Mẫu biên bản hội nghị cử tri, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Decuongtuyentruyen.com tổng hợp, giới thiệu tới bạn đọc tất cả các biểu mẫu phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong bài viết này, decuongtuyentruyen.com giới thiệu các biểu mẫu biên bản tại hội nghị cử tri ở thôn, tổ dân phố thực hiện theo Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

Chương trình hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã

Mẫu biên bản hội nghị cử tri, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND
Mẫu biên bản hội nghị cử tri, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Mẫu số 01/HNCT

(1)……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CỬ TRI LẤY Ý KIẾN NHẬN XÉT VỀ NGƯỜI ĐƯỢC DỰ KIẾN GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hồi …..giờ….. ngày…… tháng….. năm ….., tại (2) ………………………………, đã tiến hành hội nghị cử tri tại (1)……………………. để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được dự kiến giới thiệu ứng cử (3)……………………………

– Họ và tên người chủ trì hội nghị:………………… Chức vụ …………………

– Họ và tên Thư ký hội nghị:…………………………… Chức vụ …………………

1. Thành phần hội nghị gồm:

+ ……………………………………….

– Tổng số cử tri (trong cơ quan/tổ chức/đơn vị) được mời: …………

– Tổng số cử tri có mặt tại hội nghị: ………………………

2. Họ và tên người của cơ quan, tổ chức, đơn vị dự kiến giới thiệu ứng cử:

1 ………………………………….

2 ………………………………….

3 ………………………………….

3. Ý kiến nhận xét của cử tri đối với từng người được giới thiệu ứng cử:

1 …………………………………..

2 …………………………………..

3 …………………………………..

4. Hội nghị đã quyết định biểu quyết thể hiện sự tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử bằng hình thức ………………………….(4)

Kết quả tín nhiệm của cử tri đối với từng người được giới thiệu ứng cử như sau:

1 …………………………………

2 …………………………………

3 …………………………………

Những vụ việc do cử tri nêu đối với từng người được giới thiệu ứng cử cần phải xác minh (nếu có) ……………………………………………………………………..(5)

Hội nghị kết thúc hồi:………………………… giờ……………………… cùng ngày.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ
(Ký tên)
(ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
(ký tên, đóng dấu)
(ghi rõ chức vụ và họ tên)

Ghi chú:

Mẫu số 01/HNCT áp dụng đối với hội nghị cử tri để lấy ý kiến nhận xét về người được cơ quan, tổ chức, đơn vị dự kiến giới thiệu ứng cử (theo quy định tại các điều 41, 42 và 52 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị.

(2) Địa điểm tổ chức hội nghị.

(3) Ghi rõ “đại biểu Quốc hội khóa….” hoặc “đại biểu Hội đồng nhân dân cấp….. nhiệm kỳ…….” tùy theo từng trường hợp.

(4) Bỏ phiếu kín hoặc giơ tay.

(5) Ghi rõ các vụ việc đối với từng người ứng cử.

(*) Biên bản này phải được gửi kèm theo biên bản hội nghị ban lãnh đạo của cơ quan, tổ chức, đơn vị đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương trước khi hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tổ chức.

Mu s 02/HNCT

(1)……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CỬ TRI
LẤY Ý KIẾN CỬ TRI (2)………………….

Hồi…. giờ … ngày….. tháng….. năm ……, tại (3) ……………………………………., đã tiến hành hội nghị cử tri (2) …………………………….. để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội/đại biểu Hội đồng nhân dân.

– Họ và tên người chủ trì hội nghị:……………….. Chức vụ ………………………..

– Họ và tên Thư ký hội nghị:…………………………. Chức vụ ………………………..

1. Thành phần hội nghị gồm:

+ ………………………….

+ ………………………….

+ ………………………….

– Tổng số cử tri (trong cơ quan/tổ chức/đơn vị hoặc thôn/tổ dân phố) được mời: …………………

– Tổng số cử tri có mặt tại hội nghị: ………………………

2. Họ và tên người ứng cử:

1 …………………………….

2 …………………………….

3 …………………………….

3. Ý kiến nhận xét của cử tri đối với từng người ứng cử:

1 …………………………….

2 …………………………….

3 ……………………………

4. Hội nghị đã quyết định biểu quyết thể hiện sự tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử bằng hình thức …………………………(4)

Kết quả tín nhiệm của cử tri đối với từng người ứng cử như sau:

1………………………………

2 ………………………………

3 ………………………………

Những vụ việc do cử tri nêu đối với từng người ứng cử cần phải xác minh (nếu có) (5)…………..

Hội nghị kết thúc hồi:……… giờ…………….. cùng ngày.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ
(Ký tên)
(ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
(ký tên, đóng dấu)
(ghi rõ chức vụ và họ tên)

(Hướng dẫn trang trí khu vực bên ngoài, bên trong phòng bỏ phiếu)

Ghi chú: Mẫu số 02/HNCT áp dụng đối với hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi cư trú để lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (theo quy định tại Điều 45 và Điều 54 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử đang công tác (nếu có) hoặc tên xã/phường/thị trấn nơi người ứng cử cư trú.

(2) Ghi rõ “NƠI CƯ TRÚ” hoặc “NƠI CÔNG TÁC”.

(3) Địa điểm tổ chức hội nghị (ghi rõ nơi cơ quan, tổ chức, đơn vị đặt trụ sở đối với hội nghị cử tri nơi công tác hoặc tên thôn, tổ dân phố đối với hội nghị cử tri nơi cư trú).

(4) Bỏ phiếu kín hoặc giơ tay.

(5) Ghi rõ các vụ việc đối với từng người ứng cử.

(* ) Biên bản này phải được gửi đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương ngay sau khi kết thúc hội nghị cử tri. 

Mu s 03/HNMT

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ/PHƯỜNG/
THỊ TRẤN (1)……..
BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
THÔN/TỔ DÂN PHỐ (2)…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

……., ngày ….. tháng ….. năm …..

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN DỰ KIẾN GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ

Hồi….. giờ….. ngày….. tháng…… năm…….., tại (3) …………………………….. Ban công tác Mặt trận thôn/tổ dân phố (2)…………………. tiến hành hội nghị Ban công tác Mặt trận để thảo luận việc dự kiến giới thiệu người để đưa ra hội nghị cử tri của thôn, tổ dân phố giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn.

1. Tổng số người được triệu tập:…………………… người.

Số người có mặt:…………. người, vắng…………… người có lý do.

2. Hội nghị nghe Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã/phường/thị trấn (1)…………………….. phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người của thôn/tổ dân phố (2)……………………… được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Nghe ông (bà) …………………………., Trưởng ban công tác Mặt trận nêu dự kiến giới thiệu người để đưa ra hội nghị cử tri của thôn, tổ dân phố giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Căn cứ tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 7 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hội nghị thảo luận, nhận xét và biểu thị sự tín nhiệm đối với những người được giới thiệu ứng cử như sau:

1 ………………………..2 ………………………..

3…………………………

(Ghi rõ họ tên và ý kiến nhận xét đối với
từng người tại hội nghị)

Hội nghị nhất trí dự kiến danh sách các ông (bà) có tên sau đây để đưa ra hội nghị cử tri của thôn, t dân ph giới thiệu người ứng cử đại biu Hội đồng nhân dân xã/ phường/thị trấn (1)………………… nhiệm kỳ (4) ………………………….

……………………………

……………………………

…………………………..

Hội nghị kết thúc hồi……………. giờ…………… cùng ngày.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ
(Ký tên)
(ghi rõ họ tên)

TM. BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
TRƯỞNG BAN
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Đóng dấu xác nhận của UBMTTQVN cấp xã)

Ghi chú:

(1) Tên gọi của đơn vị hành chính cấp xã.

(2) Tên gọi của thôn, tổ dân phố hoặc tương đương.

(3) Địa điểm tổ chức hội nghị.

(4) Ghi rõ nhiệm kỳ của HĐND cấp xã.

(*) Biên bản này gửi cùng với biên bản hội nghị cử tri giới thiệu người của thôn, tổ dân phố ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

 Mu số 04/HNCT

THÔN/TỔ DÂN PHỐ
(1)…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CỬ TRI GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN (2) …………………., NHIỆM KỲ (3) ………………..

Hồi….. giờ….. ngày …..tháng….. năm ….., thôn/tổ dân phố (1)……………………… đã tiến hành hội nghị giới thiệu người ứng c đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ (3)…………. theo Thông báo số …….TB/MTTQ ngày….. tháng….. năm ……của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã/phường/thị trấn (2)………………. về việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người của thôn, tổ dân phố được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

– Họ và tên người chủ trì hội nghị:…………. Chức vụ……………………….

– Họ và tên Thư ký hội nghị:……………………….. Chức vụ………………………..

1. Thành phần hội nghị gồm:

+ ………………………………….

+ ………………………………….

– Tổng số cử tri được mời: …………………

– Tổng số cử có mặt tại hội nghị: ……………………

2. Hội nghị đã giới thiệu những người sau đây ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã/phường/thị trấn (2)…………………. nhiệm kỳ (3)………………………… :

1 ……………………………

2 ……………………………

3 …………………………….

3. Nhận xét của hội nghị đối với từng người như sau: (ghi tóm tắt ưu, khuyết điểm theo tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân)

1 ………………………………………………………………..

2 …………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………….

4. Hội nghị đã quyết định biểu quyết về danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân bằng hình thức ………………………………………….(4)

5. Hội nghị nhất trí giới thiệu những người có tên sau đây để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã/phường/thị trấn) (2)……………………………. hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp (kèm theo danh sách trích ngang):

1 ……………………………………………………………………..

2 …………………………………………………………………….

3 ……………………………………………………………………

Hội nghị kết thúc hồi……… giờ…….. cùng ngày.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ
(Ký tên)
(ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
(ký tên)
(ghi rõ chức vụ và họ tên)

Ghi chú:

(1) Tên thôn, tổ dân phố và tương đương.

(2) Tên đơn vị hành chính cấp xã.

(3) Ghi rõ nhiệm kỳ của HĐND cấp xã.

(4) Bỏ phiếu kín hoặc giơ tay.

(*) Biên bản này được gửi đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã ngay sau khi kết thúc hội nghị.

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *