Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Trắc nghiệm Quyết định 4831/QĐ-UBND năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030

Trắc nghiệm Nghị quyết 09-NQ/TW năm 2022 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm   tìm hiểu Quyết định 4831/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030 (từ khoản 1 đến khoản 6 mục II) để phục vụ cho thi công chức, …

Read More »

Trắc nghiệm Nghị quyết 09-NQ/TW năm 2022 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Trắc nghiệm Nghị quyết 09-NQ/TW năm 2022 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm   tìm hiểu Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 do Ban Chấp hành Trung ương  về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030  tầm nhìn đến năm 2045 để phục vụ cho thi công chức, viên chức, thi …

Read More »

Trắc nghiệm Nghị quyết 55/2022/QH15 về cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

Trắc nghiệm Nghị quyết 09-NQ/TW năm 2022 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm   tìm hiểu Nghị quyết 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa  để phục vụ cho thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch, thăng hạng công …

Read More »