Mẫu báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập
Mẫu báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021

Ngày  19/02/2021 Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 252/TTCP-C.IV về việc kiểm soát tài sản, thu nhập, theo đó các cơ quan, đơn vị   báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập về Thanh tra Chính phủ chậm nhất là ngày 31/5/2021 theo biểu mẫu báo cáo bên dưới:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……../………

………., ngày … tháng … năm 20……

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

1. Việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập.

– Công tác truyền thông, quán triệt các quy định về kiểm soát tài sản thu nhập;

– Các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, triển khai thực hiện đã ban hành.

2. Kết quả thực hiện.

– Kết quả kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

TT

NỘI DUNG

ĐV

SỐ LIỆU

I

Kê khai tài sản, thu nhập

 

 

1

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

CQTCĐV

 

 

Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị

%

 

2

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực hiện hoặc chưa được tổng hợp kết quả trong báo cáo này

CQTCĐV

 

 

Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị

%

 

3

Số người phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu

Người

 

4

Số người đã kê khai tài sản, thu nhập lần đầu

Người

 

II

Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

 

 

1

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

CQTCĐV

 

 

Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị

%

 

2

Số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực hiện hoặc chưa được tổng hợp kết quả trong báo cáo này

CQTCĐV

 

 

Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị

%

 

3

Số bản kê khai đã được công khai

Bản KK

 

 

tỷ lệ ….% so với tổng số bản kê khai

%

 

4

Số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết

Bản KK

 

 

tỷ lệ ….% so với số bản kê khai đã công khai

%

 

5

Số bản kê khai đã công khai theo hình thức công bố tại cuộc hp

Bản KK

 

 

tỷ lệ ….% so với số bản kê khai đã công khai

%

 

– Kết quả khác (nếu có).

3. Đánh giá chung và kiến nghị

– Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện; giải pháp để chủ động hoặc đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc.

– Những nội dung quy định cần hướng dẫn cụ thể hơn.

– Các kiến nghị khác./.

Nơi nhận:

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị
Ký tên, đóng dấu

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *