Bài thu hoạch học tập chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2023 tỉnh Quảng Nam

BÀI THU HOẠCH

 Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023: “Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Họ và tên:

– Sinh hoạt tại chi bộ:

Sau khi được nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023: “Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”., tôi viết bản thu hoạch một số nội dung sau đây:

 1. Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “đổi mới” là bản chất của cách mạng, của phát triển. Trong “Đường Kách mệnh”, Người chỉ rõ: “Cách mệnh là phá cái cũ đổi ra cái mới, phá cái xấu đổi ra cái tốt”. Nói về công cuộc kiến thiết đất nước sau khi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước thắng lợi, Người nhấn mạnh: “Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi”.
Triết lý đổi mới, chân lý đổi mới trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là ích nước, lợi dân. Người luôn căn dặn: “Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho Nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân tức là không phải chân lý”; “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm.
Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”.
Người quan niệm, “đổi mới” phải xuất phát từ nhu cầu khách quan của thực tiễn, phù hợp với điều kiện thực tiễn và giải quyết hiệu quả những đòi hỏi của thực tiễn.  

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng xác định rõ, “đổi mới” là sự nghiệp lâu dài, phức tạp, gian khổ, phải kiên định, kiên quyết, kiên trì, lựa chọn những bước đi thích hợp. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “đổi mới” không phải là phủ định sạch trơn mà là sự kế thừa và phát triển; cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ, cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi cho hợp lý, cái gì cũ mà tốt thì phát triển thêm, cái gì mới mà hay thì phải làm.  

Với phong cách làm việc, ứng xử, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thể hiện sự đổi mới sáng tạo, linh hoạt và biến hóa. Người nói: “Tư tưởng bảo thủ như là sợi dây cột chân, cột tay người ta… Muốn tiến bộ thì phải có tinh thần mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm”

Bài thu hoạch học tập chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2023 tỉnh Quảng Nam
Bài thu hoạch học tập chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2023 tỉnh Quảng Nam

 Tóm lại, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “tư tưởng đổi mới sáng tạo” là tư tưởng cách mạng, khoa học trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, kết hợp với tinh hoa văn hóa dân tộc, nhân loại, phản ánh và giải quyết những nhu cầu khách quan của thực tiễn đất nước; “đạo đức đổi mới sáng tạo” là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, đặt lợi ích của dân tộc, Tổ quốc lên trên hết, trước hết, đổi mới sáng tạo vì một nước
Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh; “
phong cách đổi mới” là kiên định, sáng tạo, dân chủ, thực tiễn, hiệu quả, nói đi đôi với làm, làm thiết thực, mang lại kết quả thực tế cho Nhân dân, cho đất nước. Đó chính là những giá trị bền vững của tư tưởng, đạo đức, phong cách đổi mới sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

2. Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Một là, tự lực tự cường là không trông chờ, ỷ lại, phụ thuộc vào bên ngoài; phát huy vai trò, sức mạnh của Nhân dân

Hai là, tự lực tự cường phải có sự tổ chức chặt chẽ, có phương pháp cách mạng đúng đắn dưới sự lãnh đạo của Đảng; kết hợp nội lực và ngoại lực, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; quyết tâm bảo vệ, giữ vững nền độc lập; phát huy tinh thần lao động sáng tạo, xây dựng, phát triển đất nước

Ba là, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc phải trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng nền tảng kinh tế – xã hội vững chắc; giữ vững quốc phòng an ninh

Bốn là, phát triển văn hóa – giáo dục, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, vì mục tiêu đem lại hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân.

Năm là, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trên cơ sở phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế, giá trị chung của nhân loại.

3. Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy phát triển tỉnh Quảng Nam

3.1. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam.

Trải qua 93 năm xây dựng và trưởng thành (1930 – 2023), hơn 36 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986 – 2023), đặc biệt hơn 25 năm tái lập tỉnh (1997 – 2023), Đảng bộ tỉnh Quảng Nam luôn khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và từng bước thực hiện lời dạy của Người về “đổi mới sáng tạo”, về phát huy “ý chí tự lực tự cường” vào tình hình thực tiễn của tỉnh nhà. 

Hơn 36 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhất là hơn 25 năm tái lập, từ một tỉnh nghèo, nông nghiệp thuần tuý, nhưng với tinh thần quyết tâm đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy chủ động, sáng tạo, tập trung trí tuệ tháo gỡ khó khăn, phát huy lợi thế, huy động nội lực, thu hút đầu tư, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, sự hỗ trợ của các tỉnh, thành phố trong cả nước, của bạn bè quốc tế, nhất là chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đến nay, Quảng Nam đã tạo nên sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Dấu ấn nổi bật nhất phải kể đến là sự bứt phá ngoạn mục về thu ngân sách. Từ số thu 120 tỷ đồng năm 1996, đến năm 2022 đạt 33.338 tỷ đồng, đạt 141% dự toán, trong đó, thu nội địa đạt 26.485 tỷ đồng. Từ một địa phương phải nhận trợ cấp hơn 70% ngân sách Trung ương, năm 2017 Quảng Nam đã tự cân đối được thu chi ngân sách và có đóng góp về Trung ương. Đến năm 2022, quy mô nền kinh tế trên 116 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 45 lần so với năm 1997, xếp thứ 2/5 tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; xếp thứ 4/14 tỉnh Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 76,6 triệu đồng, gấp hơn 43 lần so với năm 1997. 

4. Nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam.

4.1. Nhóm nhiệm vụ và giải pháp về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam, trong năm 2023.

Thứ nhất, cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên 

Thứ hai, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị.

Thứ ba, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hội

Thứ tư, nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu 

Thứ năm, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát.

4.2. Nhóm giải pháp thực hiện đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

5. Đăng ký thực hiện của bản thân theo chuyên đề năm 2023: Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Với vị trí công tác của mình trong năm 2023 tôi sẽ đăng ký thực hiện một số nội dung sau:

+ Đối với nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị: Trong công việc luôn có kế hoạch rõ ràng, có tiến độ thời gian thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể. Đối với những vấn đề mới, khó thì cùng thảo luận, bàn bạc tập thể, xin ý kiến cấp trên, tham vấn ý kiến của chuyên gia, người am hiểu…để từ đó có cơ sở đưa ra các quyết định phù hợp nhất.

Phát huy càng nguồn lực tại địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động làm việc, đề xuất những nội dung mới, những cách làm mới để giải quyết các vướng mắc tại địa phương, đơn vị.

Khơi dậy khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên, đề ra các chỉ tiêu cụ thể cho từng bộ phận, có phần thưởng khuyến khích cũng như hình thức kỷ luật.

+ Đối với nơi cư trú: Tham gia góp ý các nhiệm vụ tại địa phương, cùng với nhân dân địa phương thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *