Mẫu văn bản ý kiến của cha, mẹ cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa

Ngày 29/12/2022, Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành Thông tư 27/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn sự tham gia của trẻ em vào hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục, có hiệu lực 01/3/2023.

Theo đó,Quyền của trẻ em, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em khi trẻ em tham gia vào hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục như sau:

1. Trẻ em có quyền bày tỏ ý kiến, nguyện vọng khi tham gia vào hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục. Việc lấy ý kiến của trẻ em phải phù hợp với độ tuổi, sức khỏe, mức độ trưởng thành và sự phát triển của trẻ em.

Trường hợp trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên thì cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục phải có trách nhiệm lấy ý kiến của trẻ em và cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

Trường hợp trẻ em dưới 07 tuổi thì cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em có quyền thay mặt trẻ em để trẻ em tham gia hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục. Việc lấy ý kiến của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em được thực hiện theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

Mẫu văn bản ý kiến của cha, mẹ cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa
Mẫu văn bản ý kiến của cha, mẹ cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa

2. Trẻ em có quyền tham gia hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục trong trường hợp cơ sở, địa điểm mà trẻ em tham gia bảo đảm: an toàn, thân thiện, phù hợp với lứa tuổi, giới tính của trẻ em; phòng nghỉ, khu vực vệ sinh cá nhân phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em trong đó có trẻ em khuyết tật; bảo đảm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm cho trẻ em.

3. Trẻ em có quyền hủy bỏ việc tham gia nếu trẻ em thấy hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục không đáp ứng hoặc không phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của trẻ em. Cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em có trách nhiệm tôn trọng ý kiến, nguyện vọng của trẻ em.

Thông tư cũng quy định 03 biểu  mẫu: (01) Ý kiến của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em; (02) Ý kiến của trẻ em – Áp dụng đối với trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên; (3) Cam kết bảo vệ trẻ em

(01) Mẫu:  Ý kiến của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do 
– 
Hạnh phúc
——————–

Ý KIẾN CỦA CHA, MẸ, NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ EM

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………

Đia chỉ nơi cư trú:…………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………………………….

Email (nếu có):…………………………………………………………………………………………………….

Là Cha □ Mẹ □ Người chăm sóc trẻ em □

Đồng ý cho …………………………………………… (ghi rõ họ và tên của trẻ em), sinh ngày … tháng … năm … tham gia hoạt động từ ngày … tháng … năm … tại (ghi rõ tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức hoạt động và nơi tổ chức hoạt động có sự tham gia của trẻ em ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục) đến ngày … tháng … năm … trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện của trẻ em và cam kết luôn theo dõi, phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức hoạt động để đảm bảo an toàn cho trẻ em, tôn trọng ý kiến, nguyện vọng của trẻ em trong thời gian diễn ra hoạt động.

Người đại diện
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 2. Mẫu Ý kiến của trẻ em – Áp dụng đối với trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Ý KIẾN CỦA TRẺ EM

(Áp dụng đối với trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên)

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ nơi cư trú:………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em:………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ (nếu có):………………………………………………………………………………..

Email (nếu có):…………………………………………………………………………………………………….

Đồng ý tham gia:………………………………………………………………………………………………….

Thời gian tổ chức:…………………………………………………………………………………………………

Địa điểm tổ chức:………………………………………………………………………………………………….

Em hiểu rằng, lợi ích của việc tham gia hoạt động có sự tham gia của trẻ em nhằm bổ sung kiến thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách, sức khỏe, kỹ năng sống, trải nghiệm thực tế phù hợp với độ tuổi của em.

Em tự nguyện đồng ý tham gia hoạt động và em có quyền hủy bỏ việc tham gia nếu em thấy hoạt động không đáp ứng hoặc không phù hợp với nhu cầu của em.

ghi rõ họ, tên

3. Mẫu Cam kết bảo vệ trẻ em

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

CAM KẾT BẢO VỆ TRẺ EM

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày … tháng … năm…………………………………………………………………………………….

Chức vụ, vị trí việc làm:………………………………………………………………………………………...

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………………..

Tôi xác nhận rằng tôi đã hiểu rõ các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em và cam kết tôi chưa từng có các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em và sẽ không có bất cứ hành vi vi phạm trong thời gian tham gia hoạt động có sự tham gia của trẻ em ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục được tổ chức từ ngày … tháng …. năm … đến ngày … tháng … năm …

Ký, ghi rõ họ, tên

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *