Quảng Nam: Hướng dẫn quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử HĐND-UBND các cấp

Ngày 31/5/2021, Ban Tổ chức TỈnh ủy Quảng Nam ban hành Hướng dẫn 03-HD/BTCTU về thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu toàn văn để bạn đọc tham khảo:

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công văn số 13357-CV/BTCTW, ngày 27/11/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về một số công việc cần tiếp tục thực hiện sau đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025; Công văn số 244-CV/TU, ngày 28/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giới thiệu nhân sự bầu cử các chức danh lãnh đạo, quản lý chính quyền nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo của Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

Hướng dẫn 03-HD/BTCTU về thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Quảng Nam: Hướng dẫn quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử HĐND-UBND các cấp
  1. Về nhân sự giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp huyện

1.1. Đối với nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt trước Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các đồng chí Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện để tiếp tục giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tiếp tục giới thiệu tái cử thì không phải thực hiện quy trình 5 bước theo quy định.

Căn cứ văn bản phê duyệt nhân sự của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước đại hội và văn bản đồng ý chủ trương giới thiệu nhân sự của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo thường trực cấp ủy chuẩn bị nội dung trình ban thường vụ cấp ủy thống nhất nhân sự để trình ban chấp hành đảng bộ huyện, thị xã, thành phố xem xét và biểu quyết (bằng phiếu kín) giới thiệu nhân sự Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau khi có kết quả giới thiệu nhân sự, ban chấp hành đảng bộ huyện, thị xã, thành phố có văn bản giới thiệu để HĐND cùng cấp thực hiện công tác bầu cử các chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo luật định.

1.2. Đối với nhân sự lần đầu ứng cử chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 chưa có trong phương án nhân sự trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt trước Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, sau đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có chủ trương thống nhất giới thiệu nhân sự thì thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự theo Phụ lục 1, ban hành kèm theo Hướng dẫn này.

Sau khi thực hiện quy trình 05 bước, nếu kết quả giới thiệu nhân sự đúng theo phương án nhân sự đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất, thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao cho ban chấp hành đảng bộ huyện, thị xã, thành phố có văn bản giới thiệu để HĐND cùng cấp thực hiện công tác bầu cử các chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo luật định.

  1. Về nhân sự giới thiệu ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện

2.1. Đối với những trường hợp đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện giới thiệu ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 thì không phải thực hiện quy trình 5 bước theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho ban thường vụ huyện, thị, thành ủy thảo luận, thống nhất nhân sự trình ban chấp hành đảng bộ huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến trước khi ban thường vụ huyện, thị, thành ủy xem xét biểu quyết quyết định giới thiệu nhân sự và có văn bản giới thiệu để Hội đồng nhân dân cùng cấp thực hiện công tác bầu cử các chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo luật định (không phải xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhân sự).

2.2. Đối với những trường hợp là nhân sự lần đầu giới thiệu ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 thì thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự theo Phụ lục 1, ban hành kèm theo Hướng dẫn này.

Sau khi thực hiện quy trình 05 bước, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy có văn bản xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhân sự phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân trước khi trình ban chấp hành đảng bộ huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến để ban thường vụ các huyện thị, thành ủy quyết định và có văn bản giới thiệu để Hội đồng nhân dân cùng cấp thực hiện công tác bầu cử các chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo luật định.

  1. Về nhân sự giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã

3.1. Đối với các trường hợp đã được ban thường vụ cấp ủy cấp huyện phê duyệt trước Đại hội đại biểu đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các trường hợp đương nhiệm giữ chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện để tiếp tục giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 thì không phải thực hiện quy trình 5 bước theo quy định.

Ban thường vụ cấp ủy cấp xã tổ chức họp, chuẩn bị các nội dung trình ban chấp hành đảng bộ cấp xã xem xét và biểu quyết (bằng phiếu kín) giới thiệu nhân sự chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau khi có kết quả, ban chấp hành đảng bộ xã có văn bản giới thiệu để HĐND cùng cấp thực hiện công tác bầu cử các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo luật định.

3.2. Đối với các trường hợp được giới thiệu ứng cử lần đầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 thì thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử theo quy định phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của cấp ủy cấp huyện.

  1. Đối với các chức danh trưởng, phó các ban Hội đồng nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện xem xét, biểu quyết về nhân sự và có văn bản giới thiệu để Hội đồng nhân dân huyện bầu chức danh trưởng, phó các ban Hội đồng nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Luật định.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các đồng chí kịp thời báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổng hợp, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện.

PHỤ LỤC 1

quy trình giới thiệu nhân sự đối với những trường hợp là nhân sự lần đầu giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU, ngày 31/5/2021)

  1. Bước 1: Hội nghị ban thường vụ cấp ủy lần 1

– Thành phần gồm: Tập thể ban thường vụ cấp ủy

– Thông báo chủ trương thống nhất giới thiệu nhân sự của cấp ủy có thẩm quyền.

– Hội nghị thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự.

  1. Bước 2: Hội nghị ban chấp hành lần 1

– Thành phần gồm: Tập thể ban chấp hành đảng bộ.

– Báo cáo kết quả thảo luận và đề xuất của Hội nghị ban thường vụ cấp ủy lần 1.

– Hội nghị thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

– Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên ghi phiếu giới thiệu 1 người cho một chức danh; người nào đạt số phiếu cao nhất trên 50% thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 2 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu ở các bước tiếp theo (kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị này).

  1. Bước 3: Hội nghị ban thường vụ cấp ủy lần 2

– Thành phần gồm: Tập thể ban thường vụ cấp ủy.

– Tập thể ban thường vụ cấp ủy căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng đáp ứng của cán bộ; trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

– Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên lãnh đạo giới thiệu 1 người cho 1 chức danh trong số nhân sự được giới thiệu ở bước 2 hoặc giới thiệu người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; người nào đạt số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn; nếu không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 2 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để lấy phiếu tín nhiệm tại hội nghị cán bộ chủ chốt (kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị).

Trường hợp nếu kết quả giới thiệu của tập thể lãnh đạo (bước 3) khác với kết quả phát hiện, giới thiệu nhân sự ở bước 2 thì báo cáo, giải trình rõ với Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo trước khi tiến hành bước tiếp theo.

  1. Bước 4: Hội nghị cán bộ chủ chốt

Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt về nhân sự (được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt).

– Thành phần:

Các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ, chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn, chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

– Trình tự lấy ý kiến:

+ Trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ.

+ Thông báo danh sách cán bộ do ban thường vụ cấp ủy giới thiệu (ở bước 3); tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển; dự kiến phân công công tác.

+ Ghi phiếu lấy ý kiến (có thể ký hoặc không phải ký tên).

(Kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị này).

  1. Bước 5: Hội nghị ban chấp hành lần 2

– Thành phần: Như bước 2

– Trình tự thực hiện:

+ Phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị.

+ Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có).

+ Tập thể ban chấp hành thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự (bằng phiếu kín).

+ Nguyên tắc lựa chọn: Người đạt số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn; trường hợp hội nghị ban chấp hành giới thiệu 2 người có số phiếu ngang nhau (đạt tỷ lệ 50%) thì lựa chọn nhân sự do người đứng đầu giới thiệu để trình, đồng thời báo cáo đầy đủ các ý kiến khác nhau để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *