Luật Đất đai 2024: trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép

Sáng 18-1-2024, với 432/477 đại biểu có mặt (chiếm 87,63% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành đã biểu quyết thông qua Luật Đất đai sửa đổi. Bên cạnh đó, có 20 đại biểu không tán thành và 25 đại biểu không biểu quyết.Luật Đất đai năm 2024, có hiệu lực từ 01/01/2025.

Quy định chuyển mục đích sử dụng đất

Theo đó, tại Điều 121 đã quy định về chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Đất đai năm 2024 thì có 7 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp;

+ Đối với đất trồng lúa:

Luật Đất đai 2013 quy định cụ thể hơn, tại Điều 57 quy định: việc chuyển đất trồng lúa sang 4 loại đất trong nhóm đất nông nghiệp phải xin phép, cụ thể: Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối

Luật 2024, quy định chuyển đất trồng lúa sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp. Như vậy, phải chờ Chính phủ quy định cụ thể loại đất khác là gì thì mới thực hiện chuyển đất lúa sang đất nông nghiệp được.

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất theo LUật Đất đai 2024
Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất theo LUật Đất đai 2024

Phải xin phép khi chuyển mục đích

b) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

c) Chuyển các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung khi thực hiện dự án chăn nuôi tập trung quy mô lớn;

Luật Đất đai 2013 chỉ đề cập chuyển đổi sang đất nuôi trồng thủy sản, Luật 2024 quy định chung là chuyển sang đất chăn nuôi tập trung sẽ bao quát hơn.

d) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang loại đất phi nông nghiệp khác được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

e) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp;

g) Chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ.

 Khi chuyển mục đích sử dụng đất thuộc các trường hợp nêu trên thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Các trường hợp không phải xin phép chuyển mục đích

Theo khoản 3 Điều 121 Luật Đất đai 2024 thì Việc chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc các trường hợp phải xin phép theo quy định tại khoản 1 Điều 121 thì không phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài phù hợp quy định của pháp luật đã chuyển sang sử dụng vào mục đích khác mà nay có nhu cầu chuyển lại thành đất ở và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

Trên đây là quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép và các trường hợp phải được phép của cơ quan có thẩm quyền trước khi chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp người sử dụng

Căn cứ để chuyển mục đích đất nông nghiệp

Theo quy định tại khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai 2014 thì Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở hoặc chuyển mục đích sử dụng các loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân là quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Tại Điều 227 Luật Đất đai 2024 quy định cụ thể trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép quy định của Luật này được thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

+ Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

+ Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra các điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp hồ sơ chưa bảo đảm quy định thì hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai.

+ Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật; trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì cơ quan thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho người sử dụng đất.

rubi

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *