tính theo GRDP) bình quân giai đoạn   2025 – 2030 đạt bao nhiêu phần trăm?

a) trên 8%

b) trên 8, 5%

c) trên 9%

d) trên 7,5%

Đáp án A

Câu 5. Theo   Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thì GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt bao nhiêu triệu đồng?

a) 75 – 80 triệu đồng

b) 80 – 50 triệu đồng

c) 85 – 95 triệu đồng

d) 85 – 90 triệu đồng

Đáp án D

Câu 6. Theo   Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thì GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt bao nhiêu triệu đồng?

a) Trên 120 triệu đồng

b) Trên 130 triệu đồng

c) Trên 140 triệu đồng

d) Trên 150 triệu đồng

Đáp án D

Câu 7. Theo   Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thì Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2025 – 2030 đạt bao nhiêu ngàn tỷ đồng?

a) đạt 38.000 tỷ đồng

b) đạt 38.100 tỷ đồng

c) đạt 38.200 tỷ đồng

d) đạt 38.300 tỷ đồng

Đáp án D

Câu 8. Theo   Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thì giai đoạn 2025-2030 thu nội địa tăng bình quân hàng năm  bao nhiêu phần trăm?

a) trên 12%/ năm

b) trên 13%/ năm

c) trên 14%/ năm

d) trên 15%/ năm

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm   tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *