Trắc nghiệm Đề án số 03-ĐA/TU của Thành ủy Đà Nẵng về một số giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Đề án số 03-ĐA/TU ngày 16/8/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo,Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 31/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII về phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025 phục vụ cho ôn thi công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng.

Câu 1. Theo Đề án 03-ĐQ/TU ngày 16/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo thì Trong 10 năm qua (2010-2020), bình quân mỗi năm phát triển được bao nhiêu đảng viên mới

a) 1000 đảng viên mới

b) 1500 đảng viên mới

c) 2000 đảng viên mới

d) 2500 đảng viên mới

Đáp án C

Câu 2. Theo Đề án 03-ĐQ/TU ngày 16/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo thì Từ năm 2017 đến năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã gợi ý kiểm điểm đối với bao nhiêu tập thể và bao nhiêu cá nhân

a) 29 tập thể và 13 cá nhân

b) 29 tập thể và 14 cá nhân

c) 30 tập thể và 14 cá nhân

a) 30 tập thể và 15 cá nhân

Đáp án B

Trắc nghiệm Đề án số 03-ĐA/TU của Thành ủy Đà Nẵng về một số giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ
Trắc nghiệm Đề án số 03-ĐA/TU của Thành ủy Đà Nẵng về một số giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ

Câu 3. Theo Đề án 03-ĐQ/TU ngày 16/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo thì Từ ban thường vụ các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã gợi ý kiểm điểm đối với bao nhiêu tập thể và bao nhiêu cá nhân

a) 26 tập thể và 04 cá nhân

b) 26 tập thể và 05 cá nhân

c) 26 tập thể và 06 cá nhân

d) 26 tập thể và 07 cá nhân

Đáp án A

Câu 4. Theo Đề án 03-ĐQ/TU ngày 16/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo thì Tính từ năm 2016 đến ngày 31/3/2021, đã phát hiện, xử lý, chấn chỉnh bao nhiêu trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa

a) 3 trường hợp

b) 4 trường hợp

c) 5 trường hợp

d) 6 trường hợp

Đáp án B

Câu 6. Theo Đề án 03-ĐQ/TU ngày 16/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo thì Nhiệm kỳ 2005 – 2010, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên: Cấp Trung ương có bao nhiêu người

a) 03 người

b) 04 người

c) 05 người

d) 06 người

Đáp án C

Câu 7. Theo Đề án 03-ĐQ/TU ngày 16/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo thì Nhiệm kỳ 2005 – 2010, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên: Cấp Thành phố có bao nhiêu người

a) 35 người

b) 40 người

c) 45 người

d) 50 người

Đáp án A

Câu 8. Theo Đề án 03-ĐQ/TU ngày 16/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo thì Cán bộ nữ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 là bao nhiêu đồng chí?

a) 12/58 đồng chí

b) 13/58 đồng chí

c) 14/58 đồng chí

d) 11/58 đồng chí

Đáp án A

Câu 9. Về Mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên thì Đến năm bao nhiêu Phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3%-4% tổng số đảng viên?

a) năm 2023

b) năm 2024

c) năm 2025

d) năm 2022

Đáp án C

Câu 10. Theo Đề án 03-ĐQ/TU ngày 16/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo, nêu ra bao nhiêu quan điểm?

a) 2 quan điểm

b) 3 quan điểm

c) 4 quan điểm

d) 5 quan điểm

Đáp án A

Câu 11. Theo Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 31/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII về phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo  Tổ chức công bố và triển khai Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong năm?

a) 2023

b) 2024

c) 2025

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm Đề án số 03-ĐA/TU ngày 16/8/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 31/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII về phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 82 câu

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *