Trắc nghiệm Nghị quyết 52-NQ/TW  về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm   tìm hiểu  Nghị quyết 52-NQ/TW  về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để phục vụ cho thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức 

Câu 1. Nghị quyết 52-NQ/TW  về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 do cơ quan nào ban hành?

a) Ban Chấp hành Trung ương Đảng

B) Ban Bí thư

c) Bộ Chính trị

d) Chính phủ

Đáp án C

Câu 2. Nghị quyết 52-NQ/TW  về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 có bao nhiêu quan điểm chỉ đạo?

a) 03 quan điểm

b) 04 quan điểm

c) 05 quan điểm

d) 06 quan điểm

Đáp án A

Câu 3. Nghị quyết 52-NQ/TW  về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025?

a) Duy trì xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc 2 nước dẫn đầu ASEAN.

b) Duy trì xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc 3 nước dẫn đầu ASEAN.

c) Duy trì xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc 4 nước dẫn đầu ASEAN.

d) Duy trì xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc 5 nước dẫn đầu ASEAN.

Đáp án B

Trắc nghiệm Nghị quyết 52-NQ/TW  về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Trắc nghiệm Nghị quyết 52-NQ/TW  về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Câu 4. Nghị quyết 52-NQ/TW  về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025?

a) Xây dựng được hạ tầng số đạt trình độ tiên tiến của khu vực ASEAN

b) Xây dựng được hạ tầng số đạt trình độ khá của khu vực ASEAN

c) Xây dựng được hạ tầng số đạt trình độ cao của khu vực ASEAN

d) Xây dựng được hạ tầng số đạt trình độ cao nhất của khu vực ASEAN

Đáp án A

Câu 5. Nghị quyết 52-NQ/TW  về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030  Năng suất lao động tăng bình quân trên bao nhiêu phần trăm/năm.

a) Năng suất lao động tăng bình quân trên 6%/năm.

b) Năng suất lao động tăng bình quân trên 6,5%/năm.

c) Năng suất lao động tăng bình quân trên 7%/năm.

d) Năng suất lao động tăng bình quân trên 7,5%/năm.

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Nghị quyết 52-NQ/TW  về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, gồm 18 câu

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *