Mẫu quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Căn cứ vào mẫu Quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ban hành kèm theo Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Decuongtuyentruyen xây dựng và giới thiệu mẫu Quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để các bạn tham khảo, áp dụng trong đánh giá xã, phường đạt chuẩn TCPL.

Hướng dẫn trình tự, thủ tục đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Mẫu quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN

CẤP HUYỆN

Số:         /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày         tháng     năm 2019

 QUYẾT ĐỊNH

Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Theo hồ sơ đánh giá, biên bản họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật ngày   tháng   năm;

Xét đề nghị của Phòng Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận các xã, phường (có danh sách kèm theo) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 201,,,.

Điều 2. UBND các xã, phường nêu trên có trách nhiệm duy trì các tiêu chí đã đạt và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố, Trưởng Phòng Tư pháp, các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND xã, phường có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– Sở Tư pháp;

– TT HĐND, UBND huyện;

– Các phòng, ban, đơn vị;

– UBND xã, phường;

– Lưu: VT, TP.

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *