Nội dung cần có của trang tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật

Nội dung cần phải có của trang tiên điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật được Bộ Tư pháp hướng dẫn tại Công văn 5015/BTP-PBGDPL về việc triển khai Quyết định 471/QĐ-TTg ban hành Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, giai đoạn 2019-2021, cụ thể như sau:

1. Nhóm thông tin do địa phương thiết lập và cập nhật

a) Nhóm thông tin mang tính bắt buộc

Thông tin, giới thiệu, tin tức – sự kiện: Bao gồm thông tin giới thiệu về vị trí, vai trò, cơ cấu tổ chức, đội ngũ người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; thông tin hoạt động về công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

ứng dụng CNTT tuyên truyền pháp luật
Nội dung cần có của website tuyên truyền pháp luật

Tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật: Bao gồm các tài liệu, video, tiểu phẩm, tình huống pháp luật…nhằm giới thiệu, phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành thuộc trách nhiệm của địa phương.

Thông tin chỉ đạo điều hành: Bao gồm các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thống kê số liệu phục vụ hoạt động quản lý nhà nước.

Hướng dẫn nghiệp vụ: Bao gồm các thông tin, dữ liệu để hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm thực hiện các hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật như quy trình, cách thức, công văn, tài liệu, biểu mẫu…

Hỏi đáp, tư vấn – đối thoại chính sách pháp luật: Cung cấp câu hỏi, tình huống và trả lời về các vấn đề người dân quan tâm.

b) Nhóm thông tin chủ động xây dựng theo đặc thù, chức năng, nhiệm vụ

Căn cứ vào thực tiễn, nhu cầu, đặc thù công tác quản lý, các địa phương chủ động xây dựng các chuyên mục, ứng dụng, phần mềm, liên kết website khác để đáp ứng nhu cầu thông tin pháp luật rộng rãi trong nhân dân.

2. Nhóm thông tin sẽ do Bộ Tư pháp xây dựng, các địa phương chịu trách nhiệm tham gia cập nhật và khai thác, sử dụng

– Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

– Các phần mềm, cơ sở dữ liệu thành phần, bao gồm: Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, chương trình, đề án phổ biến pháp luật; đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải cơ sở,

– Các ứng dụng phần mềm, sẩn phẩm trực tuyến, đa phương tiện.

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *