Quảng Nam công bố 54 TTHC vẫn giải quyết khi có dịch bệnh covid 19

Công văn 1801/UBND-KSTTHC ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc danh mục thủ tục hành chính cấp thiết tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp từ ngày 01/4/2020

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1801/UBND-KSTTHCQuảng Nam, ngày 01 tháng 4 năm 2020
V/v danh mục thủ tục hành chính cấp thiết tiếp nhận tại Bộ phận Một cửacác cấp từ ngày 01/4/2020

Kính gửi:
                      – Các Sở, Ban, ngành, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh;
                       – Trung tâm Hành chính công tỉnh;
                      – Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Qua xem xét đề nghị của Trung tâm Hành chính công tỉnh tại Công văn số 64/TTHCC-TNGQ ngày 01/4/2020 về danh mục thủ tục hành chính cấp thiết cần tiếp tục tiếp nhận tại Trung tâm trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Thống nhất phê duyệt danh mục 54 thủ tục hành chính cấp thiết được tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (theo Phụ lục đính kèm) kể từ ngày 01/4/2020. Giao Trung tâm Hành chính công tỉnh thực hiện niêm yết công khai danh mục tại Trung tâm để người dân biết, thực hiện; trong quá trình thực hiện, tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
2. Thủ trưởng các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các huyện, thị xã, thành phố quyết định danh mục thủ tục hành chính cấp thiết được tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của đơn vị, địa phương; đồng thời, có phương án tiếp nhận hồ sơ phù hợp đảm bảo thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

ĐÃ KÝ

TRẦN VĂN TÂN

Phụ lục

 (Ban hành kèm theo Công văn số 1801/UBND-KSTTHC ngày 01 /4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP THIẾT ĐƯỢC TIẾP NHẬN TRỰC TIẾP TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH KỂ TỪ NGÀY 01/4/2020

 1. SỞ CÔNG THƯƠNG

STTTÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1Thông báo hoạt động khuyến mại
2Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại
3Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
4Thẩm định dự án; thẩm định thiết kế cơ sở các công trình khai thác khoáng sản nhóm B và nhóm C
5Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
6Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

2. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STTTÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận
2Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
3Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

3. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

STTTÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1Cấp, Cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản

4. SỞ TƯ PHÁP

STTTÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.
2Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam).
3Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

5. SỞ XÂY DỰNG

STTTÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điêu chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
2Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
3Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài
4Cấp/nâng hạng/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III
5Cấp lại nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III
6Cấp/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hạng II, III
7Cấp lại nội dung chứng chỉ năng lực hạng II, III
8Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng)
9Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C
10Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C
11Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Khoản 4, Điểm b Khoản 5 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP) -Đối với dự án nhóm B -Dự án nhóm C -Thiết kế cơ sở nhóm B -Thiết kế cơ sở nhóm C
12Thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật/Báo cáo kinh tế – kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10, Điều 13 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 18/2016/TT-BXD)
13Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP) – Đối với công trình cấp III – Đối với các công trình còn lại
14Cấp giấy phép xây dựng(giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. – Đối với công trình – Đối với nhà ở riêng lẻ
15Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử – văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. – Điều chỉnh giấp phép xây dựng – Gia hạn gấy phép xây dựng
16Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng
17Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động
18Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin
19Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành
20Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND tỉnh, UBND cấp huyện quyết định việc đầu tư
21Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
22Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản: 3.1 Do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng 3.2 Do hết hạn (hoặc gần hết hạn)
23Thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài
24Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua
25Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
26Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
27Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
28Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh
29Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh
30Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước
31Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước
32Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
33Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
34Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

6. SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

STTTÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
ILĨNH VỰC VIỆC LÀM
1Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
2Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
3Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép
4Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
IILĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
1Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
2Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng
3Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *