Mẫu báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật

Ngày 21/6/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 04/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, có hiệu lực 10/8/2021 .

Theo đó, có 02 biểu mẫu báo cáo gồm: Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật và báo cáo Tình hình xử lý các kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật

1. Mẫu

Mẫu báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật
Mẫu báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật

Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật

CƠ QUAN2
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …../BC-….3

…….4, ngày…tháng…. năm….

BÁO CÁO

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật…5

Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm,….6 báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT ….7

1. Những ưu điểm và kết quả đạt được

1.1. Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

– Việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật (ghi rõ tênsố ký hiệu, ngày tháng ban hành của văn bản);

– Việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (ghi rò tên, số ký hiệu, ngày tháng ban hành của văn bản);

– Việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật (ghi rõ số lượng cuộc kiểm tra; thời gian, địa điểm tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật);

– Việc điều trakhảo sát tình hình thi hành pháp luật (ghi rõ số lượng cuộc điều tra, khảo sát; thời gian, địa điểm tiến hành điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật);

– Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật (số lượng vụ việc, vấn đề xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý từ kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát và thu thập thông tin);

– Việc thực hiện chế độ báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

1.2. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

– Tổ chức bộ máybiên chế, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

– Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

2.2. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

II. KẾT QUẢ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT….8

1. Việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật về,…9

– Nêu tên, số lượng văn bản quy định chi tiết đã được ban hành theo thẩm quyền;

– Đánh giá tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết và tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy định chi tiết.

2. Việc bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật về ….10

– Nêu các hoạt động đã thực hiện (tập huấn, phổ biến, kiện toàn tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực thi hành pháp luật, kinh phí, cơ sở vật chất cho thi hành pháp luật);

– Đánh giá về tính kịp thời, đầy đủ của công tác tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp về tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí cho thi hành pháp luật.

3. Việc tuân thủ pháp luật về…11

a) Tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền

– Nêu các hoạt động thi hành pháp luật đã thực hiện của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền (trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật, trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, khởi kiện hành chính);

– Đánh giá tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền.

b) Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân

– Nêu số lượng vụ việc vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực theo dõi (vi phạm hình sự, hành chính, dân sự, kỷ luật);

– Đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân.

4. Nhận định chung về kết quả theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật

Nêu nhận định về tác động của việc thi hành các quy định pháp luật đối với đời sống kinh tế, xã hội (tác động tích cực, tác động tiêu cực).

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1Về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật

– Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

– Đối với các Bộngành, địa phương.

2. Về các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực …12

– Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

– Đối với các bộ, ngành và địa phương.


Nơi nhận:
– …..13
– Lưu: VT,…

………………………….14

1 Mẫu này dùng cho các Bộ, cơ quan ngang Bộcơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp tổng hợpcung cấp số liệu về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành và địa phương.

2 Tên của cơ quan lập báo cáo.

3 Chữ viết tắt tên của cơ quan lập báo cáo.

4 Địa danh ghi theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

5 Năm thực hiện báo cáo hoặc lĩnh vực cụ thể.

6 Tên của cơ quan lập báo cáo.

7 Năm thực hiện báo cáo hoặc lĩnh vực cụ thể.

8 Trong năm thực hiện báo cáo hoặc trong lĩnh vực cụ thể.

9 Lĩnh vực trọng tâm liên ngành/lĩnh vực cụ thể.

10 Lĩnh vực trọng lâm liên ngành/lĩnh vực cụ thể.

11 Lĩnh vực trọng tâm liên ngành/lĩnh vực cụ thể.

12 Lĩnh vực trọng tâm liên ngành/lĩnh vực cụ thể

13 Tên của cơ quan nhận báo cáo.

14 Quyền hạn và chức vụ của người ký báo cáo.

2. Mẫu báo cáo Tình hình xử lý các kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật 

CƠ QUAN2
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …../BC-…3

……4, ngày…tháng….năm….

 BÁO CÁO

Tình hình xử lý các kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật của…5

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật…6 tại…. 7, …8 báo cáo tình hình sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

1. Các kiến nghị đã được xử lý

Liệt kê cụ thể các kiến nghị đã được xử lý, hình thức xử lý.

2. Các kiến nghị chưa được xử lý hoặc chưa xử lý xong

2.1. Kiến nghị……. 9

a) Tiến độ xử lý (nêu rõ tình trạng đang xem xét xử lý, đang soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, đã trình)

b) Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

c) Giải pháp

2.2. Kiến nghị….. 10

………

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu )

 


Nơi nhận:
– ….11
– Lưu: VT,….

………………………12

 1 Mẫu này dùng cho bộngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình xử lý các kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật nêu tại Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm do Bộ Tư pháp gửi Thủ tướng Chính phủ.

2 Tên của cơ quan lập báo cáo.

3 Chữ viết tắt tên của cơ quan lập báo cáo.

4 Địa danh ghi theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

5 Tên cơ quan lập báo cáo

6 Năm báo cáo

7 Nêu tên, trích yêu văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

8 Tên của cơ quan lập báo cáo.

9 Nêu rõ nội dung/tên kiến nghị cụ thể

10 Nêu rõ nội dung/tên kiến nghị cụ thể. Báo cáo theo các nội dung như mục 2,1 của Đề cương báo cáo.

11 Tên của cơ quan nhận báo cáo.

12 Quyền hạn và chức vụ của người ký báo cáo.

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *