Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ gặp khó khăn do dịch Covid -19 theo Chỉ thị 15/2020/CT-TTg

Ngày 24/4/20220, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19,có hiệu lực từ ngày 24/4/2020, các chế độ quy định tại Quyết định này được áp dụng từ ngày 01/4/2020.

Theo đó có 03 loại mẫu đơn đề nghị hỗ trợ dành cho người lao động và hộ kinh doanh như sau:

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ do dịch covid 19 theo Quyết định 15 của Thủ tướng
Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ do dịch covid 19 theo Quyết định 15 của Thủ tướng

 

Mẫu số 02

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

(Dành cho hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu/năm)

Kính gửi: UBND xã, phường, thị trấn……………………

I. THÔNG TIN HỘ KINH DOANH

1.Tên hộ kinh doanh:……………………………………………………………

2.Địa điểm hộ kinh doanh: ……………………………………………………

3.Ngành nghề kinh doanh: …………………………………………………..

4.Mã số thuế hoặc mã số đăng ký kinh doanh: ………………………………….

II. THÔNG TIN VỀ ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

1.Họ và tên…………………………., ngày……tháng…..năm sinh………..

2.Dân tộc…………………Giới tính……………………..

3.Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu:……………………..

Ngày cấp:…………………….. Nơi cấp………………………………………….

4.Số điện thoại:………………………….Địa chỉ email (nếu có)…………………

5.Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………

Kể từ ngày…../……/…….. đến ngày……………, hộ kinh doanh bị tạm ngừng kinh doanh theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố……………….Triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị UBND xã, phường, thị trấn………………….xem xét, giải quyết hỗ trợ cho tôi theo đúng quy định.

Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua các hình thức:

 ☐ Tài khoản (tên tài khoản………….., Số tài khoản ngân hàng……….)

  ☐ Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)

☐ Trực tiếp

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Gửi kèm theo Đơn là bản sao thông báo nộp thuế  theo Mẫu số 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư 29/2015/TT-BTC

…..ngày,…….tháng  …..năm 2020

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(ký, ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, bản, ấp, buôn, phum, sóc

 

Mẫu số 03

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

(Dành cho  người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp)

Kính gửi: UBND xã, phường, thị trấn……………………

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Họ và tên…………………………., ngày……tháng…..năm sinh………..

2.Dân tộc…………………Giới tính……………………..

3.Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu:……………………..

Ngày cấp:…………………….. Nơi cấp………………………………………….

4.Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………

Nơi tạm trú: …………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:………………………………………………………..

II. THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CHÍNH TRƯỚC KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG/HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

Ngày …../…../…….tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động /hợp đồng làm việc với (tên đơn vị) tại địa chỉ:…………………………………………………………..

1.Thu nhập bình quân tháng trước khi mất việc làm:…………… đồng/tháng

2.Số sổ bảo hiểm xã hội:…………………………………………………….

3.Trường hợp không có sổ bảo hiểm xã hội thì nêu rõ lý do:…………………….

III. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP HIỆN NAY

1.Công việc chính:……………………………………………………………

2.Thu nhập nhiện nay…………………… đồng/tháng

Hiện nay tôi chưa hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Quyết định số ………2020/QĐ-TTg ngày…….tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid – 19, tôi đề nghị UBND xem xét, giải quyết hỗ trợ cho tôi theo quy định.

Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua các hình thức:

 ☐ Tài khoản (tên tài khoản………….., Số tài khoản ngân hàng……….)

  ☐ Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)

☐ Trực tiếp

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Gửi kèm theo Đơn đề nghị là:…………………………………………. (1)

…..ngày,…….tháng  …..năm 2020

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:1. Bản sao một trong các giấy tờ sau:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn  hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng

+ Quyết định thôi việc

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc

+ Bản sao sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội  về bảo hiểm  xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp không có sổ bảo hiểm xã hội thì người lao động nêu rõ lý do trong Giấy đề nghị 

 

Mẫu số 04

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

(Dành cho  người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc)

Kính gửi: UBND xã, phường, thị trấn……………………

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

1.Họ và tên…………………………., ngày……tháng…..năm sinh………..

2.Dân tộc…………………Giới tính……………………..

3.Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu:……………………..

Ngày cấp:…………………….. Nơi cấp………………………………………….

4.Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………

Nơi tạm trú: …………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:………………………………………………………..

5.Số sổ bảo hiểm xã hội (nếu có)…………………Số thẻ bảo hiểm y tế…….

II. THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP TRƯỚC KHI MẤT VIỆC LÀM

1.Công việc chính (1):

☐ Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định

  ☐ Thu gom rác, phế liệu

☐ Bốc vác, vận chuyển hàng hóa

☐ Lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách

☐ Bán lẻ vé số lưu động

☐ Tự làm hoặc làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe

2.Nơi làm việc (2):………………………………………………………………

3.Thu nhập bình quân tháng trước khi mất việc làm:…………….đồng/tháng

III. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP HIỆN NAY

1.Công việc chính:……………………………………………………………

2.Thu nhập nhiện nay…………………… đồng/tháng

Hiện nay tôi chưa hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Quyết định số ………2020/QĐ-TTg ngày…….tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid – 19, tôi đề nghị UBND xem xét, giải quyết hỗ trợ cho tôi theo quy định.

Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua các hình thức:

 ☐ Tài khoản (tên tài khoản………….., Số tài khoản ngân hàng……….)

  ☐ Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)

☐ Trực tiếp

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Gửi kèm theo Đơn đề nghị là:…………………………………………. (1)

…..ngày,…….tháng  …..năm 2020

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

  1. Công việc đem lại thu nhập chính cho người lao động
  2. Trường hợp làm việc cho hộ kinh doanh thì ghi tên, địa chỉ hộ kinh doanh

TẢI MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

 

 

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *