Tư liệu

Quyết định 1521/QĐ-TTg  Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác PBPL

Quyết định 1521/QĐ-TTg  Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác PBPL

Ngày 06/10/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1521/QĐ-TTg  Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong …

Read More »

Quảng Nam: Các hoạt động vui chơi, giải trí được hoạt động lại từ 6h ngày 06/9/2020

Quảng Nam cho phép các hoạt động vui chơi giải trí hoạt động trở lại

Ngày 05/9/2020, UBND tinh Quảng Nam  ban hành Quyết định 2456/QĐ-UBND về việc chấm dứt thực hiện Quyết định số 2220/QĐ-UBND và Công văn số 4232/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, chấm dứt việc thực hiện Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân …

Read More »