Nghiệp vụ tuyên truyền

Hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật cơ sở