Chương trình hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã

Để phục vụ cho việc tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người của thôn/tổ dân phố tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. Decuongtuyentruyen.com giới thiệu tới bạn đọc mẫu kịch bản chương trình hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã

Phần 1. Chương trình hội nghị cử tri giới thiệu người của thôn/tổ dân phố ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn, Nhiệm kỳ 2021-2026 

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

2.Giới thiệu mục đích, yêu cầu của hội nghị

3.Giới thiệu thư ký Hội nghị;

mẫu kịch bản chương trình hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã
chương trình hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã

4. Báo cáo về số lượng cử tri được mời, số lượng cử tri có mặt;

5.Thông qua  thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã về việc phân bổ số lượng và cơ cấu, thành phần người của thôn được giới thiệu ứng cử

Chương trình hội nghị hiệp thương lần 2, 3 và hội nghị cử tri nơi cư trú

6.Thông qua tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 7 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 37 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;

7.Thông qua danh sách do Ban công tác Mặt trận dự kiến những người của thôn để giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã

8.Hội nghị thảo luận về những người được giới thiệu ứng cử;

9.Hội nghị quyết định biểu quyết danh sách chính thức những người của thôn được giới thiệu ứng cử

10.Thông qua biên bản hội nghị

Phần 2. Chương trình chi tiết

Chương trình Hội nghị do Trưởng ban công tác Mặt trận thôn chủ trì

1.Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương , Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Thực hiện Nghị quyết  số 1186/2021/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giới thiệu người của thôn để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

 Trên cơ sở thông báo về việc phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng  nhân dân xã, phường, thị trấn khóa  , nhiệm kỳ 2021-2026.

 Hôm nay được sự thống nhất của Ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam xã,  Ban công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng thôn/tổ dân phố tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người của thôn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Đó là lý do của Hội nghị hôm nay.

Về tham gia hội nghị hôm nay, BCT xin trân trọng giới thiệu:

  1. Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân xã:……………………………………………
  2. Đại diện Ủy ban nhân dân xã ………………………………………………………………..
  3. Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã………………………………………..
  4. Trưởng thôn……………………………………………………………………………………..
  5. Toàn thể thành viên Ban công tác Mặt trận…………………………………………….
  6. Cử tri đại diện hộ gia đình………………………………………………………………….

2. Giới thiệu mục đích, yêu cầu của hội nghị

Hội nghị được tổ chức để cử tri giới thiệu người của thôn/tổ dân phố ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo theo quy định của luật.

Số lượng, cơ cấu, thành phần người của thôn được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã phải đảm bảo theo thông báo phân bổ của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. Đồng thời phải đảm bảo các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định.

3. Giới thiệu thư ký Hội nghị

Để theo dõi tổng hợp kịp thời các nội dung của Hội nghị, xin trân trọng giới thiệu ông, bà  …………………………………………………………………………….thư ký hội nghị.

4. Báo cáo về số lượng cử tri được mời, số lượng cử tri có mặt

Tổng số lượng cử tri được mời:…………………………………………………………………..

Tính đến thời điểm này, số lượng cử tri có mặt:…………………………………………….

5.Thông qua thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã về việc phân bổ số lượng và cơ cấu, thành phần người của thôn được giới thiệu ứng cử.

Đọc thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã về việc phân bổ số lượng và cơ cấu, thành phần người của thôn được giới thiệu ứng cử.

6. Thông qua tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 7 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 37 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Điều 7. Tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân

1.Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

1.a. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

3.Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

4.Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

5.Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

Điều 37. Những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

1.Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

2.Người đang bị khởi tố bị can.

3.Người đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án.

4.Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích.

5.Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

* Tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  theo Hướng dẫn  số 36- HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban tổ chức trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ  2021 – 2026

3.1. Tiêu chuẩn chung:

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải bảo đảm các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cụ thể: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đang công tác tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước nói chung phải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu; có tư tưởng chính trị vững vàng; có năng lực xây dựng chính sách và khả năng tổ chức hoạt động giám sát, có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến; thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; những người vi phạm Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia Hội đồng nhân dân các cấp.

7.Thông qua danh sách do Ban công tác Mặt trận dự kiến những người của thôn để giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã

– Tại Hội nghị ngày  …../2/2021 của Ban công tác mặt trận , đã trận dự kiến những người của thôn, tổ dân phố để giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Danh sách gồm:

1……………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………………………….

– Cử tri có thể giới thiệu thêm người ứng cử để hội nghị xem xét;

 

8.Hội nghị thảo luận về những người được giới thiệu ứng cử.

Chủ trì điều hành thảo luận

 9. Hội nghị quyết định biểu quyết danh sách chính thức những người của thôn được giới thiệu ứng cử

Để theo dõi, giám sát kết quả biểu quyết,  Hội nghị cử Tổ kiểm phiếu gồm từ 03 đến 05 người.

 Tổ kiểm phiếu gồm:

1……………………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………….

4……………………………………………………………………………………..

5…………………………………………………………………………………….

–  Có 2 hình thức biểu quyết danh sách chính thức những người của thôn được giới thiệu ứng cử Đại biểu hội đồng nhân dân xã là hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín.

 – Xin Hội nghị quyết định chọn hình thức biểu quyết nào?

* Nếu trường hợp hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay thì Tổ kiểm phiếu đếm, tính kết quả biểu quyết đối với từng người được giới thiệu ứng cử.

Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết

+ Tổng số cử tri thống nhất  với danh sách chính thức những người của thôn được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là:………………………………..

+ Tổng số cử tri không thống nhất với danh sách chính thức những người của thôn được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là:…………………………..

Như vậy, danh sách chính thức những người của thôn được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là:

1………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………..

3……………………………………………………………………………………………………..

* Trường hợp hội nghị biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thì phiếu tín nhiệm của cử tri phải đóng dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. Trên phiếu tín nhiệm ghi rõ họ và tên của những người được hội nghị cử tri dự kiến giới thiệu ứng cử. Nếu có nhiều người được giới thiệu ứng cử thì ghi rõ họ và tên của những người được giới thiệu ứng cử, xếp theo vần chữ cái A, B, C… Cử tri gạch tên người được giới thiệu ứng cử mà mình không tín nhiệm và bỏ vào hòm phiếu.

– Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết

+ Tổng số cử tri thống nhất  với danh sách chính thức những người của thôn được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là:………………………………..

+ Tổng số cử tri không thống nhất với danh sách chính thức những người của thôn được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là:…………………………..

Như vậy, danh sách chính thức những người của thôn được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là:

1…………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………………………. 

Lưu ý: Người được giới thiệu ứng cử là người được trên 50% tổng số cử tri có mặt tín nhiệm. Trường hợp có nhiều người cùng được trên 50% tổng số cử tri có mặt tín nhiệm thì người được giới thiệu ứng cử được xác định theo kết quả biểu quyết tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng được phân bổ; trường hợp kết quả biểu quyết ngang nhau thì người chủ trì hội nghị lập danh sách những người đó để hội nghị biểu quyết lại và lấy người có kết quả biểu quyết cao hơn mà không cần phải đạt trên 50% tổng số cử tri có mặt. Trường hợp biểu quyết lại mà kết quả biểu quyết vẫn ngang nhau thì việc có biểu quyết tiếp hay không do hội nghị quyết định;

 10.Hội nghị thông qua biên bản hội nghị (theo Mẫu số 04/HNCT).

– Mời ông, bà…………………………………………………. thư ký hội nghị  thông qua biên bản (theo Mẫu số 04/HNCT).

– Trưởng ban công tác Mặt trận thôn/tổ dân phố chủ trì biểu quyết thông qua biên bản.

Trải qua …. giờ đồng hồ, chương trình Hội nghị cử tri giới thiệu người của thôn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn , Nhiệm kỳ 2021-2026 đến đây là kết thúc.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con cử tri thôn nhà mạnh khỏe, thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn!

Rubi

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *