Trắc nghiệm Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm  Điều lệ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII (2022) để phục vụ cho việc  thi công chức, viên chức.

Câu 1. Theo Điều lệ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam hiện hành thì  Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam?

a) là tổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới

b) là tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới

c) là tổ chức xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới

d) là tổ chức chính trị – xã hội nghề nghiệp trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới

Đáp án A

 Câu 2. Theo Điều lệ Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thì Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là tổ chức gì?

a) Chính trị

b) Chính trị – xã hội

c) Xã hội nghề nghiệp

d) xã hội

Đáp án B

Trắc nghiệm Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII
Trắc nghiệm Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII

Câu 3. Theo Điều lệ Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thì Hội  liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là thành viên của tổ chức nào?

a) thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

b) thành viên của Liên đoàn phụ nữ Dân chủ quốc tế

c) thành viên của Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 4. Theo Điều lệ Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thì Hội  liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện bao nhiêu chức năng?

a) 02 chức năng

b) 03 chức năng

c) 04 chức năng

d) 05 chức năng

Đáp án A

Câu 5. Theo Điều lệ Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thì Hội  liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện bao nhiêu nhiệm vụ?

a) 02 nhiệm vụ

b) 03 nhiệm vụ

c) 04 nhiệm vụ

d) 05 nhiệm vụ

Đáp án D

Câu 6. Theo Điều lệ Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thì Hội  liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có chức năng nào dưới đây?

a) Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

b) Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

c) Cả phương án A và B đều đúng

d) Cả phương án A và B đều sai

Đáp án C

Câu 7. Theo Điều lệ Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thì Hội  liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ nào dưới đây?

a) Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế  – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ.

b) Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ.

c) Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu:

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc clip hướng dẫn học trắc nghiệm Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX (2019). Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII (năm 2020). Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII (2018). Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khóa XI (2017). Điều lệ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII (2022) để phục vụ cho việc  thi công chức, viên chức.

Câu 1. Theo Điều lệ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam hiện hành thì  Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam?

a) là tổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới

b) là tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới

c) là tổ chức xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới

d) là tổ chức chính trị – xã hội nghề nghiệp trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới

Đáp án A

 Câu 2. Theo Điều lệ Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thì Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là tổ chức gì?

a) Chính trị

b) Chính trị – xã hội

c) Xã hội nghề nghiệp

d) xã hội

Đáp án B

Câu 3. Theo Điều lệ Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thì Hội  liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là thành viên của tổ chức nào?

a) thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

b) thành viên của Liên đoàn phụ nữ Dân chủ quốc tế

c) thành viên của Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 4. Theo Điều lệ Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thì Hội  liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện bao nhiêu chức năng?

a) 02 chức năng

b) 03 chức năng

c) 04 chức năng

d) 05 chức năng

Đáp án A

Câu 5. Theo Điều lệ Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thì Hội  liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện bao nhiêu nhiệm vụ?

a) 02 nhiệm vụ

b) 03 nhiệm vụ

c) 04 nhiệm vụ

d) 05 nhiệm vụ

Đáp án D

Câu 6. Theo Điều lệ Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thì Hội  liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có chức năng nào dưới đây?

a) Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

b) Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

c) Cả phương án A và B đều đúng

d) Cả phương án A và B đều sai

Đáp án C

Câu 7. Theo Điều lệ Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thì Hội  liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ nào dưới đây?

a) Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế  – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ.

b) Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ.

c) Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu: Điều lệ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII (2022) gồm 45 câu.

1. Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX (2019)

2. Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII (năm 2020)

3. Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII (2018)

4. Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khóa XI (2017)

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *