Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 (tuần 2)

Decuongtuyentruyen.com gửi tới bạn đọc đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết trung ương 8 khóa 13 – tuần thứ hai do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

I. Nội dung thi

– Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

– Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

– Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

– Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 8 khóa 13
Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 (tuần 2)

II. Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết trung ương 8 khóa 13 – tuần thứ hai

* Câu 1: Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, đặt ra yêu cầu như thế nào đối với nhiệm vụ, giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam?

A. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh về số lượng và chất lượng:

B. Có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao, tác phong công nghiệp, kỹ luật lao động, thích ứng với sản xuất công nghiệp hiện đại:

C. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc. Phát huy vai trò nòng cốt của giai cấp công nhân trong khối liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức:

D. Gồm các phương án đã nêu

Đáp án D

* Câu 2:  Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, nêu quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc phải gắn với?

A. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền làm chủ của Nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

B. Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

C. Xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc; trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

D. Gồm các phương án đã nêu

Đáp án A

* Câu 3:  Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, nêu quan điểm?

A. Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

B. Lấy mục tiêu xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc; trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 làm điểm tương đồng để động viên, cổ vũ Nhân dân đồng lòng, chung sức thực hiện vì tương lai của dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân.

C. Góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

D. Gồm các phương án đã nêu

Đáp án B

* Câu 4:  Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, đặt ra yêu cầu như thế nào đối với nhiệm vụ xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam?

A. Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam phát triển toàn diện, văn minh, tự chủ, tự lực, tự cường và có ý chí, khát vọng vươn lên;

B. Có trình độ và năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, ứng dụng khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo;

C. Có trách nhiệm xã hội, tôn trọng pháp luật, bảo vệ môi trường; là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới và công nghiệp hóa, đô thị hóa nông thôn;

D. Gồm các phương án đã nêu

Đáp án D

* Câu 5: Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc được ban hành trên cơ sở tổng kết nghị quyết nào dưới đây?

A. Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

B. Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

C. Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

D. Nghị quyết số 15-NQ/TW. ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đáp án A

* Câu 6: Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, nêu quan điểm về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội trong tập hợp, đoàn kết, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như thế nào?

A. Nòng cốt chính trị

B. Cực kỳ quan trọng

C. Hạt nhân

D. Lãnh đạo

Đáp án A

* Câu 7:  Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới nêu giải pháp?

A. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của chính sách xã hội

B. Nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước về chính sách xã hội

C. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

D. Gồm các phương án đã nêu

Đáp án D

* Câu 8:  Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, xác định tầm nhìn đến năm 2045?

A. Tuổi thọ trung bình của người dân khoảng 75 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm

B. Hệ thống chính sách xã hội phát triển toàn diện, bền vững, tiến bộ và công bằng, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội cho Nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước và xây dựng con người Việt Nam toàn diện. Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có chỉ số phát triển con người (HDI) cao trên thế giới.

C. Bảo đảm 100% người có công và gia đinh người có công với cách mạng được chăm lo toàn diện cả vật chất và tinh thân, có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư nơi cư trú.

D. Gồm các phương án đã nêu.

Đáp án B

* Câu 9:  Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, nêu quan điểm: “Đại đoàn kết toàn dân tộc phải gắn với phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, …………của Nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Giải quyết tốt quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao cuộc sống của Nhân dân; bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các dân tộc, các giai tầng xã hội và của mỗi người dân trong tiếp cận cơ hội, đóng góp cho đất nước và thụ hưởng thành quả phát triển.”

>> Đáp án: quyền làm chủ

* Câu 10: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, xác định tầm nhìn đến năm 2045: “Đội ngũ trí thức Việt Nam lớn mạnh, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, thuộc …………… và tiệm cận với các nước phát triển; nhiều nhà khoa học có ảnh hưởng trên thế giới, đạt các giải thưởng quốc tế trên các lĩnh vực; nhiều tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục và đào tạo đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu của quốc gia phát triển.”

>> Đáp án: tốp đầu khu vực

* Câu hỏi kèm đáp án khác:

Câu 11:Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, xác định việc xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là trách nhiệm của tổ chức nào?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam.

B. Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và xã hội

C. Chính quyền các cấp.

D. Cả hệ thống chính trị

Đáp án B

Câu 12:Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, xác định mục tiêu đến năm 2030, ưu tiên bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, nhất là các lĩnh vực nào?

A. Khoa học công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn

B. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá

C. Thân thiện với môi trường

D. Công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ mũi nhọn

Đáp án D

Câu 13:Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ban hành Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới trên cơ sở tổng kết nghị quyết nào dưới đây?

A. Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

B. Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị khóa XI.

C. Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

D. Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Đáp án A

Câu 14: Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nêu quan điểm xác định đối tượng trong đấu tranh bảo vệ tổ quốc như thế nào?

A. Bất kỳ thế lực nào có âm mưu, hành động chống phá sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của ta đều là đối tượng.

B. Đối tượng vì lợi ích dân tộc hẹp hòi, có ý đồ tranh đoạt chủ quyền lãnh thổ nước ta.

C. Đối tượng đối lập về ý thức hệ có âm mưu và hành động tập trung xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

D. Gồm các phương án đã nêu

Đáp án D

Câu 15: Mục tiêu đến năm 2030 trong Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, xác định Việt Nam sẽ có 02 cơ sở đại học nào được xếp hạng trong nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới?

A. Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

B. Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh

C. Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội

D. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh

Đáp án A

Câu 16: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, nêu quan điểm: “Đội ngũ trí thức là lực lượng ……….có trình độ học vấn cao, chuyên môn sâu về một lĩnh vực, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo; giàu lòng yêu nước, có đạo đức và lý tưởng cách mạng, gắn bó với Đảng, Nhà nước và dẫn tộc; là lực lượng có vai trò quan trọng trong liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng”.

>> Đáp án: Lao động trí óc

Câu 17:Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, nêu mục tiêu: “Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; tạo cơ hội cho Nhân dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn tiếp cận các ………. đặc biệt là về y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin”.

>> Đáp án: dịch vụ xã hội cơ bản

* Câu 18: Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới xác định quan điểm nào?

A. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

B. Kiên quyết, kiên trì, tận dụng mọi thời cơ, lợi thế, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

C. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

D. Gồm các phương án đã nêu

Đáp án D

* Câu 19:  Có mấy nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được xác định trong Nghị quyết số 44- NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới?

A. 5 nhóm nhiệm vụ

B. 6 nhóm nhiệm vụ

C. 7 nhóm nhiệm vụ

D. 8 nhóm nhiệm vụ

Đáp án B

Câu 20:Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, xác định quan điểm về xây dựng đội ngũ trí thức  vững mạnh toàn diện là?

a) Đầu tư cho xây dựng, bồi đắp nguyên khí quốc gia và phát triển bền vững

b) Đầu tư cho xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý

c) Đầu tư cho xây dựng lực lượng cách mạng

d) Đầu tư cho xây dựng thành phần chủ chốt của đất nước

đáp án A

* Câu 21:  Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, xác định mục tiêu nào?

a) Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

b) tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

c) góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

d) Gồm các phương án được nêu

Đáp án D

Câu 22. Để nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận , thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản có chất lượng trên lĩnh vực giáo dục, Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nào?

a) Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, công bằng, bình đẳng, thúc đẩy xã hội học tập và tạo cơ hội học tập suốt đời. Nâng cao chất lượng giáo dục, đa dạng hoá mô hình, chương trình đào tạo, phương thức học tập phù hợp với người học

b) Củng cố kết quả phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, từng bước thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi

c) Chú trọng phát triển mạng lưới trường lớp, nhất là ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo, bãi ngang, ven biển, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đông dân cư

d) Gồm các phương án được nêu

Đáp án D

* Câu 23  Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, nêu quan điểm về đại đoàn kết toàn  dân tộc là sự nghiệp của chủ thể nào?

a) Đảng cộng sản Việt Nam

b) Toàn dân

c) Cả hệ thống chính trị

d) Liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức

Đáp án B

Câu 24. Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, nêu giải pháp về đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, trọng dụng nhân tài, trong đó yêu cầu phải tạo đột phá, chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về nội dung nào?

a) Chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài trong các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học

b) Cơ chế, chính sách ưu tiên trong thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài

c) Phát hiện nhân tài

d) Cơ chế, chính sách hỗ trợ cho tri thức trẻ, nữ, công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, trong lực lượng vũ trang, đồng bào dân tộc thiểu số

Đáp án A

Câu 25: Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, đặt ra yêu cầu với nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng?

a)  Tiếp tục nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo hướng phải là mức cao nhất trong các chính sách xã hội

b) có chính sách ưu tiên trong chăm sóc sức khoẻ, nhà ở, giáo dục – đào tạo, việc làm, sản xuất và tạo thuận lợi cho người có công và thân nhân tiếp cận các dịch vụ xã hội.

c) Cơ bản hoàn thành việc giải quyết tồn đọng trong chính sách người có công, nhất là tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; xây dựng, tu bổ, tôn tạo mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ

d) Gồm các phương án được nêu

Đáp án D

Câu 26:Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, nêu quan điểm đội ngũ trí thức có trách nhiệm như thế nào trong việc tạo ra sản phẩm tinh thần, vật chất chất lượng cao cho xã hội?

a) Trách nhiệm tiên phong

b) Trách nhiệm đi đầu

c) Trách nhiệm gương mẫu

d) Trách nhiệm lớn lao

Đáp án A

Câu 27. Để tăng cường nguồn lực xây dựng đội ngũ trí thức chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII yêu cầu xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi như thế nào đối với các cơ sở giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ, văn hóa, văn học nghệ thuật?

a) Có cơ chế chính sách ưu đãi về đất đai

b) Có cơ chế chính sách ưu đãi về tín dụng

c) Có cơ chế chính sách ưu đãi về thuế

d) Gồm các phương án được nêu

Đáp án D

Câu 28. Điền từ thích hợp vào chỗ trống

  Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nêu mục tiêu cụ thể: “Tăng cường nguồn lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ….., một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”

Đáp án: Từng bước hiện đại

Câu 29. Điền từ thích hợp vào chỗ trống

  Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nêu quan điểm: “Những ai tôn trọng lợi ích quốc gia- dân tộc, độc lập, chủ quyền,thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi, cùng phát triển với Việt Nam đều là….”

Đáp án: Đối tác

Câu 30:Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, mục tiêu đến năm 2030 phát triển đội ngũ trí thức trong những lĩnh vực nào?

a) Lĩnh vực then chốt, trọng yếu, lĩnh vực mới

b) Lĩnh vực tri thức, chất xám

c) Trí tuệ nhân tạo

d) Gồm các phương án đã nêu

Đáp án A

* Câu 31  Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, đã đặt ra yêu cầu nào đối với nhiệm vụ tăng cường giáo dục thế hệ trẻ?

a) Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng cống hiến, nêu cao trách nhiệm đối với đất nước, xã hội

b) Xây dựng môi trường, điều kiện học tập, rèn luyện, lao động, giải trí để thế hệ trẻ phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ.

c) Xây dựng các phong trào thanh niên thi đua học tập, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp, làm chủ kiến thức khoa học – công nghệ hiện đại, xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

d) Gồm các phương án đã nêu

Đáp án D

Câu 32. Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, đã xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nào?

a) Phát triển thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững cho người lao động

b) Nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản có chất lượng

c)  Xây dựng hệ thống an sinh xã hội bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, không để ai bị bỏ lại phía sau

d) Gồm các phương án đã nêu

Đáp án D

Câu 33. Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, nêu quan điểm nào về vai trò của đoàn kết trong Đảng?

a) Có vai trò quan trọng

b) Là tiền đề để đoàn kết toàn dân

c) Là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng đoàn kết trong hệ thống chính trị, đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

d) Gồm các phương án được nêu

Đáp án C

Câu 34. Chỉ tiêu nào được nêu tại Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới?

a)  tuổi thọ trung bình của người dân khoảng 75 tuổi, số năm sống khoẻ đạt tối thiểu 68 năm

b)  tuổi thọ trung bình của người dân khoảng 80 tuổi, số năm sống khoẻ đạt tối thiểu 78 năm

c)  tuổi thọ trung bình của người dân khoảng 75 tuổi, số năm sống khoẻ đạt tối thiểu 70 năm

d)  tuổi thọ trung bình của người dân khoảng 80 tuổi, số năm sống khoẻ đạt tối thiểu 68 năm

Đáp án A

Câu 35. Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, đặt ra yêu cầu nào đối với nhiệm vụ phát triển đội ngũ doanh nhân?

a) Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng và chất lượng

b) Có trí tuệ, năng lực quản lý, năng động, sáng tạo, có đạo đức và văn hoá kinh doanh, tinh thần dân tộc, trách nhiệm xã hội, đóng góp tích cực vào xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế

c) Xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ doanh nhân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tạo hành lang pháp lý và môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, an toàn để doanh nhân phát triển.

d) Gồm các phương án được nêu

Đáp án D

Câu 36. Điền vào chỗ trống

 Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, nêu quan điểm “Đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội theo hướng toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; xây dựng và thực hiện chính sách xã hội phải đặt trong tổng thể quản lý phát triển xã hội bền vững; giải quyết hài hoà các quan hệ xã hội, kiểm soát ……, bảo đảm an sinh cho Nhân dân trong quá trình phát triển”

Đáp án: phân hoá xã hội

Câu 37 Điền từ thích hợp vào chỗ trống

 Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới,  nêu quan điểm: “Động viên đội ngũ trí thức Việt Nam nêu cao lòng tự hào, vinh dự và …… đối với Tổ quốc và dân tộc, không ngừng phấn đấu nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ đóng góp cho phát triển của đất nước”

Đáp án: trách nhiệm

Câu 38. Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, nêu quan điểm về đại đoàn kết toàn dân tốc?

a) Truyền thống quý báu

b) Đường lối chiến lược quan trọng xuyên suốt của Đảng

c) Nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

d) Gồm các phương án được nêu

Đáp án D

Câu 39. Có mấy nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được xác định trong Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc?

a) 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

b 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

c) 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

d) 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Đáp án C

Câu 40. Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nêu mục tiêu tổng quát nào?

a) Bảo đảm bao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc, trên cơ sở bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

b) Bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, ; bảo vệ thành quả cách mạng, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nền văn hóa và uy tín, vị thế quốc tế của đất nước. Bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

c) Triệt tiêu các nhân tố mất ổn định chính trị từ bên trong, dập tắc nguy cơ xung đột, chiến tranh. Giữ vững, củng cố môi trưởng hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước; đóng góp tích cực vào giữ gìn hòa bình thế giới

d) Gồm các phương án được nêu

Đáp án D

Câu 41. Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, nêu quan điểm đội ngũ trí thức có vai trò như thế nào trong liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng?

a) Có vai trò quan trọng

b) Có vai trò rất quan trọng

c) Có vai trò đặc biệt quan trọng

d) Không có đáp án nào đúng

Đáp án A

Câu 42. Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII  nêu giải pháp về tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đối với đội ngũ trí thức, trong đó, yêu cầu tạo điều kiện và khuyến khích đội ngũ trí thức tham gia với vai trò, nội dung nào?

a) Phát huy dân chủ, tôn trọng tự do sáng tạo, đề cao đạo đức, trách nhiệm của trí thức trong hoạt động khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo, trong văn hóa, văn học, nghệ thuật

b) Đóng góp ý kiến, tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với việc hoạch định chính sách, xây dựng và triển khai các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, công trình, dự án quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển đất nước

c) Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới

d) Xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ trí thức

Đáp án B

Câu 43. Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, đánh giá:” Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại được …..; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao.

Đáp án: thực hiện có hiệu quả

Câu 44. Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, nêu quan điểm nào về đại đoàn kết toàn dân tộc?

a) Truyền thống quý báu

b) Đường lối chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng

c) Nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

d) Gồm các phương án được nêu

Đáp án D

Câu 45. Để xây dựng hệ thống an sinh xã hội đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa, không để ai bị bỏ lại phía sau, Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, yêu cầu phát triển mạng lưới dịch vụ trợ giúp xã hội đối với những nhóm đối tượng nào?

a) Trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

b) Trẻ em và người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

c) Trẻ em, người khuyết tật, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

d) Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa

Đáp án A

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

One comment

  1. Phạm Thị Thanh Loan

    Cuộc thi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *