Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Văn kiện Đại hội 13 của Đảng

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Văn kiện Đại hội 13 của Đảng gồm 73 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi tìm hiểu Văn kiện Đại hội 13 của Đảng được biên soạn trên các văn bản sau:

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng

– Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

– Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Văn kiện Đại hội 13 của Đảng

Câu 1. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 đặt ra chỉ tiêu về nợ công là:

a) Không quá 60% GDP     b)Không quá 65% GDP

c) Không quá 70% GDP     d)Không quá 75% GDP

Đáp án A

Câu 2. Một trong những nhóm giải pháp phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2030 là:

a) Tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường, giải quyết tốt hơn quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội.

b) Tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường, giải quyết tốt hơn quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội.

c) Tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội, giải quyết tốt hơn quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội.

d) Tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội, giải quyết tốt hơn quan hệ giữa giữa Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội.

Đáp án C

Câu 3. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2021 – 2025 đề ra là:

a) Đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

b) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

c) Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

d) Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đáp án A

Câu 4. Một trong những nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng về tư tưởng là:

a) Đổi mới và triển khai đồng bộ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

b) Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

c) Đổi mới việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

d) Đẩy mạnh việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Đáp án A

Câu 5. Theo Các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII thì  Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là?

a) thể chế phát triển nền kinh tế thị trường

b) thể chế phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

c) thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Đáp án C

bài thu hoạch Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
bài thu hoạch Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Câu 6 Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng?

a) Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

b) Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập

c) Là nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập

Đáp án A

Liên hệ mail trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Văn kiện Đại hội 13 của Đảng gồm 73 câu trắc nghiệm có đáp án.

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *