Trắc nghiệm Nghị quyết Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII

Decuongtuyentruyen.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIIChương trình 01-CTr/TU, ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, giai đoạn 2021-2025, phục vụ ôn thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch, thăng hạng.

Câu 1. Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII diễn ra vào thời gian nào?

a) Ngày 10/10/2020- 12/10/2020

b) Ngày 11/10/2020- 12/10/2020

c) Ngày 11/10/2020- 13/10/2020

d) Ngày 12/10/2020- 14/10/2020

Đáp án C

Câu 2. Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII có bao nhiêu đại biểu chính thức đại diện cho hơn 45 vạn đảng viên của toàn Đảng bộ?

a) 497 đại biểu

b) 498 đại biểu

c) 499 đại biểu

d) 500 đại biểu

Đáp án A

 Trắc nghiệm Nghị quyết Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII
Trắc nghiệm Nghị quyết Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII

Câu 3. Chủ đề Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII là?

a) Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế

b) Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

c) Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

d) Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Đáp án B

Câu 4. Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII thì kết quả đạt được trong nhiệm kỳ XVI là?

a) Thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó có 3 chỉ tiêu hoàn thành sớm 2 năm (chỉ tiêu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo).

b) Thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó có 3 chỉ tiêu hoàn thành sớm 2 năm (chỉ tiêu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo).

c) Thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó có 3 chỉ tiêu hoàn thành sớm 2 năm (chỉ tiêu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo).

d) Thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó có 3 chỉ tiêu hoàn thành sớm 2 năm (chỉ tiêu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo).

Đáp án A

Câu 5. Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII thì Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng bao nhiêu phần trăm?

a) 7,37%

b) 7,38%

c) 7,39%

a) 7,40%

Đáp án C

Câu 6. Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII thì GRDP bình quân đầu người giai đoạn 2016-2020 ước đạt bao nhiêu USD?

a) 420 USD

b) 421 USD

c) 422 USD

d) 425 USD

Đáp án A

Câu 7. Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII thì thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2016-2020  tăng gấp bao nhiêu lần giai đoạn 2011-2015?

a) 1,64 lần

b) 1,63 lần

c) 1,65 lần

d) 1,62 lần

Đáp án A

Câu 8. Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII thì thu hút trực tiếp đầu tư nước ngoài giai đoạn 2016-2020  đạt bao nhiêu tỷ USD?

a) 22 tỷ USD

b) 2b tỷ USD

c) 23 tỷ USD

d) 25 tỷ USD

Đáp án D

Câu 9. Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII thì Cơ cấu kinh tế năm 2025 như thế nào? 

a) Dịch vụ 65,0-65,5%; Công nghiệp và xây dựng 22,5-23,5%; Nông, lâm nghiệp và thủy sản 1,4-1,6%.

b) Dịch vụ 65,0-65,5%; Công nghiệp và xây dựng 22,5-23,0%; Nông, lâm nghiệp và thủy sản 1,4-1,6%.

c) Dịch vụ 65,0-65,5%; Công nghiệp và xây dựng 22,5-23,0%; Nông, lâm nghiệp và thủy sản 1,4-1,5%.

d) Dịch vụ 65,0-66,5%; Công nghiệp và xây dựng 22,5-23,0%; Nông, lâm nghiệp và thủy sản 1,4-1,6%.

Đáp án B

Câu 10. Theo Chương trình 01-CTr/TU, ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội thì tỷ lệ tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm trên bao nhiêu phần trăm?

a) 70%

b) 75%

c) 80%

d) 85%

Đáp án B

Câu 11. Theo Chương trình 01-CTr/TU, ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội thì hằng năm kết nạp bao nhiêu đảng viên?

a) hằng năm kết nạp 8.000-9.000 đảng viên

b) hằng năm kết nạp 9.000-10.000 đảng viên

c) hằng năm kết nạp 10.000-11.000 đảng viên

d) hằng năm kết nạp 11.000-12.000 đảng viên

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc trangtinphapluat2019@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi  Nghị quyết Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, gồm 48 câu. Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chương trình 01-CTr/TU, ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, giai đoạn 2021-2025, gồm 24 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải Tin học ôn thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức  tại đây

Giới thiệu Đề cương Tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền pháp luật (trang web thành viên của https://trangtinphapluat.com): Nơi cung cấp các đề cương tuyên truyền, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *