Điều kiện đưa người lao động đi làm việc tại Đài Loan

Ngày 03/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có hiệu lực 20/5/2020.

1. Đi làm việc tại Đài Loan

Theo đó, Điều kiện giới thiệu doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại lãnh thổ Đài Loan như sau:

Doanh nghiệp dịch vụ không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời hạn 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị giới thiệu với phía Đài Loan, được xem xét giới thiệu với cơ quan có thẩm quyền của Đài Loan (Trung Quốc) để đưa người lao động đi làm việc tại lãnh thổ Đài Loan, khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Đưa người lao động đi làm việc ở Đài Loan

– Có nhân viên nghiệp vụ bồi dưỡng kiến thức cần thiết chuyên trách thị trường Đài Loan với ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc tại lãnh thổ Đài Loan.

– Nhân viên khai thác thị trường ngoài nước và nhân viên quản lý lao động làm việc ở nước ngoài có chứng chỉ tiếng Trung trình độ tối thiểu HSK5 hoặc TOCFL4 hoặc tương đương.

2. Hồ sơ, thủ tục đưa người lao động đi Đài Loan

Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định Hồ sơ, thủ tục giới thiệu doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc tại lãnh thổ Đài Loan như sau:

2.1. Hồ sơ đề nghị giới thiệu bao gồm:

a) Văn bản đề nghị theo Mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Các tài liệu chứng minh đáp ứng quy định tại khoản 1 và 2 Điều 18 của Nghị định này (nếu thay đổi so với hồ sơ doanh nghiệp tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

2. 2. Thủ tục giới thiệu:

a) Doanh nghiệp dịch vụ nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Thư giới thiệu doanh nghiệp dịch vụ với cơ quan có thẩm quyền của Đài Loan (Trung Quốc). Trường hợp không cấp Thư giới thiệu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

3. Bồi dưỡng kiến thức trước khi đi làm việc

Theo Nghị định 38/2020/NĐ-CP thì Bồi dưỡng kiến thức cần thiết, đào tạo và quản lý người lao động trước khi đi làm việc tại lãnh thổ Đài Loan thực hiện như sau:

1. Doanh nghiệp dịch vụ phải tổ chức bồi dưỡng kiến thức (ít nhất 74 tiết), bổ túc tay nghề và dạy tiếng Trung cho người lao động trước khi đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) theo yêu cầu của bên tiếp nhận.

2. Doanh nghiệp dịch vụ phải tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết (ít nhất 134 tiết), đào tạo về kỹ năng làm công việc chăm sóc người bệnh tại gia đình (ít nhất 120 tiết), và dạy tiếng Trung (ít nhất 267 tiết) cho người lao động lần đầu tiên đi làm chăm sóc người bệnh tại gia đình.

3. Doanh nghiệp dịch vụ gửi 01 bản chính danh sách lao động dự kiến xuất cảnh (bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, số hộ chiếu, số điện thoại liên hệ, bên tiếp nhận người lao động) trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để xác nhận chậm nhất 05 ngày làm việc trước khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp thị thực cho người lao động.

Phương Thảo

Mẫu số 06

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………
V/v đề nghị giới thiệu với cơ quan có thẩm quyền của Đài Loan (Trung Quốc)

……, ngày … tháng … năm …

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt:……………………………………………….….

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:……………………………………………..

Tên công ty viết tắt:………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………; E-mail: …………………; Website……….……..

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số………………./LĐTBXH – GP ngày … tháng …. năm……

2. Nhân viên nghiệp vụ chuyên trách thị trường Đài Loan:

STT

Nhiệm vụ được giao

Họ tên

Ngày tháng năm sinh

Kinh nghiệm

Trình độ chuyên môn

Trình độ ngoại ngữ

Khai thác thị trường
Quản lý lao động
Bồi dưỡng kiến

thức cần thiết

3. Cơ sở vật chất để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc tại lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc):

– Tên cơ sở:……………………. ………………………………………………………………….

– Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………….

– Người phụ trách: ………………………………………………………………………………

– Quy mô đào tạo:

+ Tổng diện tích: …m2

+ Tổng số học viên/khóa: … người

+ Số phòng học: … phòng, diện tích: … m2/phòng

+ Số phòng nội trú: … phòng, diện tích … m2/phòng

4. Trong 02 năm trở lại đây, Công ty không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

5. Các tài liệu gửi kèm theo (nếu có):

………………………………………………………………………………………. …………….

……………………………………………………………………………………… ……………..

………………………………………………………………………………………………………

Công ty cam kết các thông tin cung cấp là chính xác.

Đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giới thiệu Công ty với cơ quan có thẩm quyền của Đài Loan (Trung Quốc) để Công ty được đưa người lao động đi làm việc tại lãnh thổ Đài Loan./.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên và chức danh)

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *