Tư liệu

Quảng Nam: Các hoạt động vui chơi, giải trí được hoạt động lại từ 6h ngày 06/9/2020

Quảng Nam cho phép các hoạt động vui chơi giải trí hoạt động trở lại

Ngày 05/9/2020, UBND tinh Quảng Nam  ban hành Quyết định 2456/QĐ-UBND về việc chấm dứt thực hiện Quyết định số 2220/QĐ-UBND và Công văn số 4232/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, chấm dứt việc thực hiện Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân …

Read More »